2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

ÇEKELEŞIKLI DUŞUŞYKLAR

Tejen şäheriniň merkezi sport meýdançasynda geçirilen kiçi futbol ýaryşy ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň şanly 27 ýyllygyna bagyşlandy. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesi gurady.

TÄZELIKLER

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda tennis, tanap çekmek, şaşka we düzzüm boýunça ýaryş geçirildi.

SPORT ŞAHSYÝETI TERBIÝELEÝÄR

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy bolan Türkmenistan döwletimizde bagtyýar halkymyzy eşretli durmuşda ýaşatmak hem-de ähli zadyň sakasynda duran adam saglygyny goramak ugrunda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Prezidentimize biz — sport işgärleriniň alkyş sözleri egsilmezdir

WOLEÝBOL ÝARYŞYNDA

Tejen şäheriniň çägindäki «Tejenkarbamid» zawodynda woleýbol ýaryşy geçirildi.

YNSAN BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda sagdyn durmuşy berkarar etmeklige, bedenterbiýäni we sporty rowaçlandyrmaklyga gönükdirilen asylly işler ählihalk goldawyna eýe bolýar.

ULY SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Ýurdumyzda ýokary derejede geçirilýän «Amul—Hazar 2018» atly halkara rallisine bagyşlanyp, welaýat kitaphanasynyň we Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň geňeşiniň bilelikde guramagynda «Sportly Türkmenistana sport baýramçylygy geldi» ady bil

ETRABYŇ BIRINJILIGI UGRUNDA

Esenguly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde şanly Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli futbol boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda guran ýaryşy örän gyzykly bolup, janköýerler owadan oýunlaryň şaýatlary boldular.

HALKARA ÝARYŞY GOLAÝLADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen sporty barha ýokary galýar. Halkara giňişligindäki abraýynyň has-da artmagy bilen türkmen sportunyň muşdaklarynyň hem sany köpelýär.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we Tejen şäher Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda, woleýbol boýunça bäsleşik geçirildi.

TÄZELIKLER

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde „Amul-Hazar 2018“ halkara awtorallisi Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň şanly sport wakasydyr“ atly dabaraly maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.