2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

Türkmenistanyň dopinge garşy agentligi Merkezi Aziýada öňdäki orunlaryň birini eýeleýär

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Türkmenistanda geçirilmeginde sport düzüminiň ösen ulgamy möhüm orun eýeledi. Jemgyýetiň mundan beýläk-de ösüşiniň möhüm şerti bolan sport ulgamynyň ösdürilmegine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow yzygiderli üns berýär.

Dünýäniň habarlar giňişliginde - “Aşgabat 2017” oýunlary

Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda daşary ýurt žurnalistleriniň 500-den gowragy işläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň barşyny dessin beýan edýärler. Halkara metbugatynyň sahypalarynda Aşgabat sport döwletiniň paýtagty — giň gerimli sport baýramçylygyny bellemek üçin dünýäniň ähli künjeklerinden gelýän myhmanlaryň müňlerçesini mähirli kabul eden paýtagt hökmünde beýan edilýär

Oýunlarda Türkmenistanyň gazanan medallarynyň sany 200-den aşdy

24-nji sentýabrda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda biziň ýygyndy toparymyz sportuň kikboksing, sambo, erkin göreş, agyr atletika, basketbol görnüşleri boýunça uly ýeňişleri gazandylar. Şonda olar medallaryň 13-sini, şol sanda 2 altyn medal eýelediler.

Öňdebaryjy lukmançylyk edaralary «Aşgabat 2017» oýunlaryna gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň saglygynyň goragynda

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary gije-gündiziň dowamynda myhmanlara we ýaryşlara gatnaşyjylara dürli meseleler boýunça kömek berýän ýüzlerçe hünärmenlerden işiň ýokary netijeliligini talap edýär. Şeýle giň möçberli çärelerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýola goýulmagy möhüm zerurlyk bolup durýar. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýokary derejeli işgärleri hut şeýle wezipeleri ýerine ýetirýärler.

Türkmen topary V Aziýa oýunlarynda umumy sanawda öňdeligi eýeläp gelýärler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň 12 görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi, Türkmen türgenleri jemi – 18 medala, şol sanda 8–altyn medala mynasyp boldular. Türkmenistanyň ýygyndy topary ýaryşlaryň ähli günleriniň netijesi boýunça jemi – 193 medal, şol sanda – 77 altyn, 54-kümüş we 62-bürünç medal gazanyp, umumy hasapda birinji orunda barýar.

В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ СТРАНЫ ПО ФУТЗАЛУ

В историко-краеведческом музее города Туркменбаши состоялась презентация экс­позиции, посвященной туркменбашинцам — членам на­циональной сборной по футзалу, выступающим на Играх «Ашхабад 2017». Выставку с символикой V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, к которым сегодня приковано внимание всего мира, организовали и провели музейные работники совместно с профкомом Госу­дарственной службы морского и речного транспорта Туркме­нистана.

SPORT ÇÄRESINE BAGYŞLANAN BÄSLEŞIK

Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde «Aşgabat  2017» oýunlaryna bagyşlanyp, dürli çäreler, sergiler, maslahatlar, bäsleşikler giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle bäsleşikleriň biri Balkanabat şäherindäki 22-nji çagalar bagynda geçirildi.

Biziň ýygyndy toparymyzyň altyn medallarynyň sany ýene-de 10 medal bilen artdy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary ýapylmagyna çenli galan günlerini hasaplap, ýeňişleriň şatlygy ýaly duýgulara beslenmegini dowam edýär.

Ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň umumy medal sany 148-e ýetdi

Şu gün Aşgabatda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň 13 görnüşi boýunça ýaryşlar dowam etdi. Şu gün ýurdumyzyň topary guşakly göreş, kuraş, konkur, taý boksy, agyr atletika boýunça 21 medal, şol sanda 6 altyn medal gazandy.

Türkmen taýboksçylarynyň altyn medaly

Türkmenistanly türgen Jennet Aýnazarowa (57 kg.) taýboks boýunça ýaryşlaryň finalynda Tailanddan Sirisopa Sirisagy ýeňip altyn medala mynasyp boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.