2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemlenmegi mynasybetli dabara geçirildi.

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň bilelikde guramagynda, pudagyň işgärleriniň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi.

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Etrek etap birleşmesi bilen bilelikde guramagynda, etrap bilim bölüminiň ýygnaklar zalynda Arkadag Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasynyň miwesi bolan «Enä

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Şäherlerimiziň, obalarymyzyň keşbi düýpli özgerýär.

NEBITGAZLY GUÝULARY ABATLAÝJYLARYŇ GOŞANDY

Garaşsyz we hemişelik Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde hem-de alynýan ýangyç çig malynyň möçberini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebit we gaz guýularyny abatlaýjylary netijeli işleri amala aşyrýarla

DÜNÝÄME NUR ÇAÝÝAN ÇYRAGYM, KÄBÄM

Adamzat ýaşaýşynyň sarsmaz sütüni bolan maşgala ojagynyň dowamatlylygyny, agzybirligini, döwletliligini üpjün edýän ata-enedir.

Güneşli Diýarymyzyň bagtyýar enelerine ajaýyp zamanamyzda uly hormat-sarpa goýulýar.

DOST DOGANLYK ÝOLY

Arkadag Prezidentimiziň neşir edilip, halk köpçüligine gowuşýan gyzyldan gymmatly kitaplary uly gyzyklanma döredýär. Il-günümiziň guwanjyna guwanç goşýar. Sebäbi bu gymmatly eserleriň nesil terbiýesindäki ähmiýeti örän uludyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.