Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

ÇAGALARYŇ GYZYKLY MÖWSÜMI

Gyş paslynyň şatlyk-şowhunly günleri körpelere ýatdan çykmajak pursatlary sowgat edýär. Täze ýyl baýramynyň hezillikleri çagalaryň kalbynda ýakymly ýatlamalara öwrülýär. Bu günler täsin oýunjaklardyr gar tozgajyklary bilen gözel görnüşe giren ýaşyl arçalaryň daş-töweregi çagalaryň şadyýan gülküleriniň ýaňlanýan ýerine öwrüldi. Körpeler Täze ýyl baýramynyň gahrymanlary Aýazbabadyr Garpamyk bilen älemgoşar kimin öwşün atýan arçalaryň daşyndan aýlanyp, öz deň-duşlary bilen wagtlaryny hoş geçirýärler.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ПРОФСОЮЗОВ

Очередную благотворительную акцию организовали профсоюзы Туркменистана. По путёвкам региональных профсоюзных организаций восемьдесят четыре ребёнка вместе со своими родителями отдохнули и прошли оздоровительно-реабилитационный курс в детском оздоровитель­ном центре «Даянч».

«DAÝANÇDA » ÇAGALAR DÖWREBAP DYNÇ ALÝARLAR

Çagalar üçin iň bir hezil döwür bolan tomus pasly dowam edýär. Olara bu sapaly aýlarda kalplara buýsanç, köňüllere rahatlyk paýlaýan gojaman Hazaryň asuda kenarynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezi gujagyny giňden açýar. 2010-njy ýylyň iýun aýynda mähriban Arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen açylan bu ajaýyp merkezde şu geçen döwürde güneşe baý diýarymyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden çagalaryň müňlerçesi gelip, dynç aldylar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň ýollanmasy bilen bu ýere gelýän çagalaryň döwrebap dynç alyp, her bir gününi şatlykda, peýdaly geçirmekleri üçin merkezde ähli amatlyklar döredilen. Bu ýerde ähli döwrebap enjamlar, sportdur oýun meýdançalary, kompýuter we dynç alyş otaglary, kitaphana, ululy-kiçili howuzlar we beýlekiler bar.

ŞATLYKLY PURSATLARA BAÝ MÖWSÜM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaş nesilleriniň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä hil derejesinde bilim, terbiýe almagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Munuň şeýledigini çagalaryň mynasyp dynç almaklary hem-de saglyklaryny berkitmekleri babatda durmuşa geçirilýän ägirt uly işlerde aýdyň görmek bolýar. Şeýle işleriň netijesinde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, Gökdere jülgesi bagtyýar nesilleriň şatlykly sesleriniň mydamalyk ýaňlanýan ýerine öwrüldi.

ÇAGALYK BIR HEZIL ÇAG

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy dünýä syýahatçylygynyň merjeni hökmünde ykrar edilýär. Bu behişdi künjekde gurulýan kaşaňdan-kaşaň binalar mawy deňziň sapaly kenarynyň gözel görküni has-da nurlandyrýar. Mawy deňziň sapaly kenarynda häzire çenli dynç alyş merkezleridir myhmanhanalaryň onlarçasynyň gurlup, ulanylmaga berlendigini aýtmak has-da buýsançlydyr. Olaryň 7-si çagalara niýetlenendir. Ol ýerlerde tomusky dynç alyş möwsüminde ýaş nesil sapaly dynç alyp, wagtyny hoş geçirip, saglygyny berkidýär.

AWAZA DOSTLAŞMAGY ÖWRETDI

«Çaga aýratyn söýgi, aýratyn alada bilen garamak, olara özüniň gowy zatlaryny bagyş etmek türkmenleriň gadymdan gelýän däpleriniň biridir» diýýän hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hem ýörite çagalar üçin dynç almaga, saglygyny berkitmäge mümkinçilikleriň uly toplumyny döredip berdi. Mugallymçylyk hünäri boýunça bilim alýan talyplaryň ýüzlerçesine bu merkezlerde terbiýeçileriň kömekçileri bolup hünär tejribelerini artdyrmaga şertler döredildi.

BAGTYÝARLYK MEKANY — GÖKDERE

Eziz Diýarymyzyň gözel künjekleriniň biri hasaplanýan Gökdere jülgesi tomus paslynda has-da owadan görünýär. Jöwzaly tomsuň gelmegi bilen, dag jülgesindäki çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezleri öz gapylaryny mekdep okuwçylary üçin giňden açýarlar. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň tomsunda bu ýerdäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi hem bagtyýar nesli öz gujagyna dolap aldy. Şu günler merkezde dynç alyş möwsüminiň üçünji tapgyry dowam edýär, ýurdumyzyň dürli ýerlerinden gelen çagalaryň 150-si ol ýerde şadyýan dynç alyp, saglygyny berkidýär.

ÝATDA GALYJY TÄSIRLI GÜNLER BOLDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, döwletiň we jemgyýetiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň saglygy, onuň medeniýetli dynç almagy ugrunda hemişelik alada edilýär.

TÄZELIKLER

GÖKDEPE. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gökdepe etrap birleşmesiniň guramagynda Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde sportuň päsgelçiliklerden ylgap geçmek görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

AWAZA DOSTLUGYŇ GÜL AÇÝAN MEKANY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, Türkmenistan şu günki gün dünýä ýüzünde parahatçylygyň, asudalygyň, durnukly ösüşlerdir özgerişleriň mekany hökmünde tanalýar. Şu günlerki tomusky dynç alyş möwsüminde ýurdumyzda uly ýaşly raýatlaryň zähmet rugsatlarynyň, çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümleriniň döwlet derejesinde guramaçylykly guralmagy hem bu aýdylanlara aýdyň şaýatlyk edýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.