Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sport

KÖPÇÜLIKLEÝIN WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 15-nji iýunynda dikuçarda paýtagtymyzda we Ahal welaýatynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşlygy mahalynda 28-nji iýulda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galýandygyny belläp, şol günüň ertesi, 29-njy iýulda ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryna we işgärlerine welosipedlerde işe gelmegi teklip etdi.

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy mynasybetli Ahal welaýatynda şatlyk-şowhunly dabaralar geçirildi. Bu ajaýyp senäniň şanyna Ahal welaýat häkimliginiň, welaýatyň sport baradaky komitetiniň hem-de welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyndaky sport-sagaldyş ýörişi gadymy Ahal ýaýlasyndaky çäreleriň başyny başlady.

КОГДА ЕСТЬ ДОБРЫЙ ПРИМЕР

В подразделениях предприятия «Дашогузтелеком» трудятся представители самой востребованной профессии в одной из ведущих отраслей экономики нашего государства.

AZIADA — 2017, ŞÖHRAT SAŇA!

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli Ahal welaýatynda hem dürli sport-sagaldyş, medeni çärelerine giň gerimde badalga berildi. Welaýatyň çägindäki çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezleridir meýdançalarynda guralýan köpçülikleýin sport çäreleri işjeňligi bilen tapawutlanyp, ýaş nesliň dynç alyş günleriniň many-mazmunyny artdyrýar.

WATAN WASPY DILLERDE

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň. S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruny Geňeşliginde ýerleşýän «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Watanymyzy wasp edýäris» atly aýdym-sazly, şowhunly çäre guraldy.

Sport çagalaryň dünýäsinde

Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde söýgi hem mähir bilen gurşalan ýaş nesiller ýurdumyzyň dünýä ülüňlerine laýyk gelýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýarlar.

BIZ AZIADA BARÝARYS

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz bagtly çagalygyň, çagalaryň we ýaşlaryň ähli arzuwlarynyň we islegleriniň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Ýurdumyzda ýaş nesil hakynda alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan we has köp üns berilýän ugrudyr.

 

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Biziň borjumyz we ilkinji nobatdaky wezipämiz sport hem-de olimpiýa hereketini höweslendirmekden we ösdürmekden, oňa ýaşlary işjeň çekmekden, türkmensitanlylarda çagalykdan başlap bedenterbiýe bilen meşgulanmaga höwes döretmekden, zähmet endiklerini kemala getirmekden, sagdyn durmuş ýörelgesiniň, zähmetsöýerliginiň we döredijiliginiň esasyny düzýän gymmatlyklary ykrar etmekden ybaratdyr.

OKUW MASLAHATY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrap birleşmesinde, etrabyň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda, «Aziada 2017-ä ynamly gadam» atly okuw maslahaty geçirildi.

V AZIÝA OÝUNLARY HAKYNDA

Ýurdumyz şanly wakanyň öň ýanynda dur. Ýakyn wagtda merjen şäherimizde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary badalga alar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.