2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

ŞATLYKLY PURSATLARYŇ BEÝANY

Hazaryň kenarynda geçirilen giň göwrümli çäreler kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärlerine we işjeň agzalaryna unudylmajak täsirleri peşgeş berdi. Oňa gatnaşyjylaryň ýürek joşduryjy sözleri hem bu hakykaty aýdyň ýüze çykarýar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyz agzybir halkyna eşretli zamanany, ajaýyp durmuşy bagyş etmek bilen birlikde ynsanyň teşne kalbyny gandyrýan, her bir işde uly gollanma bolýan ajaýyp, çuň many-mazmunly eserleri hem sowgat edýär.

GENDER DEŇLIGINDE ZENAN MERTEBESI

Golaýda Daşoguz welaýat jemagat hojalyk birleşiginde hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda gender deňligi babatda üstünlikleri giňden ýaýmak, barada beren tabşyryklaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirme

МАРЫЙСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНУЮ ИГРУ

В Мары в Государственном энергетическом институте прошли трёхдневные соревнования по волейболу среди девушек-студенток сферы профессионального образования Марыйского велаята.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENEN FESTIWAL

Ynha, bu günki gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejesinde geçirilýän dürli sport bäsleşikleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň, aýdym-sazly festiwallaryň geçirilýän merkezine öwrüldi.

DAŞKY GURŞAW WE SAGLYK

Ynsan saglygyny gorap saklamak, sagdyn nesli kemala getirmek döwletimizde üns berilýän meseleleriň biri.

EŞRETLI GELJEGI NAZARLAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

«AK ALTYNLY» ATYZLARYŇ BEREKEDI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda Bäherden etrabynyň pagtaçylary 10 müň 400 gektarda gowaçanyň boldumly hasylyny ýetişdirdiler. Oba zähmetkeşleri möwsümiň guramaçylykly alnyp barylmagyna saldamly goşandyny goşýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.