2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

PILEÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça oba hojalyk işgärleriniň öňünde anyk wezipeleri goýdy. Şol wezipeleri wagtynda berjaý etmek üçin, ilkinji nobatda, ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg etmegi guramak gerek.

HEMIŞE SERESAPLYLYK GEREK

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap Geňeşi bilim işgärleriniň arasynda dürli mazmunly çäreleri yzygider gurap durýar. Şeýle çäreleriň biri etrapdaky 25-nji orta mekdepde geçirildi.

ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝALKYMY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstümizdäki 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip atlandyrylmagy mynasybetli giň gerimde köpçülikleýin gezelençler ýaýbaňlandyrylýar.

ÜSTÜNLIKLER ÝAR BOLSUN!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde şu günki günde mekdeplerde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary dowam edýär. Mekdep howlusyndan gadam basan okuwçylar bu günki günde gutardyş synaglaryny üstünlikli tabşyrýarlar.

TÄZEDEN DIKELDILÝÄN ÝOLLAR ROWAÇLYGYŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň tagallalary bilen häzirki dӧwürde gadymy Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilýändigi hem-de onuň halkara gatnaşyklarynda mӧhüm ähmiýete eýedigi raýatlarymyzda buýsanç duýgularyny dӧredýär.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

On ikinji dünýä çempionaty 1982-nji ýylyň 13-nji iýuny — 11-nji iýuly aralygynda Ispaniýada geçirildi. Onuň oýunlary bu ýurduň 14 şäheriniň 17 stadionynda guraldy. Bu rekord görkezijidir.

BEÝIK IŞLER DOWAMATA DOWAM

10njy maýda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň baýdaklaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

MAKSAT-HALKYŇ EŞRETI

Öňňin Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde suw arassalaýjy desganyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň günorta sebitinde ýaşaýan bagtyýar ildeşlerimizi begendirdi.

ÇAGALARYŇ DYNÇ ALŞY - BAŞ ALADAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

SAGDYN JEMGYÝET - BERKARAR DÖWLET

Ýakynda şeýle at bilen, jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.