2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

TÄSIRLI ÇÄRELER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde her günümiz dabaraly çärelerdir ösüşlere beslenýär. 

GYZYKLY ÝARYŞLAR

Sarahs etrap sport komitetiniň we etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň biraýlygynyň çäklerinde etrapdaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda sportuň ýeňil atletika we kiçi futbol görnüşleri boýunça ýaryşlar guraldy.

Sporty hemra edinip

Müdirligimiziň agzybir işgärleriniň sport bilen yzygiderli meşgullanmaklary olara beden taýdan sagdyn bolmaga, ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmaga kömek berýär.

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ИГРАМ

В Туркменабате финишировали соревнования по националь­ным видам спорта, организованные Лебапским велаятским объе­динением профсоюзов.

SPORT HEPDELIGI ÜSTÜNLIKLI TAMAMLANDY

Türkmenistanyň Nebitgaz ministrligi, Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan aprel aýynyň 18-23-i aralygynda «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» atly şygar astynda Aşgabat şäherinde geçirilen ýaryşlar tamamlandy. 

BÄSLEŞIKLER EZBERLERI SAÝLAÝAR

Babadaýhan etrabynyň edara-kärhanalarynda, daýhan birleşiklerinde «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygy barha işjeň häsiýete eýe bolýar. 

MILLI OÝUNLAR – MILLI BUÝSANJYMYZ

Şu günler Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde asylly ýörelgä öwrülen «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sag­dyn durmuş-medeni çäreleri giň gerimlerde dowam edýär. 

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap birleşmesi tarapyndan edara-kärhanalaryň arasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XVII milli sport oýunlarynyň etrap tapgyry geçirildi. 

IL SAGLYGY ÝURT BAÝLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzda «Sagdynlyk we baglyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hem-de sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygy giň gerim bilen geçirilýär. 

WOLEÝBOL ÝARYŞLARYNDA

Tejen etrabynyň Gowkyzereň obasyndaky 23-nji orta mekdebiň sport zalynda ýokary synp okuwçy gyzlaryň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. 

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.