2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

Aşgabat 2017 Oýunlarynda ilkinji altyn medalyna sportuň Jiu-Jitsu “duo klassik” görnüşi boýunça Türkmen türgenleriniň eýe boldular

Hemmeler 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Şonuň bilen bilelikde, Oýunlar Jiu-Jitsu ýaryşlary bilen başlady.

DÜNÝÄNIŇ NAZARY EZIZ DIÝARDA

Il saglygyny ýurduň baýlygyna deňeýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, halkyň saglygyny goramak, ösüp gelýän ýaş nesli sporta we köpçülikleýin bedenterbiýä çekmek barada amala aşyrylýan işler sanardan köp.

Sport bäsleşigi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Baharly etrap birleşmesi «Aşgabat 2017-nji» başlanmagyna bagyşlap, Baharly etrabyndaky sport mekdebinde edara-kärhanalaryň arasynda woleýbol, futbol ýaryşyny geçirdi.

TÜRGENLERIMIZDEN TAMAMYZ ULY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyjy bilen, ýurdumyz sagdynlygyň, ruhubelentligiň, bedenterbiýäniň we sportuň mekanyna öwrüldi. Sebitde parahatçylygyň, asudalygyň we belent maksatlara tarap okgunly ösüşiň nusgasy hökmünde tanalýan gözel paýtagtymyz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljekdigi dünýäniň ünsüni özüne çekýär.

ARKADAGLY DIÝAR SPORT BAÝRAMYNA BARÝAR

V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 10 gün galmagy mynasybetli dabaraly çäreler welaýatymyzda hem ýokary ruhubelentlige beslendi.

TARYHY ÖSÜŞLERIŇ AÝDYŇ ÝOLUNDA

«Dünýä halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly goşant goşýan Türkmenistan taryhy ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar» diýip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni-sagdynlygyň, dost-doganlygyň rowaçlanýan, taryhy ösüşleriň gazanylýan zamanasyny peşgeş beren döwlet Baştutanymyz nygtaýar.

TASIRLI GEÇDI

Gumdag şäher häkimligi, şäher sport baradaky komiteti, şäheriň jemgyýetçilik guramalary bilelikde 1-nji sport mekdebiniň öňündäki meýdançada paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa oýunlarynyň başlanmagyna 10 günüň galmagy mynasybetli aýdym-sazly, dabaraly çäre geçirdi.

ŞANLY WAKANYŇ ÝAKYMY

Ajaýyp zamanamyzyň her gününi zähmet üstünliklerine besleýän halkymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaýar. Taryha altyn harplar bilen girjek günleriň ýakymy kalplara mähir bolup çaýylýar. Mary welaýatynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny almak dabarasy ýatdan çykmajak wakalara baýlygy bilen tapawutlandy.

ARKADAGYŇ DOST-DOGANLYK ÝOLY BILEN

Yklymyň iri sport ýaryşy hökmünde Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak «Aşgabat 2017-niň» başlanjak güni barha golaýlaýar. Bu taryhy waka özi bilen bilelikde türkmen ýurduna, mähriban halkymyza milli buýsanjy, şatlyk-joşguny peşgeş edýär. Basym Watanymyzyň ýüregi bolan gözel Aşgabat toý lybasyny geýner.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.