2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

“Ýaňlan Diýarymyň” Mary welaýat tapgyry

Ýakynda Mary şäheriniň iň owadan ýerleriniň birinde «Bagtyýarlyk» seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerindäki «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatyň etrapdyr şäherlerinde deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan zehinli aýdymçy ýaşlaryň 14-si gatnaşdy.

KITAPHANAÇYLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Medeniýet  ministrligi we Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen „Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym“ atly bäsleşigiň deslapky tapg

ULY HÖWES BILEN

         Biz mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşynyň dowam edýän döwründe olaryň wagtlaryny peýdaly we gyzykly geçirmekleri ugrunda alada edýäris. Etrabymyzdaky orta mekdepleriň binýadynda dynç alyş meýdançalarynyň 5-si döredilip, olara çagalaryň uly topary çekilýär.

SPORTA SARPA GOÝUP

           Ýurdumyzda giň gerime eýe bolýan köpçülikleýin bedenterbiýe hereketi we sagdyn durmuş ýörelgesi üstümizdäki Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hem dürli sport çäreleriniň geçirilmegi bilen taryhy wakalara beslenýär.

SAPALY GÜNLERIŇ ŞOWHUNY

Arkadag Prezidentimiz çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň talaba laýyk guralmagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda-da bu işe jogapkärli çemeleşilip, onuň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli tagallalar edilýär.

MAKSAT ZAHMET ÖNDÜRJILIGINI ÝOKARLANDYRMAK

Kärhanamyzyň ýolbaşçylygy kärdeşler arkalaşyklary komiteti bilen bilelikde hünärmenlerimiziň ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda zähmet we durmuş goraglylygyny üpjün etmäge, medeniýetli dynç alşyny we hemişe sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga çalyşýar.

GADYMY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmeklige, aýawly saklamaklyga we wagyz-nesihat etmeklige iňňän uly ähmiýet berilýär.

Wagyz-nesihat çäresi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň görkana günlerinde gelingyzlarymyzyň gülden näzik ýüzlerinde ajaýyp eýýamyň gözel keşbibagt, guwanç, buýsanç we ruhubelentlik aýdyň görünýär.

Gezelenç guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzy, halkymyzyň taryhyny, milli däp-dessurlary, maddy we ruhy gymmatlyklary gorap saklamak, olaryň hemmetaraplaýyn öwrenilmegi we ösdürilmegi ileri tutulýan möhüm ugurlardyr.

Aragatnaşyk hyzmatynyň gerimi giňeýär

Ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk etraplarynyň biri bolan S. Türkmenbaşy etrabynda obalaryň 112 sanysy bar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.