2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

“Rowaçlyga beslenen Watanyň buýsançly zenanlary” atly maslahat geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2019-njy ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmeni

ZENAN MÄHEK DAŞYDYR

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

ÄHMIÝETLI DUŞUŞYKLAR, TÄSIRLI ÇÄRELER

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe raýatlaryň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, zyýanly endikleriň aradan aýrylmagy ugrunda barlyşyksyz göreş alyp barmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

“PEDERLERIŇ GÖRELDESI – NESILLERIŇ ÝÖRELGESI” ATLY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Farap şäherindäki dabaralar merkezinde “Pederleriň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi” diýen mowzukda Türkmenistanyň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň etrap geňeşiniň guramagynda geçirilen çärä bilim ulgamynda tapaw

IŞJEŇ GATNAŞÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy bagy-bossanlyga ӧwürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, halkyň arasynda sagdyn durmuş ýӧrelgelerini wagyz etmek, ýerlerde arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleriniň kӧpçülikleýin geçirilmegini gazanmak maksady bilen, welaýatymyz

ÝAŞLARA ÖWRETMEK BORJUMYZ

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini, «Türkmenistan­rowaçlygyň Watany» ýylynda ata­babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy we sagdyn­durmuş ýörelgelerini, halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan oňyn işleriniň ma

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

13-nji martda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenbaşy dokma toplumynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýetip gelýän Ha

ŞOWHUNLY DABARA GEÇIRILDI

Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda her ýyl bahar paslynyň ilkinji günlerinde Halkara zenanlar güni uly şatlyk-şowhuna beslenip geçilýär. Türkmen zenanynda adamkärçiligiň asylly sypatlary jemlenip, olara maşgalanyň abraýy, rysgaly, döwletliligi degişlidir.

KALBYMYZDA EZIZ WATAN

Biziň ýürekden söýüp, ezizleýän Watanymyz bar. Şol eziz Watanyň gadyryny bilmek bolsa, her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.

KIM-DE-KIM BIR AGAÇ EKSE ÝADYGÄR

Ýurdumyzy bagy­bossanlyga öwürmek babatda alnyp barylýan tutumly işlere ähli watandaşlarymyz özleriniň goşantlaryny goşýarlar. Welaýatlarda we paýtagtymyzda agaç nahallaryny ekmek çäresine ýaşulular hem, ýaşlar hem işjeň gatnaşýarlar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.