2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli welaýatymyzyň saglyk, medeniýet, hyzmat, ulgamlarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň zenan agzalaryndan düzülen ýygyndy toparlaryň arasynda sportuň woleýbol gӧrnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞYNDA

Änew şäherindäki sport mekdebinde, saglygy goraýyş edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň, arasynda sport ýaryşlary geçirildi.

MERTLIGIŇ NUSGALYK MEKDEBI

Her ýylyň ýaz we güýz mӧwsümlerinde harby gulluga çagyryş ýaşyna ýeten ýigitler Watan ӧňündäki mukaddes borçlaryny ýerine ýetirmek üçin harby gulluga gidýärler.

TARYHY ÝERLERE GEZELENÇ

        Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda adam we onuň saglygy barada giň möçberli aladalar edilýär. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde saglygy goraýyş merkezleri, hassahanalar, saglyk öýleri, şypahanalar gurlup, ulanylmaga berilýär.

TÜRKMENISTAN - MELHEMLER MEKANY

«Daşoguz» şypahanasynyň mejlisler eýwanynda welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de sag­lygy goraýyş işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan—melhem­ler mekany» ady bilen okuw maslahaty geçirildi.

DEŇIZ DERWEZESI TÜRKMENIŇ KÖŇÜL DERWEZESI

Golaýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky kongresler merkezinde bolup geçen halkara forum hem-de şunuň bilen ugurdaş Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň dabaraly açylyş toýy gurmagy, dӧretmegi başarýan merdana halkymyzyň, şeýle rowaçlyklaryň gӧzbaşynda bo­lup, bizi täze ýeň

ARKADAGLY GÜL EÝÝAMDA BAGTYÝARDYR ZENANLAR

Täze syýasy-medeni, durmuş-ykdysady ösüşleri başdan geçirýän Garaşsyz döwletimizde zenanlar bilen baglanyşykly meselelerde—jemgyýetde aýal-gyzlaryň işjeňligini ýokarlandyrmak, olaryň durmuşdaky deň hukuklylygyny üpjün etmek, zenan mertebesini has-da beýgeltmek, maşgalany gorama

MIZEMEZDIR TÜRKMEN- ÖZBEK DOSTLUGY

Hormatly Prezidentimiziň döwlet ýolbaşçylygyna geçen gününden alyp barýan daşary syýasaty goňşy we dünýädäki ähli döwletler, halklar bilen hoşniýetli, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly bolup durýar.

BUÝSANJA BESLENEN MASLAHAT

Mähriban Arkadagymyzyň Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet sapary halkymyzyň arasynda gyzgyn goldaw tapdy. Bu barada ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly buýsanja beslenen maslahatlar giň gerimde ýaýbaňlandyryldy.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN SPORT BÄSLEŞIKLERI

  «Sport ruhubelent ýaşaýşyň, güýç-kuwwatyň çeşmesidir» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sporty ӧsdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.