2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

ÝARYŞLARYŇ KÜŞT ÝARYŞY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň guramagynda welaýatyň dürli edara-kärhanalaryň, guramalarynyň zähmetkeşleriniň, oba ýaşlarynyň, mekdep okuwçylarynyň hem-de talyplaryň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

ÖKDELER BELLI BOLDY

        Durmuş ýörelgelerinde „Saglygym bar – begligim bar“, „Il saglygy – ýurt baýlygy“ ýaly jaýdar pähimlerden ugur alýan merdana halkymyz uzak taryhyň dowamynda sportuň milli görnüşlerini-de döredipdir.

RUHUBELENTLIK ÝAGDAÝYNDA

        Köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini we sporty ösdürmek hormatly Prezidentimiziň halkyň saglygyny berkitmäge, gujurly, berk bedenli hem-de ruhubelent ýaşlary terbiýelemäge gönükdirilen syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

TÄZELIKLER

Ýakynda Halaç etrap Sport we ýaşlar syýasaty baradaky bölümi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmesi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda ýeňil atletika boýunça ýaryş geçirildi.

TÄZELIKLER

Sport ýaryşlary dӧwlet edaralarynyň iş­gärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň welaýatyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda maliýe edaralarynyň işgärleriniň arasynda hem sportuň kiçi futbol gӧrnüşi boýunça giň gerime eýe boldy.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN SPORT BÄSLEŞIKLERI

  «Sport ruhubelent ýaşaýşyň, güýç-kuwwatyň çeşmesidir» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sporty ӧsdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýar.

MILLI SPORT OÝUNLARY

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyz Aşgabat bilen deň derejede gözel görke eýe bolýan welaýatlarymyzy synlamagyň ýakymy bir başga.

ÝAŞ NESIL SPORTY SAÝLAÝAR

      Ýakynda Daşoguz şäheriniň «Garaşsyzlyk» sport desgasynda 2000-2001-nji ýyllarda doglan gyzlaryň arasynda basketbol boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi.

HALKYŇ ÝÜREK JOŞGUNY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda eziz Watanymyzyň halkara derejesindäki at-abraýy arşa galýar.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ

   Большой популярностью пользуются в Дашогузе среди представителей юного поколе­ния шахматы. Об этом свидетельствуют успехи поклонников мудрой игры в соревнованиях различного уровня.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.