Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sport

FUTBOLÇYLARYMYZ ÝEŇIJI BOLDULAR

Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Aziada-2017-niň oýunlarynyň şanyna guralýan medeni-sport çäreleri ýurdumyzyň günbatar sebitinde-de barha giň gerim alýar.

SAGDYN NESLIŇ ALADASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerinde çagalar baglary we orta mekdepler bilen bir hatarda çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri gurlup ulanylmaga berilýär. Mähriban Arkadagymyz ýaş nesilleriň döwrebap bilim almagynyň olaryň saglyklaryny berkitmegi we wagtlaryny many-mazmunly geçirmegi bilen sazlaşykly alnyp barylmalydygyny belleýär.

SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK.

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň çözgüdi esasynda 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň türkmen paýtagtynda geçiriljekdigi Türkmenistan döwletimizde sporty ösdürmäge uly üns berilýändigini görkezýär. Özüniň milli arhitektura aýratynlygy, döwrebap toplumlaýyn gurluşygy bilen tapawutlanýan paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigi merjen şäherimize özboluşly görk bermek bilen, Türkmenistanyň sport ýaryşlaryny geçirmekdäki tejribesiniň artýandygyny görkezýär.

Seýdylla Täzäýew ýaşlaryň arasynda sport göreşi boýunça Aziýanyň çempionatynyň altyn medalyna mynasyp boldy

Şu gün Hytaýyň Taýpeýinde badalga alan ýaşlaryň arasynda sport göreşi boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgenleriniň düzüminde Seýdylla Täzäýew tapawutlanyp, 60 kilograma çenli agramlyk derejede grek-rim görnüşi boýunça altyn medala mynasyp boldy.

PUDAGARA SPORT ÝARYŞY

Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň giň gerimde ösdürilmegi halkymyzyň saglygyny goramaga, bedenterbiýä we sport bilen meşgullanmagyny gazanmaga oňyn täsir edýär. Ýakynda zähmetkeşleriň we ýaşlaryň arasyndan türgenleri ýüze çykarmak we olaryň sport başarnygyny ösdürmek maksady bilen Daşoguz şäher pudagara köp ugurly sport ýaryşy geçirildi.

SAGDYNLYGYŇ GIREWI

«Sport gujur-gaýratyň, gözelligiň we sagdynlygyň gözbaşydyr» diýip belleýän hormatly Prezidentimiz sport ulgamynyň ösüşine, nesilleriň berk bedenli, ruhy taýdan kämil bolup ýetişmeklerine gönükdirilen toplumlaýyn işleri durmuşa geçirýär. Gurlup ulanmaga berilýän, halkara ülňülerine laýyk gelýän sport toplumlary, stadionlar, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri, dynç alyş we sagaldyş merkezleri, şypahanalar munuň beýanyna öwrülýär.

BAGTYÝARLYK – ARKADAGYŇ PEŞGEŞI

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hormatyna Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy esasynda yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli guralýan dürli derejeli köpçülikleýin sport hem-de medeni çäreler Balkan welaýatynda hem giň gerimlerde dowam etmek bilen, olara bagtyýar raýatlarymyz uly ruhubelentlik bilen gatnaşýar.

Türkmen futzalçylary kümüş medallara mynasyp boldular

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde 1-4-nji iýun aralygynda Ýaponiýanyň Kobe şäherinde “Futzal Kobe festa 2017” atly halkara ýaryşynyň “A” toparynda geçirilen bäsleşiklerde Türkmenistanyň ýygyndy topary ikinji orny eýeledi.

ATLY ÝIGITLER TÄZE MENZILDE

Atly ýörişiň gadymy Mary topragyna bolan ýörişi dowam edýär. Atly ýigitler Mary şäheriniň gözel ýerlerinde bolup, hormatly Prezidentimiziň gurduran döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-durmuş maksatly binalary, taryhy ýerleri uly höwes bilen synlaýarlar.

ВПЕРЕДИ ВЕТЕРАНЫ БАСКЕТБОЛА

В Туркменбаши завершились многоднев­ные соревнования на Кубок города по бас­кетболу среди мужских команд. В турнире, посвящённом Году здоровья и воодушевлённости, приняли участие команды от пред­приятий промышленности и транспорта, учреждений, спортивных школ и учебных заведений приморского города.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.