2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

«Ak altyn» milli baýlykdyr

Her bir oba hojalyk ýylyny zähmet üstünliklerine besleýän Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Ak altyn» ussatlary Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda has-da ýokary netijeleri gazanmak üçin gowaçanyň bereketli hasylyny ýetişdirdiler.

Öwrendiler, tejribe alyşdylar

Hormatly Prezidentimiziň berkarar Watanymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak baradaky özgertmelerinden ugur alnyp, berk bedenli, sagdyn ruhly, bilimli, watansöýüji nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek barada bilim işgärleriniň öňünde goýan belent wezipelerini üs

Tehnikalar möwsüme taýýar edilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda her bir ugurda uly özgertmeler bolup geçýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe düýpli özgertmeler türkmen jemgyýetini täze belentliklere tarap alyp barýar.

AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGINDE

Golaýda Mary şäherindäki 8-nji çagalar bakja-bagynda «Eli süýji aşpezler» atly bäsleşik geçirildi.

YKJAM TAÝÝARLANYLDY

Ýakynda Ýolöten etrap bilim bölüminde mekdep müdirleriniň maslahaty boldy. Maslahatda esasy öňe sürlen mesele täze okuw ýylyna taýýarlyk, orta mekdepleriň abatlaýyş-bejeriş işleriniň gidişi barada boldy.

Aziada — 2017: Oýunlaryň maksatnamasy

Redaksiýamyz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan makalalar toplumyny çap etmegini dowam edýär.

GAZÇYLAR HAKDA ALADA ÝOKARLANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zähmet adamsy hakynda alada täze many-mazmuna eýe bolýar. Sebäbi önümçilikde zähmet çekýän adama oňaýly iş we durmuş şertleri döredileninde onuň zähmet öndürijiligi ýokarlanýar.

SAPALY GÜNLERDE

Özüniň şowhuny şagalaňy bilen dowam eden tomusky dynç alyş möwsümi çagalarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Beýik maksatlara eýerip

Türkmen-owgan dostluk gatnaşyklary täze ösüşe eýe bolýar

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER KÄMILLEŞMEK ÝOLUNDA

     Nobatdaky syýasy-jemgyýetçilik çäreBitaraplygymyzyň 20 ýyllygynyň bellenilýän ýylyna gabat geldi. Giň bäsdeşlik esasynda, açyklyk-aýanlyk ýagdaýynda geçirilýän bu saýlawlarda saýlawçylaryň dalaşgärleriň iň mynasyplaryna ses bermäge hemme şertler döredilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.