2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

Baýramçylyga Bagyşlandy

Bu gün türkmen topragyna bahar geldi. Ol özüniň ýyly mähri bilen türkmen topragyna rysgal-bereket paýlaýan pasyldyr. Özüniň röwşen geljegine umyt, arzuwly garaýan ruhubelent türkmen ili bu ajaýyp bahar paslyny uly guwanç hem buýsanç bilen garşy alýar.

HALAL ZÄHMETE SARPA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halal zähmete sarpa belentde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz ýaşlara zähmete söýgini we hünäre hormaty ündemegiň gadymy ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgeleri esasynda bolmalydygyny aýratyn nygtaýar.

Sagdyn nesliň terbiýesi

Ýakynda Tejen şäher hassahanasynda «Sagdyn durmuş ýörelgesi we nesil terbiýesi» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralarynyň we şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we hassahananyň lukmanlary gatnaşdylar.

Ynsan döwletiň we jemgyýetiň baýlygy

Danalarymyz: «Sagdyn başa bereket ýagar» diýipdirler. Ýurdumyzda bu baýlygyň gadyry bilinýär.

Aýdyň maksat bilen

2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynda, hormatly Prezidentimiziň teklibi esasynda kabul edilen Karara laýyklykda, 2018-nji ýyl «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyryldy.

MILLI GYMMATLYKLAR DIKELDILÝÄR

Welaýat saglygy goraýyş müdirligi bilen saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine tarap» atly maslahat geçirildi.

SAGLYGYŇ GIREWI

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda sporty, kӧpçülikleýin bedenterbiýäni ӧsdürmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Onuň sagdyn durmuş ýӧrelgeleriniň esasynda durmuşa ornaşdyrylmagy bolsa ýokary netijelerini berýär.

BÄSLEŞIGIŇ ETRAP TAPGYRY

 Ajaýyp ӧsüşlere beslenýän berkarar dӧwletimizde her bir ulgamda zähmet çekýän gelin-gyzlarymyzyň tutýan orny uludyr.

OKUW MASLAHATY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de «Daşoguzsyýahat» DSK-nyň bilelikde guramagynda «Arkadagyň ak ýolundan barýarys» atly şygar astynda okuw-maslahaty geçirildi.

Dümewden goranmak mümkindir

Ýylyň her pasly öz gözelligi we aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Ýöne muňa garamazdan, her bir pasylda biz öz jan saglygymyz barada hemişe alada edip ýaşamalydyrys.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.