Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

HALAL HYZMAT-HALKA HORMAT

TKA-nyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Halal hyzmat-halka hormat» diýen at bilen geçirilen okuw-maslahaty Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň tagallalary arkaly guraldy.

HALAL HYZMAT – HALKA HORMAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde geçiren «Halal hyzmathalka hormat» atly okuw-maslahatynyň örän täsirli we jemgyýetçilik guramasynyň ilkinji guramalarynyň işlerini döwrüň talabyna laýyk alyp barmak üçin ähmiýetli çäreleriň biri boldy.

«DAÝANÇDAKY» OKUW-MASLAHATY

Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, agzalarynyň we jeňleriniň gatnaşmagynda okuw-maslahatyny gurady.

BAGTYÝARLYGYŇ KENARYNDA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan parasatly syýasaty esasynda ýurdumyzda ýetilen beýik ösüşleri giňden wagyz etmekde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri saldamly goşantlaryny goşýarlar.

ÇAGALARYŇ GYZYKLY MÖWSÜMI

Gyş paslynyň şatlyk-şowhunly günleri körpelere ýatdan çykmajak pursatlary sowgat edýär. Täze ýyl baýramynyň hezillikleri çagalaryň kalbynda ýakymly ýatlamalara öwrülýär. Bu günler täsin oýunjaklardyr gar tozgajyklary bilen gözel görnüşe giren ýaşyl arçalaryň daş-töweregi çagalaryň şadyýan gülküleriniň ýaňlanýan ýerine öwrüldi. Körpeler Täze ýyl baýramynyň gahrymanlary Aýazbabadyr Garpamyk bilen älemgoşar kimin öwşün atýan arçalaryň daşyndan aýlanyp, öz deň-duşlary bilen wagtlaryny hoş geçirýärler.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ПРОФСОЮЗОВ

Очередную благотворительную акцию организовали профсоюзы Туркменистана. По путёвкам региональных профсоюзных организаций восемьдесят четыре ребёнка вместе со своими родителями отдохнули и прошли оздоровительно-реабилитационный курс в детском оздоровитель­ном центре «Даянч».

«DAÝANÇDA » ÇAGALAR DÖWREBAP DYNÇ ALÝARLAR

Çagalar üçin iň bir hezil döwür bolan tomus pasly dowam edýär. Olara bu sapaly aýlarda kalplara buýsanç, köňüllere rahatlyk paýlaýan gojaman Hazaryň asuda kenarynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezi gujagyny giňden açýar. 2010-njy ýylyň iýun aýynda mähriban Arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen açylan bu ajaýyp merkezde şu geçen döwürde güneşe baý diýarymyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden çagalaryň müňlerçesi gelip, dynç aldylar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň ýollanmasy bilen bu ýere gelýän çagalaryň döwrebap dynç alyp, her bir gününi şatlykda, peýdaly geçirmekleri üçin merkezde ähli amatlyklar döredilen. Bu ýerde ähli döwrebap enjamlar, sportdur oýun meýdançalary, kompýuter we dynç alyş otaglary, kitaphana, ululy-kiçili howuzlar we beýlekiler bar.

ŞATLYKLY PURSATLARA BAÝ MÖWSÜM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaş nesilleriniň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä hil derejesinde bilim, terbiýe almagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Munuň şeýledigini çagalaryň mynasyp dynç almaklary hem-de saglyklaryny berkitmekleri babatda durmuşa geçirilýän ägirt uly işlerde aýdyň görmek bolýar. Şeýle işleriň netijesinde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, Gökdere jülgesi bagtyýar nesilleriň şatlykly sesleriniň mydamalyk ýaňlanýan ýerine öwrüldi.

ÇAGALYK BIR HEZIL ÇAG

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy dünýä syýahatçylygynyň merjeni hökmünde ykrar edilýär. Bu behişdi künjekde gurulýan kaşaňdan-kaşaň binalar mawy deňziň sapaly kenarynyň gözel görküni has-da nurlandyrýar. Mawy deňziň sapaly kenarynda häzire çenli dynç alyş merkezleridir myhmanhanalaryň onlarçasynyň gurlup, ulanylmaga berlendigini aýtmak has-da buýsançlydyr. Olaryň 7-si çagalara niýetlenendir. Ol ýerlerde tomusky dynç alyş möwsüminde ýaş nesil sapaly dynç alyp, wagtyny hoş geçirip, saglygyny berkidýär.

AWAZA DOSTLAŞMAGY ÖWRETDI

«Çaga aýratyn söýgi, aýratyn alada bilen garamak, olara özüniň gowy zatlaryny bagyş etmek türkmenleriň gadymdan gelýän däpleriniň biridir» diýýän hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hem ýörite çagalar üçin dynç almaga, saglygyny berkitmäge mümkinçilikleriň uly toplumyny döredip berdi. Mugallymçylyk hünäri boýunça bilim alýan talyplaryň ýüzlerçesine bu merkezlerde terbiýeçileriň kömekçileri bolup hünär tejribelerini artdyrmaga şertler döredildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.