2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

SPORT BÄSLEŞIGI

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan 2018-nji ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli Ýolöten etrabynda täze gurlup ulanylmaga berlen döwrebap sport mekdebinde woleýbol we türkmen milli göreşi boýunça bilim ulgamynda zähmet çekýän işgärler

К ВЕРШИНAМ ЗДОРОВОГO ДУХА

     Проведённых на стадионе спортивного комплекса «Галкыныш», городское первенство по лёгкой атлетике среди учащихся средних общеобразовательных школ. В этих массовых состязаниях приняли участие шестнадцать юношеских и девичьих команд.

T Ä Z E L I K L E R

Tejen şäherindäki sport mekdepde «Sport saglygyň açarydyr» ady bilen kiçi futbol ýaryşy geçirildi.

SPORT KALBYMYZY JOŞDURÝAR

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde her ýyl saglyk aýy guramaçylykly geçirilýär. Bu biraýlygyň çäginde biziň kärhanamyzda hem geçirilmeli işleriň meýilnamasy işlenilip düzüldi.

ÝARYŞLARYŇ KÜŞT ÝARYŞY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň guramagynda welaýatyň dürli edara-kärhanalaryň, guramalarynyň zähmetkeşleriniň, oba ýaşlarynyň, mekdep okuwçylarynyň hem-de talyplaryň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

ÖKDELER BELLI BOLDY

        Durmuş ýörelgelerinde „Saglygym bar – begligim bar“, „Il saglygy – ýurt baýlygy“ ýaly jaýdar pähimlerden ugur alýan merdana halkymyz uzak taryhyň dowamynda sportuň milli görnüşlerini-de döredipdir.

RUHUBELENTLIK ÝAGDAÝYNDA

        Köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini we sporty ösdürmek hormatly Prezidentimiziň halkyň saglygyny berkitmäge, gujurly, berk bedenli hem-de ruhubelent ýaşlary terbiýelemäge gönükdirilen syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

TÄZELIKLER

Ýakynda Halaç etrap Sport we ýaşlar syýasaty baradaky bölümi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmesi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda ýeňil atletika boýunça ýaryş geçirildi.

TÄZELIKLER

Sport ýaryşlary dӧwlet edaralarynyň iş­gärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň welaýatyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda maliýe edaralarynyň işgärleriniň arasynda hem sportuň kiçi futbol gӧrnüşi boýunça giň gerime eýe boldy.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN SPORT BÄSLEŞIKLERI

  «Sport ruhubelent ýaşaýşyň, güýç-kuwwatyň çeşmesidir» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sporty ӧsdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.