2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

ARKALAŞYKLY IŞ ABRAÝ GETIRÝÄR

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Biziň ýolumyz döretmek ýoludyr. Biz şu ýol bilen Garaşsyz,  hemişelik Bitarap döwletimizi belent maksatlara tarap ynamly alyp barýarys.

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Golaýda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň kärdeşler arkalaşyklary guramasy welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady.

SYNP SAGADYNYŇ ÄHMIÝETI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýokary, ýörite orta we orta okuw mekdeplerinde täze özgerişler durmuşa geçirilýär.

ÝEŇIŞLERE BESLENJEK ÝYL

Türkmenistan-rowaçlygyň Watany ýylynda eziz Diýarymyzyň gadamy has-da batlanýar. Çünki, adyndan belli bolşy ýaly, biz bu ýyly, hakykatdanam, rowaçlygyň ýylyna öwürmeli. Eýýäm üçünji aýy dowam edip duran ýyl özüniň, dogrudanam, şöhratly boljakdygyny aňladýar.

NESIL TERBIÝESI-GYMMATLY MIRAS

Üstümizdäki ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda giňişleýin çykyş etdi, Mähriban Arkadagymyzyň şol duş

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINE 9-10-11-NJI SYNP OKUWÇYLARY GATNAŞDYLAR

Welaýat baş bilim müdirliginiň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarnyň geňeşi bilen bilelikde guran döredijilik bäsleşigine welaýat merkezindäki mekdepleriň 9-10-11-nji synp okuwçylary gatnaşdylar

WOLEÝBOLDA ÝARYŞDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň: «Döwlet öz raýatlarynyň saglygy we abadançylygy hakynda alada etmäge borçludyr, sebäbi sagdyn jemgyýet sagdyn döwletiň özeni bolup durýar» diýen şygary astynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň her bir güni şanly wakalara, medeni k

HOŞNIÝETLI HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

Ozal habar berlişi ýaly, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň 21­nji fewralda Türkmenistana bolan resmi saparynyň netijeleri boýunça iki goňşy döwletiň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny berkiden hökümetara resminamalarynyň birnäçe

GÜÝÇLÜLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşi sportuň türkmen milli göreş görnüşi boýunça ýaryş geçirdi.

ÝAŞ NESLIŇ ALADASYNDA

Mekdebimizde 868 okuwça mugallymlaryň 62-si bilim-terbiýe berýärler. Tejribeli mugallymlaryň yhlasly zähmeti bilen okuwçylar ders we taslama bäsleşiklerinde baýrakly orunlary eýeleýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.