2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Ylmy taslama bäsleşigi

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan türkmeniň milli däp-dessurlary kämilleşdirilip, dabaralandyrylýar. Ýurdumyzda türkmeniň milli baýramçylyklarynyň giňden bellenilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Nowruz baýramyna bagyşlanyp

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan türkmeniň milli däp-dessurlary kämilleşdirilip, dabaralandyrylýar. Ýurdumyzda türkmeniň milli baýramçylyklarynyň giňden bellenilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

NOWRUZ BAÝRAMYNA BAGYŞLANYP

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan türkmeniň milli däp-dessurlary kämilleşdirilip, dabaralandyrylýar. Ýurdumyzda türkmeniň milli baýramçylyklarynyň giňden bellenilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Durmuşyň öň hatarynda

     Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen il-ýurt bähbitli tutumly işler durmuşa geçirilýär. Şeýle pursatda jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde hem uly wezipeler durýar.

GUWANDYRYJY HABAR

     Ata Watanymyzyň goýnunda parahat durmuşda ýaşaýan halkymyzyň her bir güni hoş habardan paýly dogýar.

Täze tehnologiýalar ýaş hünärmenleriň hyzmatynda

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy hem-de öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly özgertmeler amala aşyrylyp, ýokary ösüşler gazanylýar.

Berkararlygyň saýasynda

      — Berkarar döwletimiziň her güni täze wakalar bilen şöhlelenýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň özgermegine badalga berýär.

Mugallymlar bäsleşdiler

Ӧsüp gelýän ýaş nesle bilim we terbiýe bermekde etrabyň iň gӧreldeli mugallymyny ýüze çykarmak maksady bilen «Ýylyň mugallymy-2015» bäsleşiginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etraby boýunça jemleýji tapgyry geçirildi.

Baky berkararlygyň saýasynda

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde, zähmetkeşleriň hünär derejesini ýokarlandyrmakda yzygider çäreler alnyp barylýar.

GELSE NOWRUZ ÄLEME...

 Mähriban Arkadagymyz bilen galkynýan türkmen halkynyň her bir güni toý-dabaralara beslenýär. Türkmen topragyna Berkarar dӧwletiň bagtyýarlyk dӧwrüniň ýene bir bahary ӧz hӧkümini ýӧredip ugrady.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.