2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

USSAT HALYPA

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň tejribeli mugallymy Baýmyrat Gurdow özüniň manyly ömrüniň kyrk bäş ýyldan gowragyny ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň binýatlyk sütüni bolan nebitgaz ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige b

Gürrüňdeşlik

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Baýrammuhammet ORAZMYRADOW bilen gürrüňdeşlik.

 

Şanly geçmişimizden beýik ösüşli geljegimize

Taryh üçin gysga döwürde dünýäniň ösen döwletleriniň hatarynda orun alan ýurdumyz Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda asyrlara barabar işleri amala aşyrdy. Milli Liderimiz biziň geçmiş taryhymyza, medeni mirasymyza uly sarpa goýýar.

BIR NAMA AÝDAR BOLDULAR

Golaýda şeýle at bilen Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky dӧwlet sazly-drama teatrynda welaýatyň dessançy bagşylarynyň gatnaşmagynda dessan agşamy geçirildi.

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky taryhy waka

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we iri taslamalara gatnaşýan ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň nobatdaky tapgyrynyň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň hem-de optiki-süýümli aragatna

DÖWLETIŇ SAZLAŞYKLY ÖSÜŞINIŇ HATYRASYNA

Hormatly Prezidentimiziň talaplaryny amal etmek maksady bilen häzirki wagtda korrupsiýa we parahorluga, ýaramaz endiklere garşy gӧreş çärelerini güýçlendirmekde welaýatymyzyň hem ähli ýerlerinde wagyz-nesihat ýygnaklary yzygiderli guralýar.

Ýörelgämiz — ýagşy ündew

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli wagyz-nesihat çäreleridir maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

ПРОВАСЛАВЛЯЯ ЖЕНЩИНУ...

В Мары в светлом празднично украшенном зале ресторана «Ак арзув» прошёл конкурс «Женщина года». Он сопровождался выступлениями лучших вокально-инструментальных и танцевальных групп управления культуры велаята.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ-НАСТАВНИЦЫ

В зале торжеств «Багтыярлык» города Байрамали прошёл велаятский тур конкурса среди женгцин по искусству рукоделия, посвящённый приближающемуся Международному женскому дню 8 Марта.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň dokma pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik yglan edildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.