2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

Türkmen konkurçysy Nikolaý Beglarýan Aziadanyň altyn medalyna mynasyp boldy

19-njy sentýabrda badalga alan konkur ýaryşlarynda şu gün Ahalteke kubogy ugrunda bäsleşikler geçirildi. Biziň ildeşlerimiz Nikolaý Beglarýan Toýçy atly bedewde çykyş edip, päsgelçiliklerden ýalňyşsyz geçdi we altyn medala eýe boldy.

Guşakly göreş boýunça ýaryşlarda türkmen pälwanlary 5 bürünç medal gazandylar

V Aziada guşakly göreş ýaryşlarynyň ikinji güni nusgawy görnüşdäki tutluşyklar bilen dowam etdi. Biziň türgenlerimiz sportuň bu görnüşinde ýokary netijeleri görkezýärler.

Milli ýygyndy toparymyzyň hasabynda 127 medal: 53—altyn, 37 – kümüş, 37—bürünç medal bar

Türkmenistanyň ýygyndy topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda medallar ugrunda bäsleşmegini dowam edýär. Şu gün hem biziň türgenlerimiziň şowly çykyşlary we nobatdaky medallary bilen guwandyrdy. Guşakly göreş, taýboksy, bilýard, ýeňil atletika, kuraş göreşi boýunça ýaryşlardaky çykyşlar biziň türgenlerimize hormat münberine çykmaga ýardam etdi.

Milli göreş boýunça türkmen türgenleri 23 altyn medal gazandylar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda 18-nji sentýabrda milli göreş boýunça bäsleşikler tamamlandy. Ol Türkmenistan üçin şowly boldy – biziň türgenlerimiz sportuň bu görnüşinde 23 altyn, 14 kümüş we 9 bürünç medal gazandylar.

AZIADANYŇ ÝALKYMY

Ak mermerli aýdym ýaly ajaýyp Aşgabadymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagy biziň kalbymyzy joşa getirdi. Gahryman Arkadagymyzyň gurduran, sebitde iň uly hem milli öwüşginlere baý bolan ajaýyp Olimpiýa şäherçesiniň bu ýaryşlara gatnaşmaga gelen myhmanlary haýran galdyrandygyna ynanýarys.

Oýunlaryň dördünji güni Türkmenistanyň öňdeligini tassyklady

Olimpiýa şäherçesinde “Aşgabat 2017” oýunlary dowam edýär. Şu gün sportuň 11 görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy. Bu gün biziň ýygyndy toparymyz sportuň guşakly göreş, jiu-jitsu we agyr atletika boýunça jemi 27 medala, şol sanda 14 altyn medala eýe boldy. Bu bolsa ýurdumyzyň toparyna umumy hasap boýunça öňdeligi saklamaga mümkinçilik berdi. Oýunlaryň ähli günleri boýunça ýygyndy toparymyz jemi 89 medala - 43 altyn, 28 kümüş we 18 bürünç medala eýe boldy. 

Dünýä sportunyň ýyldyzlary – “Aşgabat 2017” oýunlarynyň myhmanlary

Şu günler türkmen paýtagtynda bolýan köp sanly daşary ýurtly myhmanlaryň arasynda dünýä derejesindäki sport ýyldyzlary, şol sanda köp nesilleriň söýgüsini gazanan meşhur hokkeýçi Wladislaw Tretýak hem-de belli figuryçy Irina Rodnina hem bar.

Milli göreş boýunça türkmen türgenleri 23 altyn medal gazandylar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda 18-nji sentýabrda milli göreş boýunça bäsleşikler tamamlandy. Ol Türkmenistan üçin şowly boldy – biziň türgenlerimiz sportuň bu görnüşinde 23 altyn, 14 kümüş we 9 bürünç medal gazandylar.

Milli ýygyndymyzyň hasabynda 62 medal bar: 29 – altyn, 21 – kümüş we 12 – bürünç

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi.

Buýsanjymyzyň çägi ýok!

Türkmeniň toýy goşa-goşadan gelýär. Hakykatdan hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 günüň galmagy mynasybetli köpçüliklenýin welosipedli ýörişiň geçirilmegi, durmuş maksatly desgalar toplumynyň açylmagy, şeýle-de olaryň Türkmen gawunynyň güni bilen utgaşyp gelmegi has-da guwandyryjy boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.