2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

BAGBANLARYŇ WELAÝAT BÄSLEŞIGI

Golaýda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň N.Andalyp adyndaky daýhan birleşiginiň bagynda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky dӧwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Bereketli toprak» gazetiniň redaksiýa

OKGUNLY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitabynda häzirki zaman şertlerinde Beýik Ýüpek ýolunyň wezipesini halkara gaz geçirijileriniň, elektroenergetika, ulag-logistika, kommunikasiýa ulgamlarynyň ýerine ýetirýän

BAŞARJAŇLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň maý aýynyň 1-31-i aralygynda temmäkä garşy gӧreşmek boýunça biraýlyk yglan edildi.

HEMMETARAPLAÝYN TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda dӧwlet Baştutanymyzyň mӧhüm tabşyryklaryny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen galla oragy mӧwsümine guramaçylykly girişmek üçin Akdepe etrabynyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynda hem giň gerimli işler alnyp barylýar.

BÄSLEŞIGIŇ WELAÝAT TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň: «Tebigata aýawly çemeleşmek geljekki nesilleriň abadançylygy hakyndaky aladadyr» diýen sӧzlerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky dӧwlet komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, «Be

ÝÜPEKÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Tejen etrabynyň Ö.Japarow adyndaky daýhan birleşiginiň pileçileri «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda uly zähmet ýeňşine eýe boldular. Daýhan birleşigiň kärendeçileri yhlasly zähmetleri bilen 1045 gram ýüpek gurçugyny idedip. ondan 2150 kilogram pile alyp.

SAGLYGYŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen paýtagtymyzda we ähli welaýatlarymyzda sport desgalary we sport mekdepleri gurlup ulanylmaga berilýär. Mähriban Watanymyzda ýylyň ähli paslynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikler bar.

ЗРЕЛИЩНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ МИНИ ФУТБОЛ

На поле с зеленым газоном Дашогузской специализированной школы олимпийского резер­ва прошли соревнования по мини-футболу среди команд трудовых коллективов сфер связи, транспорта, строительства и промышленности.

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Golaýda Ýaşlar merkeziniň mejlisler eýwanynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy gӧreşmek baradaky dӧwlet gullugynyň welaýat bӧlüminiň, şeýle hem aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalaryň bilelikde guramaklarynda «Halal zähmet-bagtyýa

MEKDEP DURMUŞYNYŇ IŇ SOŇKY JAŇY

Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp ӧwredilýän ýӧriteleşdirilen 26-njy orta mekdepde-de «Soňky jaň» dabarasy guramaçylykly geçirildi. Dabarany mekdebiň müdiri Ýazmyrat Gurbanow giriş sӧzi bilen açdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.