2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

«AWAZADA» GEÇIRILEN TÄSIRLI ÇÄRELER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz ösüşleriň we özgertmeleriň basgançaklaryna ynamly gadamlar bilen ädim ädip, öňe barýar. 

Woleýbol ýaryşy

Baharly etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdebiň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli woleýbol ýaryşy geçirildi. 

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI DABARALAR

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly bolan 2016-njy ýylyň her bir güni şatlykly wakalara, ajaýyp senelere beslenip gelýär.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI DABARALAR

TEJEN «Tejenkarbamid» zawodynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly, şowhunly dabara geçirildi. 

Öňdebaryjylara sowgatlar gowşuryldy

Derweze etrap bilim bölüminiň hem-de etrabyň bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň guramasynyň bilelikde guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. 

WAGYZ EDILYÄR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstümizdäki 2016-njy ýylyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilmegi etrabymyzyň bilim işgärleriniň arasynda gyzgyn goldaw tapdy.

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni myna­sybetli «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kardeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen Balkan welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebiniň guramagynda müdirligimiziň etrap-şäher gaz hojalyk edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda şaşka ýaryşy geçirildi.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygynyň komitetiniň guran aýdym-sazly dabarasy täsirli geçdi.

SENIŇ ELIŇ HÜNÄRI

Durmuşymyzyň bezegi, ojagymyzyň ody, döwletimiziň guwanjy bolan zenanlar jemgyýetimizde möhüm orny eýeleýär. Häzirki wagtda Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly mynasybetli ýurdumyzda dürli ministrlikler, pudak edaralary hem-de jemgyýetçilik guramalary tarapyndan zenanlaryň arasynda geçirilýän bäsleşiklerde hem şu hakykat aýdyň beýanyny tapýar.

ZEMINIŇ GÖRKI SIZ ZENANLAR

Türkmenistanyň Nebitgaz ministrligi, Nebitgaz senagaty toplumyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.