2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

SPORT HABARLARY

  Welaýat sport baradaky komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň woleýbol boýunça geçiren ýaryşyna edara-kärhanalaryň işgärlerinden düzülen toparlaryň sekizisi gatnaşdy.

SPORT HABARLARY

   Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp milli göreş boýunça Gumdag şäheriniň açyk birinjiligi geçirildi. Şäherdäki 1-nji sport mekdebinde geçirilen ýaryşa ýerli we balkanabatly ýaş pälwanlar gatnaşdylar.

SPORT HABARLARY

TMÝG-niň «Türkmennebit» döwlet konserniniň şahamçasy Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de «Balkan» sport kluby bilen bilelikde Balkanabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda konserniň düzümine girýän edara-kärhanalaryň işgär- lerinden düzülen toparlaryň arasynda

Anahaýmda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda ilkinji medal

Anahaýmda (ABŞ) geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji medallaryny gazandy.

Sport bäsleşigi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kerki etrap geňeşi Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, etrap sport komiteti bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş guraldy.

SPORT SAGLYGYŇ KEPILIDIR

Türkmenistan döwletimiziň sport abraýynyň barha belende göterilýändigini ýurdumyzdaky geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryndan hem görmek bolýar.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

24-nji noýabrda paýtagtymyzyň «Bagtyýarlyk» sport toplumynda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda sport çäresi geçirildi.

Sport saglygyň sakasydyr

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Gökdepe etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň T.Baýramdurdyýew geňeşligindäki Sport mekdebiniň bilelikde guramagynda ýaş pälwanlaryň arasynda sportuň milli göreş görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Tennis yaryşy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz iň ýurdumyzda sporty ösdürmek babatda başlangyçlaryndan ugur alnyp, sagdyn we ruhubelent ýaşlary kemala getirmek maksady bilen dürli bäsleşikler geçirilýär.

Güýçlüler öňe saýlandy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Altyn asyr etrap birleşmesiniň etrabyň sport baradaky komiteti bilen bilelikde guramagynda, sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.