2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Ýolumyz asuda – ilimiz abat

      Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi şu hepdäniň başynda ýurdumyzyň Jemagat hojalygy ministrliginde pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň hem-de degişli edara-kärhanalaryň işgärleri üçin wagyz-nesihat çäresini geçi

Il-ýurt bähbitli kanunlary tele-radio ýaýlymlar arkaly zähmet adamlarynyň arasynda wagyz etmek

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kabul edýän Kanunlary, Çözgütleri şeýle-de, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň kabul edýän Kararlary kärdeşler arkalaşygynyň işjeňleri tarapyndan yzygiderli zähmetkeşleriň ar

Электроэнергетика Новой эпохи

      По традиции ежегодно в нашей стране во вторую субботу сентября торжественно отмечается День работников энергетической промышленности.

Kämillik ýoly

      Diýarymyzyň Dünýä derejesinde ýokary ösüşleri gazanmagy Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne aýratyn röwüş berýär. Ýokary depginli ösüşler we netijeli işler her bir işde başarnygy, ugurtapyjylygy, tutanýerliligi we ezberligi talap edýär.

Kämilligiň ýolunda

     Milli Liderimiziň yzygiderli, öňdengörüjilikli, ýadawsyz we synmaz erki bilen Diýarymyzyň Dünýä derejesinde ýokary ösüşleri gazanmagy Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne aýratyn röwüş berýär.

Işjeňlikde geçirilen mejlis

     Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi 2013-nji ýylyň 12-nji iýulynda nobatdaky Mejlisini geçirdi.

Berkeýän halkara dostluk

     Hemmämize mälim bolşy ýaly, 2013-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň gatnaşmaklarynda “Galkynyş” gaz käninde gurlan gaz arassalaýjy Baş desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Названо имя лучшего врача 2013 года

Дунягозель Ходжаммамедова - врач Марыйского велаятского центра охраны здоровья матери и ребенка - стала победителем традиционного конкурса, организованного Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с Национальным центром профсоюзов Туркм

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.