2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY TÄZE GÖRNÜŞDE DIKELDILÝÄR

Golaýda türkmenistanlylaryň buýsanjyny artdyran, şonuň bilen birlikde sebitiň halklaryny içgin gyzyklandyrýan möhüm wakalar bolup geçdi.

BAHARDAN SERPAÝLY ZENANLAR

Ýaşyl begrese beslenip gelen bahar paslynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Halkara zenanlar güni kümüş saçly enelerimiziň, güler ýüzli ejelerimiziň, gülden görkli gelin-gyzlarymyzyň baýramydyr. Mähriban zenanlarymyza sylag-sarpa goýmak halkymyzyň asylly durmuş ýörelgesidir.

MASLAHAT GEÇIRILDI

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Aşgabat şäherindäki we ähli welaýatlardaky önümçilik düzümleriniň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölümleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda tehniki maslahat geçirildi.

USSAT HALYPA

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň tejribeli mugallymy Baýmyrat Gurdow özüniň manyly ömrüniň kyrk bäş ýyldan gowragyny ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň binýatlyk sütüni bolan nebitgaz ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige b

IŞ BILEN DYNÇ ALYŞ UTGAŞANDA

    Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary ӧsüşe eýe bolýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar.

BAGTYÝARLYGYŇ ÇEŞMESI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň ýokary derejede ylym-bilim almagy, olaryň beden hem ruhy taýdan sagdyn bolmagy üçin uly işleri durmuşa geçirýär.

ULY GELJEGIŇ ÝAŇY

Arkadag Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ýaşulularynyň 2017-nji ýylyň oktýabrynda bolup geçen maslahatynda kabul eden Kararyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy il-günümiziň kalbyna şatlyk çaýdy.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY-DOSTLUGYŇ ÝOLY

 «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň guramagynda «BeýikÝüpek ýoly-dostlugyň ýoly» ady bilen geçirilen maslahat Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlandy.

ÝADYGÄRLIKLERE GEZELENÇ

Golaýda «Marygazçykaryş» müdirliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň ýolbaşçylygynda taryhy ýädygärliklerimize gezelenç edildi. Bu gezelenje müdirligiň öňdebaryjy işgärleri gatnaşdylar.

SARPALY HALYPA

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginde baş tehnolog wezipesinde zähmet çekýän Hudaýberdi Yazgylyjowyň Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň (ozalky Türkmen politehniki instituty) organiki däl jisimleriň tehnologiýasy fakultetini tamamlap, himiýa-tehnolog inž

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.