2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Bäsleşik geçirildi

Türkmenistan döwletimiz özgerişlere tarap batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýurdumyzda bar bolan bilim ojaklarynda çagalaryň tomusky dynç alyş meýdançalary hereket edýär. Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalar hem wagtlaryny şadyýan geçirýärler.

ENÄ GOÝULÝAN SARPA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym - mukaddeslige tagzym» atly kitaby okyjylar üçin gymmatly peşgeş boldy. Bu kitap enelere goýulýan belent sarpanyň çeper beýanydyr. Bu kitabyň bölümleriniň atlaryna üns berip göreniňde-de, enä bolan mähri, sarpany duýmak bolýar: «Sözden başlanýan ägirtlik», «Öý-ojagyň gelşigi», «Eneulus-iliň enesi, çäksiz hormat eýesi», «Ene döwletlilik».

BAGTYŇ SAKASY

Dünýäde beýik gudrat bolan adamlary söýmek, olaryň saglygyny goramak, saglygyny bejerip, olara şatlyk eçilmek sogap iş. Saglygy goraýyş işgärleri üçin ady alkyş bilen tutulsa şondan uly bagt ýok.

Abadan durmuşyň çeşmesi

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň, saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň geçiren maslahaty Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp, onda «Türkmenistanda ilatyň psihiki saglygyny goramak boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Milli maksatnamany», «Türkmenistanda ilatyň fiziki işjeňligini ýokarlandyrmak boýunça 2018-2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany», «Türkmenistanda 2018-2024-nji ýyllarda alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak boýunça Milli maksatnamany» amala aşyrmakda öňde durýan wezipeler, ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işler dogrusynda gürrüň edildi.

ENE KERAMATDYR

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen maslahat «Ene keramatdyr» diýlip atlandyryldy.

AK UÇARLAR— MAWY ASMANYŇ GÖRKI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha pugtalanýar, dünýädäki at-abraýy we mertebesi gitdigiçe ýokarlanýar.

ENE—MAŞGALA GYMMATLYGY

Etrek etrabyndaky 8-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan dörän «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda «Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşik geçirildi.

KALBYMYZA ÇAÝÝAR ARKADAGYŇ ESERI

Jebel şäherçesindäki saglyk öýünde Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň we zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Kalbymyza nur çaýýar Arkadagyň eseri» atly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda geçirilen maslahata saglygy goraýyş ulgamynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, ýaşlar, ýerli şahyrlar gatnaşdylar.

MÄHRIBAN KÄBELERIMIZE SARPA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyzyň asyrlardan bäri rowaçlyklara beslenen ýörelgeleri, esasan-da durmuşyň ýaraşygy, dünýäniň diregine deňelýän enelere sarpa goýmak, eneleriň mertebesini belent saklamak ýörelgesi dowamat

BAGTYÝARLYK NESIL – ŞADYÝANLYK MESGENI

KA-nyň welaýat birleşmesiniň meýilnamasy esasynda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyna bagyşlap, şäher hyzmat, awiasiýa pudaklarynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalary tarapyndan «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalar

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.