2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN ÇÄRE

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Ekerem buraw işleri müdirliginde Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

TÄZE ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRÝAR

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan we hemişe rowaçlyga beslenen tutumlary, şol sanda ýaşaýşyň gözbaşy bolan, ömrümize ýaraşyk berýän enelere hem-de gelin-gyzlara sarpa goýmak, olary

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

“SAGDYN DURMUŞ – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň hem-de T

YNSANPERWERLIK RUHUNA BESLENEN BAÝRAM

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary döwletli Diýarymyzyň çar künjeginde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyryldy. Ir säher bilen Daşoguz welaýat merkeziniň gözel künjekleriniň biri bolan Baýdak meýdançasy köp adamly boldy.

“BITARAPLYK – BAGT SAKASY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk – ba

WATANYMYZYŇ GUWANJY

Biziň ata Watanymyz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesi bilen beýleki döwletlerden tapawutlanýar. Türkmenistan dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwletdir.

HALKYMYZYŇ BUÝSANJYNA ÖWRÜLEN BAÝRAM

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanýar.

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BELENTLIKLERI

13— 14-nji noýabrda Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi geçirildi, oňa dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunyň wekilleri gatnaşdylar. Sergide Aşgabatda tamamlanan Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna aýratyn orun berildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyz agzybir halkyna eşretli zamanany, ajaýyp durmuşy bagyş etmek bilen birlikde ynsanyň teşne kalbyny gandyrýan, her bir işde uly gollanma bolýan ajaýyp, çuň many-mazmunly eserleri hem sowgat edýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.