2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

TÜRKMEN SPORTY ÖZGERÝÄR

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda «Amul-Hazar  2018» atly welosiped hem-de ylgaw ýaryşlaryna badalga berildi.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň Tagan Baýramdurdyýew adyndaky Geňeşligiň çägindäki sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi.

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞYNDA

Änew şäherindäki sport mekdebinde, saglygy goraýyş edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň, arasynda sport ýaryşlary geçirildi.

ÝARYŞ GEÇIRILDI

Häzirki wagtda türkmen sporty beýik ösüşler döwrüni başdan geçirýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy esasynda sport bilen meşgullanýanlaryň sany günsaýyn artýar.

GYZYKLY BÄSLEŞIK

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan 2018-nji ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli etrabymyzyň tokaý hojalygynda täze gurlup ulanmaga berlen döwrebap sport mekdebinde sportuň woleýbol we milli göreş görnüşleri boýunça bilim ulgamynda zä

SAGLYGYŇ SAKASY

Golaýda Daşoguz şäherindäki ýӧriteleşdirilen Olimp sport mekdebinde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Dӧwlet baýdagynyň dӧredilen gününiň baýramçylygyna bagyşlap, şeýle-de ýurdumyzda şu ýylyň maý aýynyň 1-31-i aralygynd

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Ýurdumyzyň ähli künjeginde geçirilýän sport bäsleşikleri ýaşlaryň tejribe toplamaklaryna, saglygyny berkitmeklerine ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzda şeýle ýaryşlaryň geçirilmegi däbe öwrüldi.

HABARLAR

Golaýda Agrosenagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşi bilen Döwlet edaralary işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda Türkmen oba hojalyk institutynyň garamagyndaky Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşl

OKUWÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Boldumsaz etrap sport mekdebinde okuwçylar toparlarynyň arasynda sportuň milli göreş, kiçi futbol, gandbol hem-de şaşka we küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

SPORT ÝARYŞLARY

Ýolöten etrabymyzyň tokaý hojalygynda täze gurlup ulanylmaga berlen döwrebap sport mekdebinde sportuň woleýbol we milli türkmen göreşi boýunça bilim ulgamynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda bäsleşik geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.