2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

FUTBOLÇYLARYŇ ÜSTÜNLIGI

Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda ýerleşýän sport mekdep-internatynyň ak mermerli binasynyň öňündäki meýdança köp adamly boldy. Ol ýerde «Ahal» futbol toparynyň Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň ýeňijisi bolmagy mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

Tennis ýaryşy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, golaýda sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýu

EZBERLERI ÖŇE SAÝLAN ÝARYŞLAR

Welaýat hem-de Serdar şäheriniň sport baradaky, komitetleriniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, TDP-niň şäher komitetiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen boks boýunça welaýatyň birinjiligine 2000-2006-njy ýyllar aralygynda doglan türgenler gatnaşdylar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan «Edara-kärhanalarda işgärleriň zähmet howpsuzlygyny we işiň ýerine ýetirilişiniň estetikasynyň gözden geçirilişini guramak hakynda» bäsleşik geçirildi. Oňa «Balkangazüpjünçilik» müdirligimize degişli edara-kärhanalar hem işjeň gatnaşdylar.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Balkan welaýatynyň  Serdar  şäherinde bilýard boýunça bäsleşik guraldy. Oňa edara-kärhanalardan, guramalardan, hususy kärhanalardan işgärler, harby gullukçylar, talyp ýaşlar, şeýle-de, şäher ýaşaýjylary uly höwes bilen gatnaşdylar. Bäsleşik «Erkin piramida» görnüşiniň düzgünleri esasynda geçirildi.

Çekeleşikli ýaryşlar

Şu günlerde zawodymyzyň çäginde önümçilik sehlerinde işleýänleriň arasynda futbol, woleýbol boýunça bäsleşikleri geçirýäris. Ýaryşlar örän çekeleşikli geçýär. Oňa toparlaryň 12-si gatnaşýar. Zawodymyzyň hünärmenleri sportda hem edil önümçilikde bolşy ýaly öňdeligi  elden bermeýärler. Ýaryşlaryň jemi jemlenilip, ýeňijilere gymmatbahaly sylaglar gowşurylar.

SPORT ÝARYŞLARY

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Balkannebitgazgurluşyk» trestiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň geçiren sport ýaryşlary gyzykly we çekeleşikli häsiýete eýe boldy.

SPORT ÝARYŞLARY

Kärhanamyzyň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň we ilkinji ýaşlar guramasynyň bilelikde guramakla­rynda şaşka we kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi.

SPORT ÝARYŞLARY

Balkanabat şäherindäki şaşka we küşt sport-dynç alyş merkezinde sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi, «Türkmennebit» döwlet konseminiň Goturdepe buraw işleri müdirliginiň guramagynda geçirilen ýaryşda müdirligiň işgärleri öz aralarynda toparlara bölünip, güýç synanyşdylar. Zenanlaryň arasyndaky ýaryşda Gülnara Hajyýewa birinji, Güljemal Hanjanowa ikinji, Zöhre Gökjäýewa üçünji orunlara mynasyp boldular.

SPORT ÝARYŞLARY

Serdar şäheriniň sport baradaky komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň sportuň bilýard görnüşi boýunça guran bäsleşigine şäheriň edara-kärhanalaryndan, guramalaryndan, hususy kärhanalardan işgärler, harby gullukçylar, talyp ýaşlar, ýaşaýjylar uly höwes bilen gatnaşdylar. Bäsleşik «erkin piramida» görnüşiniň düzgünleri esasynda geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.