2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В рамках месячника по защите прав трудящихся на охрану труда и здоровья под девизом «Охрана труда - залог здоровья и безопас­ных условий работы» - в Дашогузе прошли инициированные совместно городскими советами отраслевых профсоюзов и первичными профсо­юзными организациями трудо

GEZELENÇ GURALDY

Ýaňy-ýakynda welaýat jemagat hojalygy birleşigi hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi bilen bilelikde «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kӧneürgenjiň taryhy ýadygärliklerine geze­lenç gurady.

ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli welaýatymyzyň saglyk, medeniýet, hyzmat, ulgamlarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň zenan agzalaryndan düzülen ýygyndy toparlaryň arasynda sportuň woleýbol gӧrnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN SPORT BÄSLEŞIKLERI

  «Sport ruhubelent ýaşaýşyň, güýç-kuwwatyň çeşmesidir» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sporty ӧsdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýar.

Wajyp meselelere seredildi

          Jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini we bitewiligini üpjün etmekde, halk hojalygynda ýokary netijeleri gazanýan zähmetkeşleri goldamakda, zähmet öndürijiligini maddy we ruhy taýdan höweslendirmekde jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Kärdeş

ÖŇDEBARYJYLARYŇ GÖRELDESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan 2018-nji ýylyň bol hasylynyň düýbüni tutmakda oba hojalyk işleri agrotehniki talaplara laýyk alnyp barylýar.

Woleýbol bäsleşigi

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda toýlanýan baýramçylyklar halkymyzyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Barha golaýlaýan Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli sport bäsleşikleri şowhuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Şanly wakalaryň beýany

 «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda geçirilýän çäreleriň her biri mähriban Watanymyzyň şan-şöhratyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini şu günki dabaraly çäreler hem görkezýär.

Şowhunly geçdi

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Daşoguz şäher Medeniýet merkeziniň hem-de Daşoguzyň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň guramagynda, 2018-nji ý

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HÖZIRI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda Gahryman Arkadagymyzyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykarmak ugrunda parahatçylyga, ösüşe hem-de dostluga gönükdiril

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.