2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

ARZYLY GÜNE AZ GALDY

11-nji iýulda Moskwada Horwatiýanyň hem-de Angliýanyň ýygyndylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk iki tarapyň hem hüjüm etmeginde çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Angliýanyň oýunçylary duşuşygyň bäşinji minutynda ilkinji pökgini derwezeden geçirmegi başardylar.

SPORT DÖREDIJILIGE RUHLANDYRÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri hormatly Prezidentimiziň yzygiderli üns-aladasy, goldawy bilen türkmen sportunyň taryhynda täze üstünlikleriň gazanylan zamany boldy.

BAŞARJAŇLAR ÖŇE SAÝLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary täze ösüşlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň sport ulgamynda ýetilýän belentliklerini her ädimde görmek bolýar.

ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞLAR

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kaka etrabynyň sport mekdebinde «Sagdyn nesiller» ady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi.

AÝGYTLY DUŞUŞYK ÖŇDE

10-njy iýulda Sankt-Peterburg şäherinde Russiýadaky futbol boýunça dünýä çempionatynyň birinji ýarym final oýny geçirildi. Onda finala gatnaşjak birinji topar kesgitlenildi.

 

Fransiýa — Belgiýa — 1:0.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Нынешние летние каникулы запомнятся школьникам в детском оздоровительном центре «Bagtyýar Nesil», центре от­дыха «Шатлык», на городских школьных площадках отдыха Дашогузского велаята незабываемыми впечатлениями от участия в спортивных с

JEMLEÝJI OÝNA AZ WAGT GALDY

Şu ýylyň 6 — 7-nji iýulynda futbol boýunça Russiýada geçirilýän dünýä çempionatynyň 1/4 finalynyň oýunlary boldy. Olaryň netijeleri boýunça ýarym finalda oýnajak toparlar kesgitlenildi.

 

RUHUBELENT ÝAŞLAR ÝARYŞDY

Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde mekdep okuwçylarynyň onlarçasy tomusky dynç alyş möwsümini geçirýär. Bu ýere welaýatymyzyň dürli ýerinden gelen çagalaryň arasynda gyzykly sport ýaryşlary yzygiderli guralýar.

ÝARYŞ DARTGYNLY HÄSIÝETE EÝE BOLÝAR

Russiýada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda 1/8 finalyň çäklerinde duşuşyklar tamamlandy.

 

Braziliýa — Meksika — 2:0.

ÇEKELEŞIKLI BÄSLEŞIKLER

Welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bӧlüminiň, TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň, Ylym we bilim iş­gärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda Daşoguz şäherindäki «Şatlyk» dynç alyş merkezinde sp

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.