2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

OGULABAT EJE — MILLETIŇ NUSGALYK ENESI

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat guramaklarynda «Ogulabat eje—milletiň nusgalyk enesi» atly şygar astynda wagyz-nesihat çäresi geçirild

GENDER DEŇLIGI DABARALANÝAR

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň binasynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň, toplumyň zenanlar guramasynyň hem-de «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bilelikde gurama

ZÄHMET ADAMSY HAKDA ALADA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň ýadawsyz aladasy netijesinde Türkmenistan döwletimiz ösýär we özgerýär.

ENE – MAŞGALA OJAGYNYŇ DIREGI

Hormatly Prezidentimiziň okyjynyň kalbyny ganatlandyran kitaplarynyň biri-de «Enä tagzym - mukaddeslige tagzym» diýlip atlandyrylýar. Türkmen halkynyň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan bu ajaýyp kitap häzirki wagtda adamlaryň elinden düşmeýär.

GYÝANLY

Altyn harplar bilen girer taryha,

Arkadag gadamy düşen Gyýanly.

Täze keşbiň mynasypdyr tarypa,

Arkadag gadamy düşen Gyýanly.

 

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

DÖWLET SYLAGYNA MYNASYP BOLDULAR

26-njy sentýabrda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň mejlisler zalynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli sylag gowşurylyş dabarasy boldy.

TÄZE YKDYSADY MÜMKINÇILIKLER

Ýurdumyz nebit, gaz beýleki ýerasty baýlyklar babatda dünýäde bellidir. Tebigy gaz gorlary babatda aýdylanda, ol dünýäde dördünji orundadyr.

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda milli mirasymyzy öwrenmeklige, wagyz-nesihat edip, dünýä ýaýmaklyga uly üns berilýär.

MUZEÝE GEZELENÇ

Hormatly Prezidentimiziň çuňňur pähim-paýhasyndan dörän “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda halkymyzyň şöhratly taryhy, Beýik  Ýüpek ýolunyň geçmişde yklymlaryň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ösdürmekde, halkalaryň birek-birek bilen ýakynlaşmagynda bahasyn

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.