2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda „Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatlylyk

Täzelikler

Ýakynda Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň, şeýle hem Türkmenabadyň agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda welaýat maliýe we ykdysady ösüş müdirliginiň mejlisler zalynda wagyz-ündew

ÇEPER ELLERIŇ ÖÝDÜMI KÖŇÜLLERIŇ AÝDYMY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny dabaralandyrmaga degişli çäreler ýurdumyzyň dokma senagaty pudagyna-da gӧnüden-gӧni baglydygy bilen tapawutlanýar.

IŞ BILEN DYNÇ ALYŞ UTGAŞANDA

    Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary ӧsüşe eýe bolýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar.

Sagdyn nesliň terbiýesi

Ýakynda Tejen şäher hassahanasynda «Sagdyn durmuş ýörelgesi we nesil terbiýesi» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralarynyň we şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we hassahananyň lukmanlary gatnaşdylar.

TÄZE DESGALAR – DÖWREBAP BAŞLANGYÇLAR

Ýoluň ugrunda bezeg panellerini we penopolestroldan ýasalan binagärlik bezeg serişdelerini öndürýän «Ak hünji» hususy kärhanasy, şäher köçeleri üçin dürli serişdeleri, ýaşaýyş jaýlaryna we edara binalaryna niýetlenip, agaçdan, metaldan, aýnadan ýasalan önümleri öndürýän «Kaskad» kompaniýa

GÖRELDELI ETRABYŇ MYNASYP ZÄHMETKEŞLERI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen at ugrundaky bäsleşigiň jemleri jemlenilip, onuň netijesi boýunça Mar

TALYPLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana halkymyzyň gadymy taryhyny, milli mirasymyzy, köp öwüşginli milli medeniýetimizi we sungatymyzy öwrenmeklige, maddy hem ruhy gymmatlyklarymyzy dikeltmeklige, olary dünýä ýaýmaklyga giň şertler dö

Innowasion syýasat üstünlige eýe bolýar

Hormatly Prezidentimiz ylmy-bilimi ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň geljegiň berk binýadyny goýýandygyny, bu işleriň döwletiň gülläp ösüşleriniň kepilidigini parasatlylyk bilen belleýär. Munuň şeýledigine abraýly bäşleşikde ýeňiji bolan Wekilbazar etrabynyň ösüşinde hem görmek bolýar.

Üstünligiň esasy

Etrabymyzyň 2017-nji ýylyň jemi boýunça welaýatlaryň etraplarynyň arasynda ýokary görkezijilere eýe bolup, Gahryman Arkadagymyzyň Şa serpaýyna mynasyp bolmagy bizi täze ýeňişlere ruhlandyrdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.