2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

SPORT ÝARYŞY

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Aşgabatda V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklarynyň «Biz Aziýada barýarys» atly şygar astynda geçirilen sportuň kiçi futzal görnüşi boýunça ýaryşlary uly ruhubelentlige beslendi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN BÄSLEŞIKLER

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň, etrap sport komitetiniň bilelikde guramagynda edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärlerden we ýaşaýjylardan düzülen toparlaryň arasynda etrapda birinjiligi almak ugrunda sportuň futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

WOLEÝBOL ÝARYŞYNDA

Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Baharly etrap Geňeşiniň hem­de etrabyň Sport baradaky komitetiniň bilelikde guramagynda woleýbol ýaryşy geçirildi. Etrapdaky 12-­nji orta mekdebiň sport meýdançasynda geçirilen ýaryşa orta mekdepleriň mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdy.

WOLEÝBOL ÝARYŞYNDA

Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Baharly etrap Geňeşiniň hem-de etrabyň Sport baradaky komitetiniň bilelikde guramagynda woleýbol ýaryşy geçirildi. Etrapdaky 12-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda geçirilen ýaryşa orta mekdepleriň mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdy.

Турнир по мини-футболу

В Туркменабате на малой спортивной арене  спортивного комплекса прошел турнир по мини-футболу среди команд, представляющих различные отрасли народного хозяйства велаятского центра. Соревнования были посвящены предстоящим Играм «Ашхабад 2017» В спор по круговой системе вступили 6 команд.

ATLY ÝÖRIŞ AK ÝOLLARDA

Aziýa oýunlary mynasybetli hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde, gadymy Nusaý galasyndan badalga alan taryhy atly ýöriş Mary topragynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda dowam edýär.

SPORT-ÜSTÜNLIGIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Sport gujur-gaýratyň, gözelligiň, bagtyýarlygyň gözbaşy bolup durýar» diýen parasatly sözleri bagtyýar il-günümiziň kalbynda ykjam orun aldy. Eziz Arkadagymyzyň berk bedenli, sagdyn ruhly, kämil ýaş nesli kemala getirip, türgenleriň sanyny artdyrmak, milli sportuň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan beýik işleri şu ýylyň 17-nji sentýabrynda gözel paýtagtymyz Aşgabatda açyljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna güýçli taýýarlyk görülýän döwürde aýratyn ähmiýete eýedir.

MARYDA ATLY ÝÖRIŞ DOWAM EDÝÄR

«Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde, gadymy Nusaý galasyndan badalga alan taryhy atly ýöriş Mary topragynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda dowam edýär. Gollarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň baýdagyny hem-de Aziýa oýunlarynyň alawynyň nyşanyny buýsanç bilen göterip gelýän atly ýörişe gatnaşyjy merdana ýigitleriň her bir güni gyzykly söhbetdeşliklere, duşuşyklara, täze täsirlere beslenýär. Olar şu günlerde welaýatyň gadymy ýadygärliklerine baryp görýärler.

ÝARYŞ GÜÝÇLÜLERI SAÝLADY

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli Tejen şäheriniň sport toplumynda ýaryş geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň köpçülikleýin bedenterbiýäni we sport-sagaldyş hereketini ösdürmek, zähmetkeşleri sporta çekmek ugrundaky tagallalaryndan ugur alyp geçirilen ýaryşa kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalaryndan düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Maslahat geçirildi

Ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň medeniýet ӧýünde «Biz sagdyn durmuşyň tarapdary» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, Geňeşleriň arçynlary, lukmanlar, il sylagly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. Sagdyn durmuş ýӧrelgelerini, sporty wagyz-nesihat etmek we ýurdumyzyň türgenlerini sport üstünliklerine ruhlandyrmak, şeýle hem paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we sӧweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny dabaralandyrmak maksady bilen geçirilen bu maslahat baý mazmuna eýe boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.