2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

GYZYKLY SPORT ÇÄRESI

Etrap sport baradaky komitetimiz kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri boýunça edara-kärhanalarda zähmet çekýän aýal-gyzlaryň we erkekleriň arasynda gyzykly ýaryşlar gurady.

AZIADA 2017-NIŇ NYŞANLARY TASSYKLANYLDY

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisler jaýynda indiki ýyl Aşgabatda geçiriljek iri sport çäresine taýýarlyk görmegiň çäklerinde bu oýunlaryň nyşanlaryny döretmek boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

TÜRKMEN TÜRGENLERI KÜŞT WE STOLUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN TENNIS BOÝUNÇA ÝEDI MEDALA MYNASYP BOLDULAR

Biziň türgenlerimiz halkara derejesinde gazanýan üstünlikleri bilen begendirýärler. “First Saturday” ady bilen Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherinde küşt boýunça geçirilen ýaryşda olar jemi bäş medala –iki altyn, iki kümüş hem-de bir bürünç medala, Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça bäsleşikde bolsa iki medala – bir altyn we bir bürünç medala eýe boldular.

TÜRKMEN TÜRGENINIŇ BÄŞ FINALY

Türkmen türgenleri Ukrainanyň Lwow şäherinde geçirilen MMA boýunça (garyşyk başa-baş söweş) dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşda hem-de kung-fu boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda alty medala – üç altyn we şonça-da kümüş medala mynasyp boldular. 

TÜRKMEN SPORTY

Mähriban Arkadagymyzyň: «Bütindünýä saglyk güni ynsan saglygyna, bedenterbiýä we sporta aýratyn ähmiýet berilýän hem-de ynsanperwerligiň belent däplerini dabaralandyrýan halkara baýramydyr» diýen paýhasly sözlerinden ugur alyp, Watanymyzda sportuň barha rowaçlanmagy ugrunda dürli çäreler geçirilýär.

BAÝRAMA BAGYŞLANDY

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi bilen Türkmenistanyň Nebit-gaz senagaty toplumynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň birleşmesi Beýik Ýeňşiň 71 ýyllygy mynasybetli harby gullukçylaryň we işçi-gullukçylaryň arasynda woleýbol boýunça ýaryş geçirdi.

HAZARYŇ ŞYPALY KENARYNDA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda ýurdumyzda yglan edilen «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygy welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinde toplumlaýyn häsiýetde dowam eden bäsleşikleri, sport ýaryşlaryny, döredijilik duşuşyklaryny hem-de beýleki täsirli pursatlary özünde jemledi we halk köpçüliginiň kalplarynda ýakymly duýgulary döretdi.

SPORT BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen döredilen Altyn sähra etrabymyzyň Parahat şäherçesi Aziada oýunlary mynasybetli badalga berlen atly ýörişler gününde toý-baýrama beslendi.

GYZYKLY ÝARYŞ

Ýakynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkan welaýatynyň çägindäki edara-kärhanalarynyň işçi hünärmenleriniň arasynda 100 metr aralygynda ylgamak boýunça ýaryş geçirildi.

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞLARY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, ruhy we beden taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatdaky tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen «Sagdyn zenan — bagtyýar maşgalanyň gözbaşydyr» atly bäsleşigiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.