2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

AÝAZBABALARYŇ WE GARPAMYKLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Golaýda 2019-njy ýylda Täze ýyl baýramçylygyny ýokary ruhubelentlikde geçirmek üçin zehinli Aýazbabalary we Garpamyklary saýlap almak maksady bilen Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen bilelikde yglan

BASKETBOL, FUTBOL WE WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň we etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda basketbol, futbol we woleýbol boýunça ýaryş geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Golaýda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Sakarçäge etrap häkimligi, TMÝG-niň etrap geňeşi, TDP-niň etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan etrabyň «Görelde» toý mekanynda «Hoş geldiň, Täze ýyl, salam, Täze ýyl» ady bilen etrabyň edara-kärh

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

WATANYMYZYŇ GUWANJY

Biziň ata Watanymyz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesi bilen beýleki döwletlerden tapawutlanýar. Türkmenistan dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwletdir.

AŞGABATDA BINAGÄRLIK DÖREDIJILIK SERGISI AÇYLDY

2018-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi” atly binagärlik döredijilik sergisi öz işine başlady.

YHLASYMYZY GAÝGYRMARYS

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler, milli maksatnamalar we durmuşa geçirilýän taslamalar döwlet Baştutanymyzyň adam hakda aladalaryndan gözbaş alýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.