2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

TARYHDA YZ GALDYRAN LUKMAN HEKIM

«Beýik şahsyýetleriň ömrüni, olaryň hünär döredijiligini, ylmy mirasyny öwrenmek nesillerimiziň mukaddes borjudyr.

«DERDE DERMANDYR HOŞAMAÝ SÖZLERIŇ» DIÝEN AT BILEN ÇÄRE GEÇIRILDI

Ýakynda Tagtabazar etrap häkimliginiň guramagynda, etrap Medeniýet öýünde Mary welaýatynyň saglygy goraýyş müdirliginiň, etrap häkimliginiň, oba geňeşliginiň arçynlarynyň, edara kärhanalaryňy bilim ulgamynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda, «Derde derma

BEÝIK IŞLERDEN RUHLANYP

2018-nji ýyl ýurdumyzyň taryhynda altyn harplar bilen ýazylan wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Gahryman Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda her bir pudakda, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynda hem ösüş-öňegidişlikler gazanyldy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Täze ýyl baýramy mynasybetli, paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde «Üstünlikler seniň şanyňa, Täze ýyl!» diýen at bilen çäre guraldy.

“SAGDYN DURMUŞ – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň hem-de T

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda, halkymyz bagtyýar, bolelin durmuşda ýaşaýar. Bagtyýar zamanamyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şatlyk-şowhuna beslenýär.

SURAT BÄSLEŞIGINIŇ JEMLERI JEMLENDI

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň meýilnamasyna laýyklykda geçirilen surat bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Ol “AIDS-e garşy  birleşeliň!” diýen şygar astynda geçdi.

HEREKET - SAGLYK

Pyýada ýöremek saglygy, bedeni, berkitmegiň iň ýeňil we howpsuz usulydyr. Pyýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine, rahatlanmagyna ýardam berýär. Adamlar pyýada ýöränlerinde gündeki gaýgy-aladalardan daşlaşýarlar, güýjüni tiz dikeldýärler.

GYMMATLY RUHY HAZYNAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin elýeterli etmek, ýurdum

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.