2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

SPORT ÝARYŞLARY

TMÝG-niň Etrek etrap geňeşiniň, etrap ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, etrap sport baradaky komitetiniň bilelikde guramaklarynda Etrek şäherindäki 8-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda ýokary synp oglan okuwçylaryň arasynda kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirildi.

Baýramçylyk ýaryşlary

Abadançylygyň, ajaýyplygyň, parahatçylyk söýüjiligiň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygy halkyň belent buýsanjy, Ýurt Garaşsyzlygyň 26 ýyllyk şanly baýramynyň şanyna etrabymyzda täze gurlan sport mekdebinde “Garaşsyz Diýarda sport we ýaşlar” ady bilen baýramçylyk ýaryşlary geçirildi.

SPORT BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek  bilen bagly wezipelerinden ugur alnyp, biziň etrabymyzda-da netijeli işler  yzygiderli geçirilýär. Bu iş mekdep okuwçylarynyň arasynda guramaçylykly ýola goýulýar. Bu bolsa ýaşlarda bedenterbiýä we sporta uly höwesi terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR

Balkanabat şäherindäki şaşka we küşt sport-dynç alyş merkezinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň guramagynda geçirilen şaşka boýunça ýaryşa bu konserniň işgärleri gatnaşdylar.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞLAR

Ýurdumyzda däp bolşy ýaly,  Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda hem yzygiderli geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we medeni-durmuş çäreleri barha giň gerim alyp, maksada okgunlylygy bilen tapawutlanýar. Kärhanamyzyň dürli kärlerde zähmet çekýän nebitçileriniň arasynda mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň  şanly 26 ýyllygyna bagyşlap, sportuň şaşka we küşt görnüşleri boýunça geçiren bäsleşiklerimiz hem şeýle çäreleriň biri boldy.

Woleýbol ýaryşy

Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Tejen şäherindäki “Tejenkarbamid” zawodynda woleýbol ýaryşy geçirildi. Zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda geçen ýaryşa zähmetkeşlerden düzülen toparlar gatnaşyp, özara güýç synanyşdylar.

SPORT BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk baýramçylygyna uly taýýarlyk gӧrülýän günlerinde, biziň her bir günümiz şanly wakalara, medeni-kӧpçülik we sport çärelerine beslenýär.

SPORT HABARLARY

«Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň guramagynda sportuň birnäçe görnüşi boýunça geçirilen ýaryşlarda birleşigiň işgärleri öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

BASKETBOL ÝARYŞYNDA

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly, şeýle-de ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Tejen şäheriniň sport mekdebinde basketbol ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçen ýaryşa şäheriň mekdep mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar.

BASKETBOL ÝARYŞYNDA

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly, şeýle-de ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Tejen şäheriniň sport mekdebinde basketbol ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçen ýaryşa şäheriň mekdep mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.