2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

ZÄHMET ADAMSY HAKDA ALADA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň ýadawsyz aladasy netijesinde Türkmenistan döwletimiz ösýär we özgerýär.

HÜNÄR USSATLYGY

Golaýda Gökdepe Mil­li muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Beýik Ýüpek ýoly we milli miras» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

JAHANA ÝAŇ SALÝAN SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Eziz Arkadagymyzyň: «Sport — gujur-gaýratyň, gözelligiň we sagdynlygyň gözbaşydyr. Ogul-gyzlarymyzda çagalykdan başlap sport endiklerini kemala getirmek olaryň uzak we sagdyn durmuşda ýaşamagynyň girewidir. Ýaşlara berjek nesihatym, sporty söýüň!

PAGTAÇYLAR PELLEHANA GOLAÝLAÝAR

Etrabymyzyň «Marçak» daýhan birleşiginiň ekerançylyk meýdanlarynda kemala getirilen gowaça hasylyny ýygnap almak işleri gyzgalaňly dowam etdirilýär.

BAGBANLARYŇ YHLASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zähmet ussatlary bolan bagbanlary Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda öndürijilikli zähmet çekýärler. Daýhan birleşigimizde 13 gektar üzüm baglary bolup, munda maşgala kärendeçileriniň 20-si yhlasly işleýär.

ФОРМА ДЛЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ОТ ТУРКМЕНСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Предприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана подготовили прекрасный подарок спортсменам и гостям открывающегося в Ашхабаде чемпионата мира по тяжёлой атлетике. К ЧМ-2018 они пошили около семи тысяч фирменных изделий.

SAGDYN NESILLER

Şeýle at bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda şäherdäki Sport mekdepde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

IŇ OŇAT KÄRHANALAR KESGITLENILDI

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýurt abadançylygy, il-halkyň eşretli ýaşaýşy ugrunda alyp barýan bimӧçber uly işleri barha rowaçlanýar.

ÝOKARY SEPGITLER NAZARLANÝAR

Ýurdumyzda halk hojalyk ýüklerini daşamakda howa, deňiz, demir-ýol ulaglary bilen bir hatarda awtoulaglara-da uly orun degişlidir. Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe eziz Diýarymyzyň ulag ulgamyny ӧsdürmek boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.

GENDER SYÝASATYNYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda zenanlar jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady ulgamlarda alnyp barylýan işlere erkek adamlar bilen bir hatarda deňhukukly gatnaşýarlar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.