2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

DÖWREBAP BUÝSANJYŇ AÝDYŇ BEÝANY

Golaýda saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher geňeşiniň guramagynda welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň mejlisler eýwanynda «Gender deňligi — zenan mertebesi» ady bilen maslahat geçirildi.

LUKMANLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Döwlet derejesinde hormat goýulýan mähriban zenanlarymyzyň sarpasyny has hem belende götermek maksady bilen golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Öý-ojagyň

SYNMAZ SÖÝGINIŇ EÝELERI

Merdana halkymyzyň zenanlarymyza hormat-sarpa goýmak, ýüzümiziň tuwagy saýylýan gelin-gyzlarymyzyň edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi bilen garamak ýaly nusgalyk däbi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mazmun taýdan has-da baýlaşýar.

GYZYKLY BÄSLEŞIK

27-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji Saglyk öýünde hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserine bagyşlanyp «Öý-ojagyň gelşigi kümüş saçly eneler» atly bäsleşik geçirildi.

JAHANA ÝAŇ SALÝAN SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Eziz Arkadagymyzyň: «Sport — gujur-gaýratyň, gözelligiň we sagdynlygyň gözbaşydyr. Ogul-gyzlarymyzda çagalykdan başlap sport endiklerini kemala getirmek olaryň uzak we sagdyn durmuşda ýaşamagynyň girewidir. Ýaşlara berjek nesihatym, sporty söýüň!

SAGDYN NESILLER

Şeýle at bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda şäherdäki Sport mekdepde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde welaýatyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda işleýän zenanlaryň hem-de saglygy goraýyş işgärleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Belent ösüşlere hem özgerişlere beslenýän Berkarar döwletimizde gazanylýan her bir üstünlikleri dabaralandyrmak maksady bilen, golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşin

IL BÄHBITLI IŞ

Eziz Diýarymyzda halkymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerini üpjün etmek üçin bimöçber uly aladalar edilýär. Türkmenistan döwletimizde üstünlikli amala aşyrylýan döwlet syýasaty halkymyzyň asuda, eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.