2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

NEBIT-GAZÇY ZENANLARA AÝDYM-SAZDAN DÖRÄN ÇEMEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen Halkara zenanlar güni döwlet derejesinde giňden dabaralanýar.

GEÇMIŞ TARYHYMYZA SYÝAHAT

Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurduryp beren Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň döwrebap binalary bagtyýar raýatlarymyza geçmişde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandy barada giň düşünje almaga ýardam berýär.

BAGTYÝAR ZENANLARYMYZYŇ HORMATYNA

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar biziň kärhanamyzda hem ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.

HABARLAR

Golaýda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň hünärler kämilleşdiriş bölüminde şu ýyldaky okuwlaryň ilkinji tapgyry tamamlandy.

NEBITGAZÇYLAR ARKADAGYMYZYŇ YLHAMYNDAN RUHLANÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň 14-nji fewralda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygy we onda eden çuň mazmunly çykyşy mynasybetli geçen hepde- de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş

ZÄHMET KÖPÇÜLIGINIŇ BAGTYÝAR WE HOWPSUZ DURMUŞY ÜPJÜN EDILMELIDIR

Ine, şeýle at bilen Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) bu iri önümçiligiň zähmet köpçüliginiň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

ÝAŞLAR—RÖWŞEN GELJEGI GURUJYLAR

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda terbiýeçilik edaralaryndan başlap ähli ulgamlarda ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik üstünlikleri has-da rowaçla

GAZÇYLAR GEZELENÇDE

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda milli mirasymyzy öwrenmek, şan-şöhrata beslenen geçmişimizi dünýä ýaýmak, ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz-nesihat etmek möhüm meseleligine galýar.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.