2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

GYMMATY EGSILMEJEK KITAPLAR

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynyň, şeýle-de «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinji kitabynyň elimize gowuşmagy mynasybetli welaýatymyzyň dürli künjeklerinde dabaralar geçirilýär.

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde welaýatyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda işleýän zenanlaryň hem-de saglygy goraýyş işgärleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi.

OKUW MASLAHATY GURALDY

Şu ýylyň 16 — 19-njy oktýabry aralygynda Energetika işgärleri-niň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pudagyň ed

ENE – MAŞGALA OJAGYNYŇ DIREGI

Hormatly Prezidentimiziň okyjynyň kalbyny ganatlandyran kitaplarynyň biri-de «Enä tagzym - mukaddeslige tagzym» diýlip atlandyrylýar. Türkmen halkynyň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan bu ajaýyp kitap häzirki wagtda adamlaryň elinden düşmeýär.

GYÝANLY

Altyn harplar bilen girer taryha,

Arkadag gadamy düşen Gyýanly.

Täze keşbiň mynasypdyr tarypa,

Arkadag gadamy düşen Gyýanly.

 

ÖSÜŞLERIŇ PARLAK ÝOLY BILEN

Golaýda welaýat Maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň giň mejlisler eýwanynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýatymyzyň Dӧwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň bilelikde guramagynda geçirilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan Durnukly ӧsüşiň maksatlaryn

DÜNÝÄDE YKRAR EDILEN BAŞLANGYÇLAR

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň 29-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda çykyş etdi.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYKLARY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda söwda ulgamynyň işgärleriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklarynyň geçirilmegi yzygiderli dowam edýär.

TÄSIRLI GEZELENÇ

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Bäherden etrap Geňeşiniň guramagynda öňdebaryjy bilim işgärleriniň gatnaşmagynda etrabyň çäginde ýerleşýän Köwata ýerasty kölüne gezelenç guraldy. Bu gezelenç täsirliligi bilen tapawutlandy.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

Ýakynda Boldumsaz etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň guramagynda etrabynyň Medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň - Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinj

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.