2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

TÄZEDEN DIKELDILÝÄN ÝOLLAR ROWAÇLYGYŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň tagallalary bilen häzirki dӧwürde gadymy Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilýändigi hem-de onuň halkara gatnaşyklarynda mӧhüm ähmiýete eýedigi raýatlarymyzda buýsanç duýgularyny dӧredýär.

YKLYMLARYŇ BIRIGÝÄN MERKEZI

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby şöhratly taryhymyzyň buýsançdan doly sahypalarynyň çuňňur mazmunyny açyp görkezýär.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Hormatly Prezidentimiziň welosiped sporty bilen meşgullanmakda görkezýän ajaýyp şahsy göreldesi ýurdumyzyň dürli kärdäki, dürli ýaşdaky bagtyýar raýatlarynda amatly hem-de ekologiýa taýdan arassa bu ulaga bolan höwesi artdyrýar.

ÇAGALAR WATANYMYZY WASP EDÝÄR

2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistan diýarymyz tutuş dünýä bileleşigi bilen birlikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi tarapyndan sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, neşekeşlige, korrupsiýa we parahorlyk ýaly ýaramaz hadysalara garşy göreş çärelerini güýçlendirmek maksady bilen.

GADYMY DEHISTANYŇ ŞANLY TARYHY

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby ýaşlarymyzda halkymyzyň taryhyna, medeniýetine, däp-dessuryna, beýik şahsyýetlerimize bolan sarpany, söýgini ösdürmekde terbiýeçilik gymmaty egsilmejek hazynadyr.

GEOLOGLARYŇ ASYLLY IŞLERI

“Nebit-gaz – Baýlygym, hazyna genjim, waspyň etsin diller, sana buýsanjym!” atly bäsleşige

 

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ösýän, özgerýän eziz Diýarymyzda, şol sanda biziň welaýatymyzda hem Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlanyp wagyz-ündew maslahatlarydyr medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyrylýar.

KÖPÇÜLIKLEÝIN HÄSIÝETE EÝE BOLÝAR

Ýakynda «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz känindäki önümçilik edara-kärhanalarynyň türgenleriniň arasynda woleýbol hem-de kiçi futbol boýunça ýaryşlar geçirildi.

GOŞA BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Golaýda «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhanasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, sportuň woleýbol, kiçi futbol, küşt we şaşka görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi, kärhananyň işgärleri tanap çekmek, ýaglyga tow

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.