2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

MILLI SPORT OÝUNLARY

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyz Aşgabat bilen deň derejede gözel görke eýe bolýan welaýatlarymyzy synlamagyň ýakymy bir başga.

ÝAŞ NESIL SPORTY SAÝLAÝAR

      Ýakynda Daşoguz şäheriniň «Garaşsyzlyk» sport desgasynda 2000-2001-nji ýyllarda doglan gyzlaryň arasynda basketbol boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi.

HALKYŇ ÝÜREK JOŞGUNY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda eziz Watanymyzyň halkara derejesindäki at-abraýy arşa galýar.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ

   Большой популярностью пользуются в Дашогузе среди представителей юного поколе­ния шахматы. Об этом свидетельствуют успехи поклонников мудрой игры в соревнованиях различного уровня.

WAJYP MESELÄ BAGYŞLAP

      Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň we Türkmenabat şäheriniň medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklarynda «Beýik Ýüpek Ýoly — ýürek ýoly» atly dabaraly maslahat geçirildi.

XIX MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ WELAÝAT TAPGYRY

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XIX Milli sport oýunlarynyň wela­ýat tapgyry geçirildi.

RUHUBELENTLIK BAŞ ÝÖRELGÄMIZ

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralýan XIX Milli sport oýunlarynyň Lebap welaýatynda geçirilen tapgyry sport baýramçylygyna öwrüldi. Oňa ezber türgenleriň uly topary, şeýle hem köp sanly janköýerler gatnaşdylar.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ

В Туркменабате финишировали со­ревнования по национальным видам спорта, организованные Лебапским велаятским объединением профсоюзов. Они прошли на базе современной спор­тивной школы №7.

SAGDYN BEDENDE – SAGDYN RUH

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan şanly ýylymyzda Bäherden etrabynda-da täsirli çäreler geçirilýär. Etrabyň sport mekdebinde «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ady bilen geçirilen ýaryşa etrabyň dürli ýerinden gelen ýaşlar gatnaşdy.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

« TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda eziz Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan medeni-sport we beýleki mazmunly çäreler toý ruhubelentligi bilen alamatlanýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.