2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Maksada gönükdirilen işler

Saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýän, öz şahsy göreldesi bilen ilaty sagdyn durmuş ýörelgesine çagyrýan milletiň Liderine çäksiz alkyş aýdýzn türkmen halky Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe abadan durmuşda ýaşaýar.

Çagalaryň şatlygy

«Türkmennebit» Döwlet konserniniň Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň, etrap medeniýet bölümi bilen bilelikde guramaklarynda, çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümlerini has-da gyzykly geçirmek maksady bilen, etrabyň Ekerem şäherçesin

Maslahat geçirildi

     Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň guramagynda, Lebap welaýat Medeniýet müdirliginiň mejlisler zalynda döwlet edaralarynyň we medeniýet pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň Lebap welaýa

Halkymyzyň rowaçlygynyň we abadançylygynyň bähbidine

Geçen aý iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara, wekilçilikli halkara forumlaryna, giň möçberli täze desgalaryň açylyş dabaralaryna beslenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň senenamasynda möhüm orun eýeledi.

Parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Munuň 12-15-nji iýunda Türkmenistana bolan resmi sapary ýurdumyzyň hem-de BMG-niň arasyndaky ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähbidine müňýyllygyň maksatlaryna ýetmek boýunça gatnaşyklarynyň dowamyna öwrüldi.

Täsirli geçen bäsleşik

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen  halkynyň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagy, sagdyn we ruhubelent bolmagy ugrunda döwlet derejesinde alyp barýan işleri çäksizdir.

TÄSIRLI GEÇEN BÄSLEŞIK

     Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagy, sagdyn we ruhubelent bolmagy ugrunda döwlet derejesinde alyp barýan işleri çäksizdir.

Buýsançly duýgulara beslendi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hem-de «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli  welaýatymyzyň  Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugynyň guramagynda täsirli çäreler geçirilýär.

Joşgunly çykyşlara ulaşdy

Derweze etrabynyň Söwda merkezinde «Berkarar döwletde sagdyn durmuş bilen gadamlar batly» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi.

Dabaraly çäre

     Ýakynda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni we «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň Kärd

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.