Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sport

Sport beýik ösüşe ruhlandyrýar

Serdarabat etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynda zähmetkeşleriň saglygyny goramakda sportuň we bedenterbiýäniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak ugrunda maksadalaýyk işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde hünärmenleriň işden boş wagtlaryny peýdaly işlere sarp etmekleri, sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmaklary üçin oňaýly şertler döredilýär.

Täzelikler

Ýakynda şeýle dabaraly çäre Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde hem uly ruhubelentlige beslendi. Welaýat merkezindäki edara-guramalarda, mekdeplerde zähmet çekýän sport ussatlarynyň we janköýerleriň gatnaşmaklarynda geçirilen bu ýaryş ökdeleri öňe çykardy. Türgenler türkmen milli göreşi, düzzüm, küşt, ýaglyga towusmak ýaly görnüşler boýunça bäsleşdiler.

НА СПАРТИНЫЕ ПЛОЩАДКИ – ЗА ЗДОРОВИЕМ И ПОБЕДАМИ

Стало доброй традицией посвящать весенний месяц апрель здоровью и спорту, потому и неотъемлемой его частью стали велопробег, состязания спортсменов и выступления любителей спорта—приверженцев здорового образа жизни. Физкультурнооздоровительные, культурно-массовые мероприятия, стартовавшие в апреле, отличаются широкомасштабным характером и вовлекают в свою орбиту жителей всех этрапов и городов нашей страны.

MILLI OÝUNLAR BOÝUNÇA ÝARYŞLAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyjyndan kemal tapan Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny şygaryna laýyk dabaralandyrmak hem-de kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalarynyň dӧwre gatnaşygyny açyp gӧrkezmek maksady bilen, golaýda TKA-nyň XVIII Milli sport oýunlarynyň Daşo

Türkmen küştçileri ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda alty medaly gazandylar

Daşkentde (Özbegistan) 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda 17 ýurtdan—Hytaýdan, Hindistandan, Wýetnamdan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şri-Lankadan we beýlekilerden 400-e golaý türgeniň gatnaşmagynda küşt boýunça Aziýa çempionaty tamamlandy. Ýaryşlaryň barşynda watandaşlarymyz medallaryň altysyny—iki kümüş we dört bürünç medal gazandylar.

Gowy görelde goldanylýar

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýat saglygy goraýyş müdirligi we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenabat şäher geňeşi sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşik geçirdi. „Il saglygy – ýurt baýlygy“ diýen ýörelgä eýerýän hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak hem-de wagyz etmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň gowy göreldesini görkezmek, baýramçylygy dabaralandyrmak maksady bilen  guralan ýaryşlar saglygy goraýyş işgärleriniň esasy işiniň daşyndan sport bilen meşgullanmagy-da durmuş ýörelgesine öwrendikleriniň beýany boldy.

Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy

“Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly kongresde hormatly Prezidentimize “Ýylyň adamy” hormatly derejesini bermek hakyndaky diplomy gowşurmak dabarasy boldy. Ony döwlet Baştutanymyza Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy Şeýh Sultan Halifa Sultan Şahbut Al-Nahaýan dabaraly gowşurdy.

Belent ynam bilen Aziada sary

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkara abraý-mertebesini belent derejelere galdyrjakdygyny aýratyn buýsanç bilen bellese bolar. Halkara sport oýunlary hemişe-de dünýä halklaryny dostlaşdyrýan, özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýan çäreleriň biri hasaplanylýar.

SPORT HABARLARY

Öňümizdäki güýz paslynyň ilkinji aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän sport görnüşleriniň biri bolan futzal boýunça Gumdag şäheriniň sport baradaky komiteti bilen bilelikde guran ýaryşymyza edara-kärhanalardan sekiz topar gatnaşdy.

SPORT HABARLARY

Welaýat sport baradaky komitetiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda 1999-2000-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda türkmen milli göreşi boýunça geçirilen welaýatyň açyk birinjiligine welaýatymyzdan hem-de paýtagtymyzdan, Daşoguz, Mary welaýatlaryndan 155 pälwan gatnaşdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.