2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

GELIN-GYZLARA SARPA BELENTDE

Hormatly Prezidentimiziň mährem enelerimize, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ussat gyz­gelinlere sylag­sarpasy belentde.

GEÇMIŞ TARYHYMYZA SYÝAHAT

Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurduryp beren Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň döwrebap binalary bagtyýar raýatlarymyza geçmişde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandy barada giň düşünje almaga ýardam berýär.

BAGTYÝAR ZENANLARYMYZYŇ HORMATYNA

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar biziň kärhanamyzda hem ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.

NÄZIK KALPLARYŇ JOŞGUNY

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Zenan kalbynyň joşguny» atly zenan suratkeşleriň

SERDAR ŞÄHERINIŇ WAGON ABATLAÝYŞ ZAWODYNDA WAGYZ – NESIHAT EDILDI

Golaýda mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň, şäheriň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi, şeýle-de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen

ÝUWUŞ SUWY TUTULÝAR

Saýat etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň 1­nji kärendeçiler toparynyň ekin meýdanlarynda zähmet gaýnap joşýar. Häzir ýerleri tekizlemek, ýuwuş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

BILIM ULGAMYNDA

Ökde mugallymlar saýlandy

 

ENE ZEMINIŇ ÝYLGYRYŞYDYR

Ene Zeminiň ýylgyryşy, dünýäniň ýaraşygydyr.Ene dünýäde iň mähriban zenandyr. Zenanlaryň asyllylygy,mylaýymlygy,mertebesi,päkizeligi, sabyrlylygy, nuranalygy, şirin sözlüligi özboluşly mekdepdir. Aslynda, türkmen maşgalasynda zenana bolan hormat, sarpa çäksizdir.

BAGTYÝARLYGYŇ SÖHBEDI

Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Döwlet bilen halkyň jebisligi— eziz Diýarymyzyň rowaçlygy» ady bilen geçirilen maslahata edara-kärhanalaryň zähmetkeşleri,jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleridir işeňňir agzalary gatnaşdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.