2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK DARAGTY

Biz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we taslama gatnaşýan beýleki ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda 23-nji fewralda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geç

MILLI MIRASA SARPA

Türkmeniň bäş müňýyllyk taryhyna nazar aýlanyňda, mukaddes topragymyzda dünýäniň ösen medeniýetine ägirt uly goşant bolan ähmiýetli wakalaryň bolup geçendigini görýärsiň. Bu toprakda ylmyň, medeniýetiň, sungatyň gülläp ösendigini dünýä jemgyýetçiligi, ylmy jemgyýetçilik bir eyýäm ykrar etdi.

Baýramçylyga Bagyşlandy

Bu gün türkmen topragyna bahar geldi. Ol özüniň ýyly mähri bilen türkmen topragyna rysgal-bereket paýlaýan pasyldyr. Özüniň röwşen geljegine umyt, arzuwly garaýan ruhubelent türkmen ili bu ajaýyp bahar paslyny uly guwanç hem buýsanç bilen garşy alýar.

Döwrümize bezeg berýän ösüşler

           Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň öüregi ýylynda ýurdumyzyň dazanýan şanly ösüşleri halkymyzyň ýüregini joşduryp, täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

YKJAM TAÝÝARLYK

         Gahryman Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan 2018-nji ýylyň möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakasy golaý gelýär.

ÄLEME ÝAŇ SALAN WAKALAR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşleriň täze belentliklerine çykyp  bedew bady bilen okgunly öňe barýar.

Şanly wakalaryň beýany

 «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda geçirilýän çäreleriň her biri mähriban Watanymyzyň şan-şöhratyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini şu günki dabaraly çäreler hem görkezýär.

BAGTA ELTÝÄN ÝOLLAR

SerhetabatTurgundy demir ýoly bilen ilkinji otlynyň türkmen topragyndan dabaraly ýagdaýda ugradylyp, owgan topragynda uly şatlyk we mähir bilen garşylanylyşyna bütin ýurdumyz telewideniýe arkaly tomaşa edendir.

Milli mirasymyz sarpalanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde dokma pudagy bedew bady bilen uly ösüşlere beslenýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Aşgabat şäherindäki we ähli welaýatlardaky önümçilik düzümleriniň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölümleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda tehniki maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.