2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

ÝEŇIŞLI MENZILLERIŇ ALADASY

Gahryman Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli işleriň gadamy batlanýar, Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly bolan üstümizdäki ýylda ýetilýän sepgitler guwanjymyza guwanç goşýar.

ÖSÜŞLERE GUWANÝARYS

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň goýny jennet, gujagy toý-baýram, lälezarlyk, bagy-bossanlyk. Asmany arassa, ili agzybir, parahatlygyň höküm sürýän ýurduny wasp etmezlik, asla, mümkin däl.

TÄSIRLI ÇÄRELERE GIŇ GERIM BERILÝÄR

Merdana, zähmetsöýer halkymyz hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda öz taryhy ykbalynyň iň bagtyýar pursatlaryna, asudalygyň, bolelinligiň we rysgal-berekediň joş urýan döwletli-döwranyna — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne eýe boldy.

BERKARAR DÖWLETIŇ SARSMAZ SÜTÜNI

Her bir adamyň bagtyýarlygy maşgala ojagyndan başlanýar. Şonuň üçin maşgala binýadynyň berkden tutulmagy döwlet syýasatynyň möhüm ugry hasaplanýar.

IŞLER GURAMAÇYLYKLY ALNYP BARYLÝAR

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin ýerlerinde şüdügär sürüm, tekizleme hem-de çil çekmek işleri utgaşykly alnyp barylýar. Agronomçylyk talaplaryna laýyklykda şüdügärlenen hem-de tekizleme geçirilen ýerler kölçelere bölünip çekilýär.

TEJRIBE ALŞYLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesinde maslahat geçirildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ösüş hem rowaçlyk ýolundan öňe ynamly gadam urýar.

SPORT - DOSTLUGYŇ KÖPRÜSI

«Ynsan durmuşynda sagdynlygyň ähmiýetiniň örän uludygyny ykrar edýän umumadamzat hem-de milli ýörelgelerden ugur alyp, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürýäris.

“HALAL MAŞGALA — ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Ýakynda şeýle at bilen paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Baş prokuraturanyň, Ýokary kazyýetiň, Içeri işler ministrliginiň bilelikde guram

TALYPLAR BILEN TÄSIRLI DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň köpugurly, il bähbitli, ýurt ähmiýetli syýasatlaryny halk köpçüliginiň arasynda wagyz etmek ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde möhüm wezipedir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.