2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

GELJEGE UZAÝAN ÝOLLAR

Arkadag Prezidentimiziň Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk derejesine esaslanyp ýöredýän parasatly we öňdengörüjilikli daşary syýasaty dünýäniň döwletlerinde uly gyzyklanma döredýär.

ULY GELJEGIŇ ÝAŇY

Arkadag Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ýaşulularynyň 2017-nji ýylyň oktýabrynda bolup geçen maslahatynda kabul eden Kararyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy il-günümiziň kalbyna şatlyk çaýdy.

IŞJEŇ HÄSIÝETE EÝE BOLÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ösüşleriň täze belentliklerine çykýar. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda netijeli ösüşler gazanylýar.

TAÝÝARLYK ÝAÝBAŇLANÝAR

Belent we tutumly işlere beslenjek 2018-nji—«Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ýylymyzda Garaşsyz Watanymyzyň durmuşynda uly jemgyýetçilik syýasy waka—Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmekli

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝADYGÄRLIKLERI

Hormatly Prezidentimiz Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurdumyzda bar bolan gadymy taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamagy, içgin öwrenmegi, olar barada maglumatlary dünýä jemgyýetine ýaýmagy türkmen alymlarynyň we hünärmenleriniň öňünde wezipe edip goýdy.

Gyzykly bäsleşik

Golaýda Türkmengala etrap medeniýet bölüminde «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer, parasatly durmuş syýasaty netijesinde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda maliýe-ykdysadyýet toplumynyň we bank ulgamynyň welaýatdaky edaralarynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň agzalarynyň gatnaşmaklarynda Lebap welaýat kitaphanasynda dabaraly maslahat geçirildi.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR

Ýaňy-ýakynda Daşoguz şäherindäki 14-nji orta mekdepde sportuň küşt, düzzüm gӧrnüşleri boýunça şäher birinjiligi geçirildi.

ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Etrek etrap geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyryna edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.