Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sport

USSATLAR ÖŇE SAÝLANDY

«Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» mynasybetli «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işgärleriniň arasynda küşt, şaşka we düzzüm boýunça golaýda guralan sport ýaryşlary örän çekeleşikli häsiýete eýe boldy.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ruhubelent ýaşlary taýýarlamak, ilatymyzyň saglygyny goramak we berkitmek, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýӧrelgesine eýermegini gazanmak bilen, kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek Arkadag Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasatynyň esasy ugruna ӧwrüldi.

SPORT ÝARYŞY

Türkmen oba hojalyk insti­tutynyň talyplarynyň arasynda «Berkarar dӧwletiň ruhubelent talyplary» ady bilen sportuň küşt, tanap çekmek, stol tennisi, milli gӧreş, agyrlyk daşyny gӧtermek gӧrnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ony «Turkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bӧlümi, Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşi hem-de Türkmen oba hojalyk instituty bilelikde guradylar.

EZBERLER OŇE SAÝLANDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi halkymyzyň gӧwnüni galkyndyrdy. Şu mynasybetli Diýarymyzyň çar künjünde dürli sport çäreleri giň gerim alýar.

BAÝRAMÇYLYK BÄSLEŞIKLERI

Güneşli Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda amala aşyrylýan döwletli başlangyçlaryň netijesinde sportuň islendik görnüşi bilen meşgullanmaga giň mümkinçilik döredilendir. Ýurdumyzda geçirilýän dürli ugurdaky bäsleşikler geljekde halkara sport arenasynda çykyş etjek ýaşlarymyzyň taplanmagyna özboluşly meýdança hökmünde hyzmat edýär.

SPORT BAGTYÝARLYGYŇ SAKASYDYR

Häzirki döwürde adam, onuň saglygy we abadançylygy hakyndaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Halkyň saglygyny ähli zatdan ileri tutýan Gahryman Arkadagymyz sporty wagyz etmekde, ony zamanabap ösdürmekde halkymyza nusga alarlyk görelde görkezýär.

Türkmen hokkeýçileri - gyşky Aziadanyň ýeňijileri Watanymyza gaýdyp geldiler

Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndysy Ýaponiýadan gaýdyp geldi. Ýakynda şol ýerde VIII gyşky Aziýa oýunlary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, biziň ildeşlerimiz şeýle wekilçilikli toplumlaýyn ýaryşlarda ilkinji gezek çykyş edip, ikinji dewiziona gatnaşyjylaryň arasynda “kiçi” altyn medala mynasyp boldular.

ÝARYŞ GEÇIRILDI

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň çar künjünde sportuň dürli gӧrnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Şu ýyl ýurdumyzda halkara derejesinde geçiriljek Ýapyk binalarda we sӧweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna giňden taýýarlyk gӧrülýän häzirki günlerde bu geçirilýän sport çäreleri ruhubelent raýatlarymyzyň Gahryman Arkadagymyzyň ýӧrelgelerine wepalydyklaryny subut edýär.

Oýunlaryň başlanmagyna 200 gün galanda Aziada-2017-niň nyşany Duşakerikdag gerşine galdyryldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň bilelikde guran “Dagyň depesine çykmak, taslamasynyň çäklerinde Aziada-2017-niň nyşany hem-de ýurdumyzyň Döwlet baýdagy Türkmenistanyň iň belent dag gerişlerine galdyrylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.