2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

BAŞARJAŇLARYŇ BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mährem enelerimize, ussat gelin-gyzlaryň belent sylag-sarpa goýulýar.

ÝAGŞYLYK ETDE DERÝA AT...

Ýagşylyk ynsan ömrüne nur bolup çaýylýar. Ýagşylyk eden soň ony derýa atan ýaly ýadyňdan çykarmaly. Ata-babalarymyzyň aýtmaklaryna görä ýagşylygyň üçinem, ýamanlygyň üçinem hakyňy şu dünýäde bererler. Goý, ynsan ömürlerini ýagşylyklar bezesin!

BIR NAMA AÝDAR BOLDULAR

Golaýda şeýle at bilen Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky dӧwlet sazly-drama teatrynda welaýatyň dessançy bagşylarynyň gatnaşmagynda dessan agşamy geçirildi.

Ýeňişler ýar bolýar

Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetde we beýleki ugurlarda amala aşyrýan özgerişlikleriniň esasy maksadynyň her bir adatnyň abadançylygyny, bolelin we bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmekden ybaratdygyny belläp geçýär.

ÝAŞ-NESIL GELJEGIMIZ

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň Karary bilen 2018-nji ýylyň «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy kalplarymyzda ýokary ruhubelentligi döretdi.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR

Ýaňy-ýakynda Daşoguz şäherindäki 14-nji orta mekdepde sportuň küşt, düzzüm gӧrnüşleri boýunça şäher birinjiligi geçirildi.

Bäsleşik

ZEMINIŇ GÖRKI —ZENAN

MEDENIÝET HALKYŇ KALBYDYR!

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Medeni-işewürlik merkeziniň döredilen wagtyndan bäri on bäş ýyldan gowrak wagt geçdi. Şondan şu güne çenli merkeziň aýdym-saz, tans sungatyndan üzňe geçen ýekeje güni hem ýok.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY WE MILLI DESSANÇYLYK SUNGATY

Ine, şeýle at bilen ýakynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda dabaraly çäre geçirildi. Ony ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň Maddy däl medeni miras müdirligi bu ýokary okuw mekdebi bilen bilelikde gurady.

Nesillere görelde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri şanly wakalara we ajaýyp üstünliklere beslenýär. Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň ýakymly wakalary her bir adama ruhy joşgun berýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.