2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

WOLEÝBOL ÝARYŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän sport, desgalaryna, sport toplumlaryna, gözüň düşende hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde berk bedenli, belent ruhly, sagdyn nesilleriň kem

ÖKDELER ÝEŇIJI BOLDY

Ýakynda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 3-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde TKA-nyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşmesiniň guramagynda sportuň milli göreş, küşt, düzzüm. ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi.

MILLI OÝUNLAR BOÝUNÇA ÝARYŞ

Golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 2-nji sport mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň yglan eden XIX Milli sport oýunlarynyň bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

SPORTUŇ WE SAGDYNLYGYŇ BAÝRAMY

Welaýatymyzda Bütindünýä saglyk güni giňden dabaralandyryldy.

Dünýa ýaň salýan ýaryşlar

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli eziz Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli dürli dabaralardyr sport ýaryşlary döwletimiziň sport äl

ПОБЕЖДАЮТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Самые лучшие из юных любителей подвижных, динамич­ных игр определились по результатам проведённого в Дашогузе городского первенства по бадминтону среди учащихся — старшеклассников средних общеобразовательных школ.

SAGDYN JEMGYÝET-BERKARAR DÖWLET

Welaýatymyzda Bütindünýa saglyk gününi dabaralary uly ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslendi

SPORT — PARAHATÇYLYGYŇ ILÇISI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, saglygy goraýyş we sport ulgamy ýurdumyzda okgunly ösüşe eýe boldy.

MILLI SPORT OÝUNLARY

Gahryman Arkadagymyzyň: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyz ähli ugurlar boýunça ýokary depginler bilen ösýär hem-de ynamly öňe barýar» diýip belleýşi ýaly, Türkmenistan döwletimiz ykdysady we medeni taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi.

BAGTYÝARLYK — SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Sport— ynsan saglygyny berkitmegiň iň ygtybarly usuly. Sport adam bedenindäki ähli ulgamlary işjeňleşdirmäge ýardam edýär. Islendik Fiziki maşk ýerine ýetirilende beden dokumalaryndan beýnä millionlarça nerw gyjyndyrmalary ugrukdyrylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.