2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

Woleýbol bäsleşigi

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda toýlanýan baýramçylyklar halkymyzyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Barha golaýlaýan Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli sport bäsleşikleri şowhuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Şanly wakalaryň beýany

 «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda geçirilýän çäreleriň her biri mähriban Watanymyzyň şan-şöhratyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini şu günki dabaraly çäreler hem görkezýär.

Şowhunly geçdi

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Daşoguz şäher Medeniýet merkeziniň hem-de Daşoguzyň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň guramagynda, 2018-nji ý

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HÖZIRI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda Gahryman Arkadagymyzyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykarmak ugrunda parahatçylyga, ösüşe hem-de dostluga gönükdiril

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Golaýda Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Aşgabat şäher arassalaýyş we abadanlaşdyryş birleşiginiň bilelikde guramagynda, birleşigiň müdirlikleriniň işgärleriniň, kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagy

Arkadagyň ak ýolundan barýarys

Ýakynda Daşoguz şäherindäki «Daşoguz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň hem-de «Daşoguzsyýahat» Döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň guramagynda, «Arkadagyň ak ýolundan barýarys» atly dabaraly maslahat geçirildi.

DӦWRÜMIZE BUÝSANJYŇ AÝDYŇ BEÝANY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň her bir güni dӧwletiň we halkyň durmuşyna ýokary täsirini ýetirýän ӧsüş-ӧzgertmelere beslenýär.

GÜN-GÜNDEN GӦRKE GELÝÄR

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen Diýarymyzy bagy-bossanlyga ӧwürmek boýunça uly işler amala aşyryldy.

ŞÄHERÇÄMIZ, OBALARYMYZ GӦZELLEŞÝÄR

Arkadag Prezidentimiziň uly aladalary bilen dӧredilen hem-de ak pata bermeginde açylan etrabymyzyň merkezi şäherçesiniň, obalarynyň keşbi günsaýyn ӧzgerýär, barha ajaýyp gӧrnüşlere eýe bolýar.

Milli ýörelgelerden ruhlanyp

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri her bir adama, her bir maşgala begençli wakalary serpaý edýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.