2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

WOLEÝBOLÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Lebap welaýatynyň Döwletli etrap Geňeşi tarapyndan mekdep mugallymlarynyň arasynda woleýbol boýunça bäsleşik guraldy. Etrapdaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda geçirilen bu bäsleşik gyzgalaňly geçdi.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ösýän, özgerýän eziz Diýarymyzda, şol sanda biziň welaýatymyzda hem Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlanyp wagyz-ündew maslahatlarydyr medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BOL HASYL IDEGE BAGLY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda daýhanlaryň elmydama üns-alada bilen gurşalmagy, hemme zerur kӧmek-goldawlaryň yzygiderli berlip durulmagy, hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmegi, in esasy zat hem daýhanlaryň zähmetine mynasyp baha berilmegi gazanylýan ýokary net

OKUW MASLAHATY

Golaýda Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli Ýolöten etrap bilim bölüminiň guramagynda 43-nji orta mekdepde mekdep müdirleriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasarlarynyň okuw maslahaty geçirildi.

СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

B средней школе № 27 города Анау прошёл конкурс юных инспекторов дорожного движения, участниками которого стали команды школьников из этрапов и городов Ахалского велаята.

KÖPÇÜLIKLEÝIN HÄSIÝETE EÝE BOLÝAR

Ýakynda «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz känindäki önümçilik edara-kärhanalarynyň türgenleriniň arasynda woleýbol hem-de kiçi futbol boýunça ýaryşlar geçirildi.

GOŞA BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Golaýda «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhanasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, sportuň woleýbol, kiçi futbol, küşt we şaşka görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi, kärhananyň işgärleri tanap çekmek, ýaglyga tow

ÝEŇIŞ BILEN DOLANYP GELINDI

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzyň Balkan welaýatynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XIX milli sport oýunlarynyň spartakiadasynyň j

«POLAT ÝOLLARYŇ» HOWPSUZLYGY

Watanymyzyň ynamly ösüşine mynasyp goşandyny goşýan we barha kuwwatlanýan demir ýol ulaglary pudagynyň Büzmeýin ýol we desgalar edarasy jogapkärli işleri berjaý edýär.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan 2018-nji ýylyň «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli etrabymyzyň 26-njy orta mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa ýokary synp okuwçylary, olaryň ata-eneleri hem-de mugallymlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.