2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Döredijilik duşuşygy

     Şu günler hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip yglan edilen 2016-njy ýylyň başyndan badalga berilýän beýik işlere, durmuşa geçirilýän düýpli tutumlara bagyşlanyp edara-kärhanalarda, orta, ýörite orta

YÖRELGÄMIZ HALALLYK

Pederlerimiziň halallyk ýörelgesi häzirki wagtda mynasyp dowam etdirilýär, çünki hemme işde öz mähriban halkyna görelde bolýan milli Liderimiz halal işlemekde we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna gujurly zähmet çekmekde hem nusgalyk işleri bitirýär. 

PAÝTAGTYMYZ BARHA GÖZELLEŞÝÄR

Goýnundaky gözellikler, täsinlikler bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna birnäçe gezek giren ak şäherimiz Aşgabat gitdigiçe gözelleşýär. Mermer paýtagtymyzyň gündizleri türkmen halkynyň ak bagty ýaly aklyk bolup lowurdasa, gijeleri müň dürli öwüşgin bilen göwnüňi göterýär.

Wezipeler kesgitlenildi

Ýaňy-ýakynda welaýat baş maliýe müdirliginde döwlet edaralarynyň we pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň, Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, gaznaçylarynyň we derňew toparlarynyň başlyklarynyň gatnaşmaklarynda maslahat geçirildi.

BUÝSANJYMYZYŇ ÇÄGI ÝOK

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan döwletimiz boýunça her ýyl geçirilýän ýylyň iň gowy etraby bäsleşiginiň ýeňijisi bolmak biziň Ýolöten etrabymyzyň paýyna düşdi.

KALBYMYZ JOŞGUNLY

Hormatly Prezidentimiz milli mirasymyzy, medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, olary geljekki nesillere ýetirmek ugrunda uly aladalary edýär. Gurlup ulanmaga berlen täze, ajaýyp muzeýlerde aýawly saklanýan milli mirasyň nusgalaryny göreniňde bu hakykata has-da aýdyň göz ýetirýärsiň.

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Stawropol türkmenleriň  nakyllary.

  1. Gyşyň togsany gitse, ýazyň bossany geler.
  2. Goşa gylyç bir gyýna sygmaz.
  3. Bilmez tebip jan alar.

SPORT-BIZIŇ HEMRAMYZ

Golaýda Ýolöten şäherinde ýerleşýän sport toplumynda «Türkme­nistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» ady bilen bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap geňeşiniň guramagynda sportuň woleýbol, türkmen göreşi, küşt we düzzüm görnüşleri boýunça bilim işgärleriniň arasynda bäsleşik geçirildi.

ÝAŞLAR MUZEÝE SYÝAHAT ETDILER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly mynasybetli Ak bugdaý etrabynda hem dürli çärelere giň gerim berildi.

MUGALLYMLARYŇ MASLAHATYNDA

Ýakynda Murgap etrabyndaky 37-nji orta mekdepde «Bagtyýar geljegimiziň girewi bolan ruhubelent, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýelemek biziň baş maksadymyzdyr» diýen şygar bilen bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.