2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda Gubadag etrabynyň etrap merkezinde ýerleşýän Medeniýet öýünde «Ogulabat ejemilletiň nusgalyk enesi» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Babadaýhan şäherinde täze gurlup ulanylmaga berlen sport mekdebinde Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň guramagynda, etrapda zähmet çekýän bilim işgärleriniň, mugallymlaryň arasynda «Sport sa

BASKETBOL, FUTBOL WE WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň we etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda basketbol, futbol we woleýbol boýunça ýaryş geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Golaýda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Sakarçäge etrap häkimligi, TMÝG-niň etrap geňeşi, TDP-niň etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan etrabyň «Görelde» toý mekanynda «Hoş geldiň, Täze ýyl, salam, Täze ýyl» ady bilen etrabyň edara-kärh

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ JEMLERI

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýygnaklar jaýynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň «Maru — şahu jahan» welaýat gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde yglan eden döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi.

YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

11-nji dekabrda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Halkara Bitaraplyk güni hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Nebitgaz pudagynyň ylmy ösüşleri» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞLAR

Daşoguz şäherindäki 10 müň orunlyk sport toplumynda «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň işgärleriniň arasynda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly şygar astynda küşt, şaşka, woleýbol we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça guralan ýaryşlar örän çekeleşikli häsiýet

GAZ ÖLÇEÝJI ENJAMLAR OTURDYLÝAR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde kabul edilen «Türkmenistanyň ilatyny elektrik energiýasy, gaz, agyz suwy we nahar duzy bilen üpjün etmegi tertipleşdirmek hakynda» Kararyndan ugur alyp, tebigy gazdan tygşytly peýdalanmak we onuň ulanylýan ýerlerinde gaz hasap

SUW – ÝAŞAÝŞYŇ ÇEŞMESI

Suwuň tebigatyň esasy baýlygydygy hemmämize mälimdir. Ol durmuşda hem, önümçilik işlerinde hem adamyň ýaşaýyş-durmuşynyň esasyny düzýär.

ÝÜREKLER BUÝSANÇDAN DOLY

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.