2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

ZENAN SARPASY BELENTDIR

Türkmen halkynyň zenanlara hormat goýmak, olaryň mertebesini beýgeltmek bilen baglanyşykly asylly ýörelgeleri öz gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýar.

SAGLYK BOLAR BU DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamyny düýpli ösdürmekde we dünýä derejesine çykarmakda möhüm ähmiýeti bolan, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen işlenip düzülen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň ilkinji ýyllary içinde ýurdum

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Tejen şäher hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de Tejen şäher hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy

ENÄ GOÝULÝAN SARPA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym - mukaddeslige tagzym» atly kitaby okyjylar üçin gymmatly peşgeş boldy. Bu kitap enelere goýulýan belent sarpanyň çeper beýanydyr. Bu kitabyň bölümleriniň atlaryna üns berip göreniňde-de, enä bolan mähri, sarpany duýmak bolýar: «Sözden başlanýan ägirtlik», «Öý-ojagyň gelşigi», «Eneulus-iliň enesi, çäksiz hormat eýesi», «Ene döwletlilik».

BAGTYŇ SAKASY

Dünýäde beýik gudrat bolan adamlary söýmek, olaryň saglygyny goramak, saglygyny bejerip, olara şatlyk eçilmek sogap iş. Saglygy goraýyş işgärleri üçin ady alkyş bilen tutulsa şondan uly bagt ýok.

Abadan durmuşyň çeşmesi

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň, saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň geçiren maslahaty Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp, onda «Türkmenistanda ilatyň psihiki saglygyny goramak boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Milli maksatnamany», «Türkmenistanda ilatyň fiziki işjeňligini ýokarlandyrmak boýunça 2018-2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany», «Türkmenistanda 2018-2024-nji ýyllarda alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak boýunça Milli maksatnamany» amala aşyrmakda öňde durýan wezipeler, ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işler dogrusynda gürrüň edildi.

ENE KERAMATDYR

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen maslahat «Ene keramatdyr» diýlip atlandyryldy.

KALBYMYZA ÇAÝÝAR ARKADAGYŇ ESERI

Jebel şäherçesindäki saglyk öýünde Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň we zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Kalbymyza nur çaýýar Arkadagyň eseri» atly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda geçirilen maslahata saglygy goraýyş ulgamynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, ýaşlar, ýerli şahyrlar gatnaşdylar.

BÄSLEŞIGIŇ JEMLEÝJI TAPGYRY

Türkmen halky we onuň saglygy barada gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamyna degişli birnäçe işler durmuşa ornaşdyrylýar.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Вчера в столичном Доме здоровья №11 состоялся за­ключительный этап традиционного конкурса «Лучший врач года — 2018». Обладателем этого почетного звания стала семейный врач Дома здоровья №1 города Ашхабада Гурбангозель Кулиева.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.