2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

Gyzgalaňly ýaryş

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip yglan etmegi mynasybetli, Tejen şäheriniň merkezi sport meýdançasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň guramagynda,

SPORT TÄZELIKLERI

Serdar etrabynyň sport mekdebinde Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň welaýatymyzdaky şahamçalarynyň işgärleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilip, stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça welaýat şahamçasyndan Parahat Hallyýew, küşt

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ

      В Дашогузе на стадионе спортивного сооружения «Гарашсызлык» состоялись соревнования, проведённые в рамках городского первенства по лёгкой атлетике среди учащихся средних общеобразовательных школ.

СОСТОЯНИЯ НА СИЛУ И ЛОВКОСТЬ

В Мары в рамках XIX Национальной спартакиады прошли соревнования по национальным видам спорта среди учащихся и работников общеобразовательных и профессиональных школ города.

Ýeňijiler yglan edildi

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mynasyp nesli kemala getirmek, ata-babalarymyzyň asylly däp-dessurlaryny dowam etdirmek barada öňde goýlan wezipeleri berjaý etmek, zähmetkeşleri

ERJELLER ÖŇE SAÝLANDY

Şu günler Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatymyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar giň gerim alýar. Änew şäherindäki sport mekdebinde hem şeýle ýaryşlaryň biri geçirildi.

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И ВЫДЕРЖКА - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

   В Дашогузе состоялись командные игры в рамках городского первенства по настольному теннису среди учащихся средних общеобра­зовательных школ.

Sport baýramçylygy

Bedenterbiýä we sporta uly ähmiýet berilýän ýurdumyzda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hemaýaty bilen geçirilýän sport çäreleri halkyň göwnünden turýar.

SPORT TÄZELIKLERI

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşyklary komitetiniň bilelikde guramaklarynda Balkanabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda edara-kärhanalarda zähmet çekýän aýal-gyzlary

Golf sporty

             Şu günki günlerde adamlaryň öz saglygyna aýratyn ähmiýet bermegi bilen golf oýny olaryň durmuşyna giňden ornaşdy. Lukmançylyk maglumatlara görä, golf oýny adamyň ýaşyny uzaldyp, ruhubelentlik duýgusyny döredýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.