2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

HALKYMYZYŇ JEBISLIGINI PUGTALANDYRAR

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm waka öwrüljek Türkmenistanyň Halk maslahatynyň ilkinji taryhy forumyny guramaçylykly hem-de ýokary derejede geçirmeklige giňden taýýarlyk görülýär.

HALK MASLAHATY TÄZE ÖSÜŞLERI KESGITLÄR

Ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemekde we demokratik başlangyçlary ösdürmekde Halk maslahatynyň ägirt uly taryhy ähmiýeti bar.

NEBITÇILERIŇ KÖNEÜRGENJE SYÝAHATY

2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçýär.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENÝÄR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek barada hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu babatda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy guramasy degerli işleri geçirýär.

SAPALY GÜNLERIŇ ŞOWHUNY

Arkadag Prezidentimiz çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň talaba laýyk guralmagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda-da bu işe jogapkärli çemeleşilip, onuň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli tagallalar edilýär.

MAKSAT ZAHMET ÖNDÜRJILIGINI ÝOKARLANDYRMAK

Kärhanamyzyň ýolbaşçylygy kärdeşler arkalaşyklary komiteti bilen bilelikde hünärmenlerimiziň ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda zähmet we durmuş goraglylygyny üpjün etmäge, medeniýetli dynç alşyny we hemişe sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga çalyşýar.

GADYMY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmeklige, aýawly saklamaklyga we wagyz-nesihat etmeklige iňňän uly ähmiýet berilýär.

SAPALY JÜLGEDE DYNÇ ALÝARLAR

Kärhanamyzyň hem-de onuň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň işgärleriniň çagalarynyň tomusky dynç alşyny guramak boýunça bilelikde düzýän iş meýilnamasyna laýyklykda biz her ýyl körpeleriň Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç almakla

«ARZUWDA» ARZUWLARYMYZ HASYL BOLÝAR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär.Ol ýaş nesliň durmuşynda ýatdan çykmajak ajaýyp döwürdir. Körpelere bu sapaly aýlarda gojaman Hazaryň kenarynda ýerleşýän, döwrebap dynç almak üçin ähli amatlyklary bolan sagaldyş we dynç alyş merkezleri gujagyny giňden açýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.