Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sport

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PAÝTAGTYMYZYŇ SPORT MERKEZLERINDE TÜRGENLEŞIK GEÇDI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz egindeşleri bilen bilelikde esasy desgalarynyň gurluşygy tamamlanan paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde ir bilen türgenleşik geçdi, şeýle hem Awtosport merkezinde sport awtoulagyny ýokary tizlikde sürmegiň ussatlygyny görkezdi.

AZIÝA OÝUNLARY MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN ATLY ÝÖRIŞ LEBAP WELAÝATYNA BARDY

Mundan laýyk 250 gün ozal, 2016-njy 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gadymy “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň ýanynda Aziada-2017 mynasybetli ýyndam hem-de owadan ahalteke bedewine atlanan 17 çapyksuwaryň gatnaşmagyndaky atly ýörişe badalga berdi. 500 günüň dowamynda atly ýöriş ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan geçer hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylýan güni Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde jemleýji pellehanasyna ýeter.

ALABAÝ - ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARYNYŇ RESMI KEŞBI

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbi we tumary milli amaly – haşam sungatynyň däp bolan bezeg nyşanlarynyň äheňinde döredildi, emma ol häzirkizaman bezeg görnüşinde täzeçe işlenildi. Hususan-da, Oýunlaryň nyşanlarynda türkmen halysynyň belli nagyşlary, gölleri, milli lybaslaryň keşdeleri öz beýanyny tapdy.

FUTBOL BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde, bedenterbiýe we sporty ösdürmek babatda alnyp barylýan giň gerimli işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Munuň özi ýerlerde yzygiderli çäreler bilen has-da işjeňleşdirilýär.

GYZGALAŇLY SPORT ÝARYŞY

Üstümizdäki 2017-nji ýylda Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesi hem şäheriň sport türgenleri bilen Aziada — 2017-ni mynasyp garşylamak boýunça çäreleri yzygiderli guraýar.

FUTZAL BOÝUNÇA ÝARYŞ

Üstümizdäki 2017-nji ýylda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramaçylykly geçirmäge uly taýýarlyk görülýär. Ýakynda Aziada — 2017-niň oýunlar maksatnamasyna girýän sport görnüşlerini wagyz etmek, ildeşlerimiziň sport janköýerligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Görogly etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde Görogly etrap sport komiteti bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Görogly etrap birleşmesiniň bilelikde guramagynda sportuň futzal görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

TÜRKMEN BASKETBOLÇYLARY ALTYN WE KÜMÜŞ MEDALLARA MYNASYP BOLDULAR

Biziň basketbolçylarymyz Gollandiýanyň Eýndhowen şäherinde 3х3 görnüşinde geçirilen iri halkara ýaryşynda uly üstünlik gazanyp, türkmenistanly sport söýüjileriň ählisine ajaýyp Täze ýyl sowgadyny taýýarladylar: ýurdumyzyň zenanlar ýygyndy topary altyn medallara, erkekler topary bolsa kümüş medallara eýe boldular.

SPORT ÝARYŞY

Diýarymyzyň çar künjünde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçirilýän çäreler giň gerim alýar. Aýdym-sazly dabaralar, sport ýaryşlary, sergiler ildeşlerimiziň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrýar.

SPORT HABARLARY

Täze ýyl baýramçylygynyň öň  ýanynda welaýatymyzda sport ýaryşlary hem giň gerim alýar. Welaýat sport baradaky komiteti tarapyndan agyr atletika boýunça geçirilen welaýatyň birinjiliginde agram derejeleriniň 12-si boýunça türgenler öz ukyp-başarnyklarynyň görkezdiler hem-de Balkanabatdan  Süleýman Aşyrberdiýew, Meretdurdy Annageldiýew,  Röwşen Tuwakgylyjow, Muhitdin Ikramow, Ýusup Nedirow, Myratdurdy Allaberenow, Resul öwezow, Artykgül Batyrowa, Ýulýa Agafonowa, Gumdag şäherinden  Oraz Tuwakmyradow, Salyh Nurmämmedow, Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabyndan Allamyrat Amanmyradow  dagy welaýatyň çempiony bolmagy başardylar.

ÝARYŞ GEÇIRILDI

Tejen şäheriniň merkezi sport stadionynda uzak aralyga ylgamak we uzynlygyna bökmek boýunça şäheriň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, TMÝG-niň şäher Geňeşiniň hem-de sport baradaky komitetiň bilelikde guramaklarynda geçirilen ýaryşa ýetginjeklerden düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.