2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

DAÝHANLAR ÝEŇIŞ GAZANÝARLAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýerlerdäki birleşmeleri we Geňeşleri, şeýle hem daýhan birleşiklerindäki ilkinji guramalary şu günler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalykçylarynyň öňünde goýan, meýdanlarda ösdürilip ýet

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň, Zenanlar guramasynyň şäher bölüminiň, şeýle-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Serdar şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Enä tagzymmuka

BELENT SARPADAN NYŞAN

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy şatlykly waka öwrüldi. Bu ajaýyp eser her bir ynsany mähir ummanyna atarýar, ene hakda ýakymly oý-pikirlere batyrýar.

SAGDYNLYGYŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda pederlerimiziň arzuwlan döwletli döwranyna ýeten halkymyz röwşen ertirlere ynamly gadam urýar. Gahryman Arkadagymyzyň il-günümiz barada edýän taýsyz tagallalary ýüreklere söýgi, göwünlere buýsanç bolup siňýär.

HÜNÄR USSATLYGY

Golaýda Gökdepe Mil­li muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Beýik Ýüpek ýoly we milli miras» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

SAGDYN NESILLER

Şeýle at bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda şäherdäki Sport mekdepde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

МАРЫЙСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНУЮ ИГРУ

В Мары в Государственном энергетическом институте прошли трёхдневные соревнования по волейболу среди девушек-студенток сферы профессионального образования Марыйского велаята.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

18-nji oktýabrda paýtagtymyzda ýerleşýän Köpetdag etrap häkimliginiň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mawy yşyk» başlangyç hünär okuw mekdebiniň Köpetdag etrap

DÜNÝÄ MÄHIR BILEN NURLANÝAR

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.