2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Aşgabadyň tämiz keşbi

      Ak şäherimiz Aşgabadyň arassaçylygy ugrunda irginsiz tagalla edýän işçilere gözüň düşende, kalbyňda görkana şäheriň tämizligi üçin ajaýyp zähmetiň nusgasyny görkezýän bu ynsanlara alkyş sözleri joşýar.

Depgin günsaýyn ýaýbaňlanýar

     Hormatly Prezidentimiz hasyl ussatlarymyzyň tehnika üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmegi barada bimöçber tagallalar edýär.

PAÝHASLAR UMMANY

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ägirt uly ykdysady, innowasion häsiýetli taslamalar amala aşyrylýar we durmuşa geçirilýär.

Türkmen bedewiniň şanyna baýramçylyk dabarasy

     Ýakynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmen topragynda doglan ahalteke bedewi tebigatyň we adamyň ösen zähmetiniň we akyl–paýhasynyň peşgeş beren ajaýyp sazlaşygynyň, owadanlygynyň, gözelligiň we gaýtalanmajak okgunlygyň simwoly bolup durýar” diýen sözlerinden ugur alyp, şeýle hem ýelden ýüwrü

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

     Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher Geňeşi “Döwlet adam üçindir!” diyen baş ýörelgeden ugur alyp, milli Liderimiziň il-ýurt bähbitli syýasatyny ylym-bilim işgärleriniň arasynda wagyz etmek üçin dür

Zähmeti goramagyň wajyp meseleleri maslahatlaşyldy

     Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen parasatly ýörelgesi bilen ösüşiň täze belentliklerine barýan Türkmenistan döwletimizde “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň biraýlygy gyzgalaňly dowam edýär.

HALYPALARYŇ ÝOLY BILEN

     Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda mähriban Diýarymyz ösüşleriň belent sepgitlerine ýetýär. Bu ajaýyp üstünlikleri gazanmakda ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlarynyň hem mynasyp paýlary bardyr.

OŇAÝLY IŞ ŞERTLERINIŇ GORAGY

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň asuda hem rahat durmuşda ýaşamagy we oňaýly iş şertlerinde zähmet çekmegi babatda döwlet derejesinde amala aşyrylýan işler bimöçberdir.

GURAMAÇYLYKLY DOWAM EDÝÄR

     Gubadag etrabynyň bilim edaralarynda jemi üç müň bäş ýüz düýp nahal oturtmak göz öňünde tutuldy we ýazky nahal ekmek möwsümine taýýarlykly ge- lindi.

EZBERLER OŇE SAYLANDYLAR

     Yolöten şäherinde ýerleşýän sport toplumynda “Sagdyn bedende — sagdyn ruh” diýen şygar bilen bilim bölüminiň hem-de ylym-bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Ýolöten etrap Geňeşiniň gurama- gynda mugallymlaryň arasynda sportuň woleýbol we türkmen göreşi boýunça ýaryş

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.