2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

AK ÝOLLARYŇ ÝALKYMY

Golaýda Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň awtomobil mekdepleriniň birleşiginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň hem-de «Türkmenawtoýollary» Döwlet konserniniň bilelikde yglan eden «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň döwlet tapgyry geçirildi.

Ýeňijiler belli boldy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  welaýat birleşigi bilen welaýat medeniýet müdirligi Aýazbabalaryň we Garpamyklaryň arasynda bäsleşik geçirdi. Bu çäre täze baýramyna görülýän  taýýarlygyň özboluşly gözden geçirilişi boldy. Seýitnazar seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda geçirilen çärä welaýatymyzyň şäherlerinden we etraplaryndan gelen Aýazbabalar we Garpamyklar gatnaşdylar.

BERKARAR DӦWLETE TÄZE ÝYL GELÝÄR

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramçylyklara, şanly senelere beslenýär.

ÜSTÜNLIKLER SENIŇ ŞANYŇA, TÄZE ÝYL!

«Täze ýyly durmuşdaky ähli gowulyklar bilen näçe mynasyp garşylap bilseň, şol ýylyň şoňa görä hem şowly geçýär» diýlen ynanç her birimiziň kalbymyzda mäkäm orun alypdyr. Şonuň üçin-de Täze ýyly üstünlikler, täzelikler bilen garşylamak her kimiň ýüreginde besläp ýören arzuwy.

ӦSÜŞ-ӦZGERIŞLERIN DӦWRI

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwri sӧzüň doly manysynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki ulgamlarda gülläp ӧsüşleri başdan geçirýän hem-de halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň yzygiderli ýokarlanýan zamanasyna ӧwrüldi.

Aýdym-sazly dabara

Toýdur baýramlary şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrýan il-ulsumyz ýene bir ajaýyp baýramçylyga uly taýýarlyk görýär.

Baş alada mynasyp goşant

Ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler agzybir we başarjaň adamlaryň maksadaokgunly zähmeti arkaly üpjün edilýär. Oňa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň iri senagat kärhanasynyň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Sport bäsleşigi, geçirildi

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sport bäsleşikieri yzygiderli geçirilip durulýar. Şeýle sport bäsleşiklerine talyp ýaşlar ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.

ÝAŞYL ÖWÜSÝÄN MAÝSALAR

Halaç etrabynyň «Pelwert» daýhan birleşiginiň hasyl ussatlary häzirki günlerde ýaşyl öwüsýän, gowy boý alýan ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, suwdan ykjam gandyrmak ýaly möhüm agrotehniki çäreleri talabalaýyk geçirmekde tutanýerli zähmet çekýärler.

DÖWRÜM BAGTYÝAR—ÝOLUM YGTYBAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Awtomobil ulaglary ministrliginiň hem-de «Türkmenawtoýollary» döwlet konseminiň bilelikde yglan eden «Döwrüm bagtyýar— ýolum ygtybar» atly zähmet bäsleşiginiň welaýat boýunça saýlama tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.