2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Ýakynda Kerki etrap bilim bölüminde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramagynda, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyna bagyşlanyp, bilim işgärleriniň arasynda etrap birinjiligini almak ugrunda küşt, şaşka boýunça ýaryş geçi

AMUL GALASYNA GEZELENÇ

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby bilen adybir ýylda erkana Watanymyzyň, keremli topragymyzyň gadymy hem baý taryhyna üns has-da artdy.

ÇÄJIŇIZE BEREKET, EDERMEN DAÝHANLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe däp bolup gelşi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýakynda göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli iş maslahatynda iýun aýynyň 6-ynda ýurdumyzyň Ahal.

GORAGLY HAZYNA

Ynsan tebigatyň aýrylmaz bir bölegidir, onuň durmuşy tebigat bilen özara sazlaşykly gatnaşygyna baglydyr.

ERKANA ÝAŇLANÝAR ÇAGA GÜLKÜSI

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň uly topary tomusky dynç alyş möwsümini eziz, Diýarymyzyň gözel ýerlerinde, tebigatyň salkyn saýaly ajaýyp künjeklerinde, Awazanyň we Gökderäniň goýnundaky merkezlerde şadyýan geçirýärler.

MUGALLYMLARYŇ BÄSLEŞIGI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň bilim ulgamynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda woleýbol, küşt, düzzüm we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş geçirildi.

BAGTLY NESIL

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri Türkmenistan döwletimiziň at-abraýyny has-da belende galdyrjak merdana nesillerimizdir, eziz Watanymyzyň gül-gunçalary, beýik geljegimizdir.

BEÝIK IŞLER DOWAMATA DOWAM

«Türkmenistan — Beýik  Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň maý aýy hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna möhüm jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady wakalary bilen girdi.

GEZELENÇ GURALDY

Ýaňy-ýakynda welaýat jemagat hojalygy birleşigi hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi bilen bilelikde «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kӧneürgenjiň taryhy ýadygärliklerine geze­lenç gurady.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

Altynjy dünýä çempionaty 1958-nji ýylyň 8-nji — 29-njy iýuny aralygynda Şwesiýada geçirildi.

Şotlandiýaly Robert Kollinz Paragwaý bilen bolan duşuşygyň 75-nji minutynda dünýä çempionatlarynyň taryhynda 500-nji pökgini geçirdi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.