2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

GUWANDYRYJY NETIJELER, TÄZE WEZIPELER

Ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde «Bilimiň mazmunyny we usulyýetini kämilleşdirmek, giň gӧzýetimli, durmuşa ukyply zehinli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek bilim işgärleriniň mukaddes borjudyr» diýen şygar bilen Daşoguz şähe

TÄZE OKUW ÝYLY BOSAGADA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin ýurdumyzyň ähti sebitlerinde, oba-şäherlerinde häzirki zaman talaplarynyň derejesinde gurlan we enjamlaşdyrylan ýokary amatlykly bilim-terbiýeçilik edaralary: orta mekdepler, mekdebe

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

ZENAN SARPASY BELENTDIR

Türkmen halkynyň zenanlara hormat goýmak, olaryň mertebesini beýgeltmek bilen baglanyşykly asylly ýörelgeleri öz gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýar.

ENELER — SÖÝGINIŇ NUSGASY

Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş enäniň öňünde egilýändir. Enä baş egmek bolsa mukaddeslige, çäksiz keramata tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmak durmuşda her bir ynsanyň esasy borjudyr.

DÜNÝÄDE YKRAR EDILEN MERTEBE

Şu ýylyň sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky — 73-nji mejlisi öz işine başlar.

BOL HASYL UGRUNDA

 «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda kärendeçi daýhanlarymyz 2000 gektardan gowrak gowaça tohumyny ekdiler. 

TÜRKMEN-ÖZBEK GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 23-24-nji aprelinde Özbegistan Respublikasyna amala aşyran döwlet sapary uzak geljegi nazarlaýan ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşyklaryň täze derejesine badalga berdi.

HOWPSUZ IŞ SERTLERI

Ýakynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» diýen at bilen Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda: Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük hem-de Dokma fabriklerinde, Bäherden etrabyndaky «1-nji Göçmesuwgurluşyk» önümçi

MÄHRIBAN ENELER HORMAT-SARPA EÝEDIR

Şahyrlaryň biri şeýle belleýär: «Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş hem enäniň öňünde egilýändir». Enä baş egmek mukaddeslige tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmakdyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.