2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

«BERKARARDA» BOLAN BUÝSANÇLY MASLAHAT

  «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» myhmanhanasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda kabul eden «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Rezolýusiýas

Sport ýaryşy geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek üçin edýän aladasyny durmuşa geçirmek maksady bilen Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň 365 orunlyk Sport mekdebinde etrabyň edara-kärhanalarynyň we daýhan birleşikleriniň toparlarynyň gatnaşmagynda sportuň kiçi futbol görn

Okuwçylar bäsleşdiler

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan türkmen sportuny ösdürmekde uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň sport mekdeplerinde, sport-sagaldyş toplumlarynda yzygiderli sport çäreleri ýokary derejede guralyp, ýaş türgenlerimiziň tejribeleri has-da artdyrylýar.

Впереди - ветераны спорта

В городе Туркменбаши в рамках предновогодних куль­турно-массовых мероприятий завершился XXIX мужской чемпионат города по баскетболу, посвящённый памяти выдающихся баскетболистов 60-х годов прошлого столе­тия Мереда Курбанова и Анатолия Прокина.

SPORT HABARLARY

   Magtymguly etrabynyň sport baradaky komitetiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi bilen bile­likde 2003-2004-nji ýyllarda dog­lan ýetginjekleriň arasynda woleýbol boýunça geçiren ýaryşyna dokuz topar gatnaşyp, ol iki günläp dowam etdi.

SPORT HABARLARY

  Welaýat sport baradaky komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň woleýbol boýunça geçiren ýaryşyna edara-kärhanalaryň işgärlerinden düzülen toparlaryň sekizisi gatnaşdy.

SPORT HABARLARY

   Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp milli göreş boýunça Gumdag şäheriniň açyk birinjiligi geçirildi. Şäherdäki 1-nji sport mekdebinde geçirilen ýaryşa ýerli we balkanabatly ýaş pälwanlar gatnaşdylar.

SPORT HABARLARY

TMÝG-niň «Türkmennebit» döwlet konserniniň şahamçasy Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de «Balkan» sport kluby bilen bilelikde Balkanabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda konserniň düzümine girýän edara-kärhanalaryň işgär- lerinden düzülen toparlaryň arasynda

Anahaýmda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda ilkinji medal

Anahaýmda (ABŞ) geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji medallaryny gazandy.

Sport bäsleşigi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kerki etrap geňeşi Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, etrap sport komiteti bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş guraldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.