2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

HALK MASLAHATYNA TAÝÝARLYK

Ýurdumyzyň taryhy senenamasyna ýazyljak möhüm syýasy wakalaryň biri bolan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk işleri Türkmengala etrabynda hem giň gerim bilen ýaýbaňlanýar.

TÜRKMENISTANYŇ GARAÝYŞLARY: PARAHATÇYLYK WE HOWPSUZLYK

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň öňde boljak 73-nji mejlisine ileri tutulýan garaýyşlary çap edildi.

NUSGALYK GÖRELDÄ EÝERIP

Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak işine uly ähmiýet berip, ony döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Jemgyýetçilik

EGSILMEZ BUÝSANJA BESLENDI

Belent Serkerdebaşymyzyň tutumly başlangyçlary bilen gülleýän, gül açýan hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň serhetçileri hem döwletimiz tarapyndan uly üns bilen gurşalyp alnandyr.

TÄSIRLI BOLDY

“Tejenkarbamid” zawodynyň mejlisler  jaýynda  hormatly  Prezidentimiziň  “Enä  tagzym  —  mukaddeslige tagzym” atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi.

AK BUGDAÝDAN GOWŞAN HABARLAR

Etrabyň pagta arassalaýjy kärhanasynda geçirilen wagyz­nesihat duşuşygy “Sagdyn ýaşlar geljegimiziň aýnasydyr” diýlip atlandyryldy.

GYMMATLY GOLLANMA

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň guramagynda Bäherden etrabynyň 7-nji orta mekdebinde tejribeli mugallymlaryň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik eseriniň 10-njy jiltiniň

GIŇ GERIME EÝE BOLÝAR

Ynsan ogly elmydama halkyň hormatyny, söýgüsini gazanmak, ile-güne haýyrly bolmak maksady bilen ýaşaýar. Köpüň alkyşyna mynasyp bolmak, asylly görelde görkezmek biziň her birimiziň durmuşymyzyň manysy- maňzydyr.

HALK MASLAHATY TÄZE ÖSÜŞLERI KESGITLÄR

Ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemekde we demokratik başlangyçlary ösdürmekde Halk maslahatynyň ägirt uly taryhy ähmiýeti bar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.