2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde, sagdyn durmuş ýӧrelgesini wagyz etmekde alnyp barylýan tutumly işler barha rowaçlanýar.

AZIADA BAGYŞLANDY

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça paýtagtymyzda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň başlanjak wagty barha ýakynlaşýar. Bu iri sport oýunlaryna taýýarlyk işleriň çäginde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dürli sport çäreleri yzygiderli geçirilýär.

ATLYLAR BEÝIK AKYLDARYŇ DOGDUK MEKANYDA

Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny, Azianyň Olimpiýa Geňeşiniň baýdagyny hem-de V Aziýa oýunlarynyň alawynyň nyşanyny buýsanç bilen göterýän atly ýöriş Balkan topragynda ýokary guramaçylykda dowam edýär.

ÝAŞ KÜŞTÇÜLERIMIZIŇ HALKARA ÝARYŞLARYNDAKY ÜSTÜNLIKLERI

Türkmen küştçüleri dünýä derejesindäki ýaryşlarda ýokary netijeleri gazanmak bilen, janköýerlerimizi begendirýärler. Golaýda Eýranyň paýtagty Tähran şäherinde ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýanyň çempionatynda ildeşlerimiz alty medala (3 altyn we şonça-da kümüş medala), Moskwada erkekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşynda bolsa ýene-de 3 altyn we 2 kümüş medala mynasyp boldular.

GYZYKLY MÖWSÜMIŇ ÇÄRELERI

Daşoguz welaýatynyň S.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruni geňeşliginiň çäginde ýerleşýän döwrebap «Bagtyýar nesil» atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde öz wagtlaryny şatlykly hem gyzykly geçirýän çagalar üçin «Bagtyýar nesil — şadyýanlyk mesgeni» ady bilen sportuň suwda ýüzmek, woleýbol hem basketbol görnüşleri boýunça ýaryş guraldy.

HALKARA ÝARYŞLARYNDA ÜSTÜNLIKLER GAZANYLÝAR

Tähranda (Eýran Yslam Respublikasy) 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda badalga alan küşt boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgenleri “rapid” düzgüni boýunça medallaryň eýýäm üçüsini (bir altyn we iki kümüş) gazandylar. Bu ýaryşyň öň ýanynda bolsa küşt boýunça iri halkara ýaryşy Izmir şäherinde (Türkiýe Respublikasy) geçirilip, onda ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň üsti bürünç medal bilen ýetirildi.

TÜRKMEN USSADY ÝAPON TÄLIMÇILERINE TAEKWONDO BOÝUNÇA SAPAK BERÝÄR

“Ussat” halkara derejesiniň eýesi (ITF, VII dan), Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Aýdogdy Atabaýyw Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde bu ugur boýunça sport mekdepleriniň bäşisinde söweş sungatynyň bu görnüşi boýunça tälim beriş okuwlaryny geçdi. Olaryň dowamynda Aziýa yklymynda belli hünärmen hasaplanylýan watandaşymyz tälimçilik işleriniň gizlin syrlary barada gürrüň berdi.

ÝYGYNDY TOPARYMYZYŇ “AZIÝANYŇ ÇAGALARY” HALKARA OÝUNLARYNDAKY ALTYN MEDALY - ERKIN GÖREŞ

7-nji iýulda Ýakutsk şäheriniň “Triumf” sport taýýarlyk merkezinde erkin göreş boýunça ýaryşlar geçirildi, şol ýerde Türkmenistanyň toparynyň wekili Zyýamuhammet Saparow 85 kilogram agramlyk derejesinde birinji orna mynasyp boldy.

 

TÜRKMENISTANYŇ TOPARY ÝAKUTSKIDE GEÇIRILÝÄN ÇAGALAR SPORT BAÝRAMÇYLYGYNDA

Ýakutskiniň “Tuýmaada” stadionynda “Aziýanyň çagalary” atly VI halkara oýunlarynyň açylyş dabarasy hem-de 32 ýurduň sport toparlarynyň däp bolan ýörişi geçirildi.

BAGTYÝAR NESLIŇ ALADASY

Durmuşymyzyň gülleri, Garaşsyz ýurdumyzyň geljegi bagtyýar çagalaryň beden taýdan sagdyn, ylymly-bilimli, edep-terbiýeli, Watana, halkymyza wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.