2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

WOLEÝBOL ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Altyn asyr etrap birleşmesiniň guramagynda etrabyň sport mekdebinde sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Gyzykly geçen bu ýaryşa etrabyň edara-kärhanalaryndan, hukuk goraýjy edaralaryndan düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Etrabyň sport birinjiligi ugrunda

Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Edara-kärhanalaryň işgärleriniň, oba zähmetkeşleriniň hem-de ýaş türgenleriň arasynda guralýan ýaryşlara isleg diýseň ýokarydyr. Bu mekdepde geçen nobatdaky ýaryşa dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşyp, sportuň woleýbol, küşt, şaşka ýaly görnüşleri boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda özara bäsleşdiler.

ÝEŇŞE ÖKDELER ÝETDILER

Serhetçiler güni mynasybetli kiçi futbol boýunça geçirilen ýaryşy welaýat sport baradaky komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, serhet birikmesi bilelikde guradylar.

SPORT ÇÄRESI

Tomus paslynyň dowam edýän günlerinde goja Hazaryň kenaryny bezäp oturan «Gara Altyn» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde çaga gülküleri göwnüňi göterýär. Bu ýerde dynç alyp, saglyklaryny berkidýän çagalar wagtlaryny hoş geçirýärler.

BRAZILIÝADA ÝENE-DE TÜRKMENISTANYŇ MILLI REKORDY GOÝULDY

Şu gün Braziliýada dowam edýän Olimpiadada agyr atletika boýunça türkmen pälwanlary dünýäniň güýçli türgenleri bilen birlikde ýaryşa girişdiler. Dünýäniň esasy ýaryşlarynyň meýdançasyna Gülnabat Kadyrowa (69 kilograma çenli agramlyk derejede) çykdy.

Basketbol bäsleşigi

TDP-niň Tejen şäher komiteti bilen şäher bilim bölüminiň bilelikde guramagynda sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Şäheriň merkezi sport meýdançasynda bolan ýaryşa bilim ulgamynda zähmet çekýän sporta höwesli işjeň partiýa agzalarynyň onlarçasy gatnaşdy.

Çekeleşikli geçdi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň paýhasly baştutanlygynda raýatlarymyzyň saglygyny gorap saklamak, halkymyzyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, wagyz etmek, ýaş nesilde sporta we bedenterbiýä bolan höwesi ýokarlandyrmak işleri barha giň gerime eýe bolýar.

Ökdeler saýlandylar

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Altyn asyr etrap birleşmesiniň guramagynda etrabyň sport mekdebinde sportuň woleýbol görnüşi boýunça geçirilen ýaryş diýseň çekeleşikli boldy.

OLIMPIÝA OÝUNLARYNDA TÜRKMENISTANYŇ MILLI REKORDY GOÝULDY

Şu gün “Olympic Aquatics Stadiumda” geçirilýän suwda ýüzmek boýunça ýaryşlaryň barşynda türkmen türgeni Merdan Ataýew 100 metr aralyga arkanlygyna ýüzmekde öz toparynda ilkinji gelip, şu aralykda täze milli rekordyny goýdy – 56,34 sekund.

Welaýatyň birinjiligi geçirildi

Änew şäherindäki sport mekdebinde sportuň woleýbol görnüşi boýunça baýry türgenleriň arasynda welaýatyň birinjiligini almak ugrundaky ýaryşyň aýgytlaýjy duşuşygy geçirildi. Welaýatyň sport baradaky komiteti hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan guralan ýaryşyň ilkinji tapgyrlary sebit etraplarynyň arasynda boldy. Olarda ýeňiji bolan Tejen we Baharly etraplarynyň toparlary aýgytlaýjy duşuşykda güýç synanyşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.