2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

«AK ALTYNLY» ATYZLARYŇ BEREKEDI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda Bäherden etrabynyň pagtaçylary 10 müň 400 gektarda gowaçanyň boldumly hasylyny ýetişdirdiler. Oba zähmetkeşleri möwsümiň guramaçylykly alnyp barylmagyna saldamly goşandyny goşýar.

HALK MASLAHATY — BEÝIK IŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar.

ABADANÇYLYGYŇ WE ROWAÇLYGYŇ DIÝARY

 15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy we dürli trenažýorlarda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara ulaşýar.

PARAHATÇYLYK ÝOLY BILEN ÖSÜŞLERE TARAP

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyz gününi sanap ӧsýär, ӧzgerýär, ykdysady taýdan kuwwatlanýar. Milli ykdysadyýetiniň ӧsüş depgini boýunça Türkmenistan häzirki wagtda sebit dӧwletleriniň arasynda ilkinji omnlaryň birini eýeleýär.

ABADANÇYLYGYŇ WE ROWAÇLYGYŇ DIÝARY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary astynda geçýän 2018-nji ýylyň geçen sentýabr aýynda ýurdumyzyň şöhratly ýyl ýazgysynyň senenamasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy durnukly ösdürmek boýunça amala aşyrýan özgertmelerini

ZÄHMET BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI

Вегкагаг döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk hojalygynyň ähli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek, kuwwatyny artdyrmak, hususan-da ýerden alynýan hasyly ýokarlandyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek, oba zähmetkeşleri üçin amatly iş şertlerini üpjün etmek ugrund

TÄZELIKLER

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygy we welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň guramaklarynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

GYMMATLY ESERLERIŇ SÖHBEDI

Baýramlara baý bolan tyllaýy güýz paslynyň ilkinji aýy Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuna bagyşlanan ýatdan çykmajak täsirli çäreleriň ençemesini peşgeş berdi.

BUÝSANJA BESLENEN MASLAHAT

Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Balkanabat şäheriniň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň geňeşiniň bilelikde guramaklarynda maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.