2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

ŞATLYGA BESLENÝÄN GÜNLER

Gökdere jülgesindäki “Bagtyýar nesiller” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminiň üçünji tapgyry dowam edýär. Ahal welaýat häkimliginiň garamagyndaky bu merkezde çagalaryň uly topary wagtyny şadyýanlykda geçirýär.

HALASGÄR

Ir zamanlar kerwen bilen argyşa giden bir ýigit üsti haryt ýüklenen düýesini yzyna tirkäp, dogduk mekanyna sowulýan ýola ýetende kerwenden aýrylyp, öýüne tarap rowana bolupdyr. Ol az ýöräp, köp ýöräp bir jeňňeliň üstünden barypdyr.

УСЛОВИЯ ТРУДА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Наибольшая производительность труда на Халачском предприятии художественного ковроделия нынче пришлась на самые жаркие месяцы года – июнь и июль, что не случайно.

 

GÜNLER GYZYKLY GEÇÝÄR

Etrabymyzyň  9-njy orta mekdebiniň binasynda hereket edýän „Güneş“ çagalar dynç alyş meýdançasynda okuwçylaryň sagdyn ösmekleri, gowy dynç almaklary üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Oňa gatnaýan çagalar „Joşgun“ hem-de „Jeýhun“ toparlara bölünip, wagtlaryny hoş geçirýärler.

«AMUL - HAZAR 2018»

Şu ýyl Türkmenistan sport çärelerine baý ýyl bolup taryha girer. Olaryň hatarynda döwlet Baştutanymyzyň teklibi geçiriljek «Beýik Ýüpek ýoly» diýlip atlandyrylan ugur boýunça «Amul - Hazar 2018» awtorallisi, welosiped ýaryşy we uzak aralyga ylgamak ýaly çäreler bar.

«Amul – Hazar 2018»

Türkmenabat şäheri «Beýik Ýüpek ýoly» boýunça ýaryşlaryň başlanýan ýeri. Bu şäheriň üstünden gadym wagtlar Beýik Ýüpek ýoly geçip, ol Hytaýdan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Eýrana, Ortaýer deňzine çenli uzalypdyr.

GÖKDERÄNIŇ GUJAGYNDA

Bagtyýar  çagalygyň  mekany  bolan ata Watanymyzda ýaş nesil çäksiz söýgi we alada bilen gurşalandyr. Ýurdumyzda çagalaryň bilim almagy, öwrenmegi, döretmegi, berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagy we ähli taraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda hemme şertlerdir mümkinçilikler bar.

GYZYKLY GÜNLER

Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşynda wagtlaryny hoş hem şadyýan geçirmekleri üçin etrap bilim bölümi hem degerli işleri durmuşa geçirýär.

IŞ TEJRIBESI ÖWRENILDI

Ýakynda etrabymyzdaky 20-nji çagalar bakja-bagynda «Halkara tejribesine salgylanyp, mekdebe çenli çagalar edaralarynda we maşgalada çagalary mekdebe taýýarlamak» atly welaýat derejesinde usuly-amaly maslahat geçirildi.

ENE-DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy taryhy waka boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.