2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

GYZYKLY FUTBOL ÝARYŞY

Ata Watanymyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen milli sportumyzda guwançly ösüşler, öňegidişlikler gazanylýar. Türkmen türgenleri sportuň dürli görnüşlerinden tälim alyp ýurt möçberinde guralýan we halkara ýaryşlarynda ýeňişlere eýe bolýarlar.

BAGTYŇ AÇARY

Azabyndan gaçmasaň, yhlas baryny siňdirseň, sahy toprak eçilibilenini eçilýär.

ÝAŞ HÜNÄRMENLER BILEN DUŞUŞYK

Ýakynda Sarahs etrap bilim bölüminde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ýörite we ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlap gelen ýaşlaryň saýlap alan ugurlary boýunça işe ugradyş dabarasy boldy.

NEBITÇILERIŇ KÖNEÜRGENJE SYÝAHATY

2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçýär.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРАЛЛИ «АМУЛЬ-ХАЗАР 2018»: РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

Как известно, в первой половине сентября нынешнего года, проходящего в нашей стране под девизом «Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути», пройдёт Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018», проводимое по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова и которое

SAGLYK BOLAR BU DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamyny düýpli ösdürmekde we dünýä derejesine çykarmakda möhüm ähmiýeti bolan, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen işlenip düzülen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň ilkinji ýyllary içinde ýurdum

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Tejen şäher hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de Tejen şäher hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda güneşli Diýarymyzyň bitim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler we ösüşler sanardan köpdür.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz barha ýokary ösüşlere eýe bolýar.

GYMMATLY HAZYNA

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň taryhy günlerinde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabaralary toý ruhunda geçirilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.