2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

ÝARYŞLAR TAMAMLANDY

Watanymyzda giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biri 8-nji mart - Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Zenanlar guramasynyň, Türkmen

ÝARYŞLARYŇ JEMI JEMLENDI

Ýakynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Demokratik partiýanyň Syý

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

SUNGAT ESERLERINDEN DÜZÜLEN BÄSLEŞIK

Döwletli, döwranly ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, gyz­gelinlere, enelere goýulýan hormat­sarpa bimöçberdir. Ýurdumyzda her ýyl uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Watanymyzyň ähli ýerlerinde baýramçylyklara giň orun berilýär.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

NÄZIK KALPLARYŇ JOŞGUNY

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Zenan kalbynyň joşguny» atly zenan suratkeşleriň

MILLI MIRASYMYZA BAGYŞLANYLDY

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmen halkynyň maddy däl medeni mirasyna degişli maglumatlary halk arasyndan toplamagyň we öwrenmegiň meseleleri» atly usuly okuw maslahaty geçirildi.

ÝAŇLANYP DUR PARAHATLYK AÝDYMY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy bilen ýurdumyz ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary ösüşleri gazanýar.

ROWAÇ GADAMLARYŇ WASPY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýetilen belent sepgitleri wasp edýän gepleşikleriň, gysga göwrümli wideoşekilleriň ýokary teleoperatorlyk ussatlygy bilen taýýarlanylmagyny ga- zanmak maksat edinilip, ýurdumyzyň teleoperatorlarynyň a

WATANSÖÝÜJILIK. AGZYBIRLIK. DÖREDIJILIK

14-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Jemgyýetçilik guramalaryň binasynda jemgyýetçilik- syýasy guramalaryň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.