2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

BAGTYÝARLYGYŇ ÇEŞMESI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň ýokary derejede ylym-bilim almagy, olaryň beden hem ruhy taýdan sagdyn bolmagy üçin uly işleri durmuşa geçirýär.

Biz saýlawlara barýarys

Her gün bizi türkmen jemgyýetiniň durmuşynda bolup geçjek syýasy waka ýakynlaşdyrýar.

Aýdyň maksat bilen

2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynda, hormatly Prezidentimiziň teklibi esasynda kabul edilen Karara laýyklykda, 2018-nji ýyl «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyryldy.

Okgunly ösüş ýoly bilen

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary bilen 2018-nji ýylyň birinji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň senenamasyna aýdyň sahypalary ýazdy hem-de iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara baý boldy, Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da belende galdyrdy.

Maslahat geçirildi

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistan döwletimizde milli medeniýetimizi, däp-dessurymyzy öwrenmek babatda uly işler amala aşyrylýar.

Täsirli duşuşyk

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda korrupsiýa we parahorluga garşy tutuş jemgyýet bolup jebislikde göreşmek syýasatyndan gelip çykýan talaplary durmuşa geçirmek maksady bilen dürli täsirli çäreler yzygiderli geçirilip durulýar.

Şowhunly geçdi

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Daşoguz şäher Medeniýet merkeziniň hem-de Daşoguzyň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň guramagynda, 2018-nji ý

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatl

ÝAŞ-NESIL GELJEGIMIZ

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň Karary bilen 2018-nji ýylyň «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy kalplarymyzda ýokary ruhubelentligi döretdi.

AÝDYŇ DEMOKRATIK ÝOL BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.