2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli welaýatymyzyň saglyk, medeniýet, hyzmat, ulgamlarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň zenan agzalaryndan düzülen ýygyndy toparlaryň arasynda sportuň woleýbol gӧrnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

SAGLYGYŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen paýtagtymyzda we ähli welaýatlarymyzda sport desgalary we sport mekdepleri gurlup ulanylmaga berilýär. Mähriban Watanymyzda ýylyň ähli paslynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikler bar.

DILLERIŇ SENASY

Goşa baýramçylyk mynasybetli dabaralar TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Baş Kanunym dillerimde dessanym, belentde parlaýar ýaşyl Baýdagym» ady bilen geçirildi.

GADYMYÝETIŇ ÝAŇY – KÖŇÜL OWAZY

        Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda biri-birine utgaşýan şanly we taryhy wakalar özboluşly sazlaşygy döredýär.

BEÝIK TUTUMLARYŇ MIWESI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde gadymy Beýik Ýüpek ýoly täze öwüşgine, has kämil keşbe eýe bolýar. Bereketli türkmen topragyndan dünýäniň çar künjegine dost-doganlyk ýollary uzaýar.

HOŞALLYKLARYNY BEÝAN ETDILER

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi tarapyndan bilim, medeniýet işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, şeýle hem

ARKADAGLY GÜL EÝÝAMDA BAGTYÝARDYR ZENANLAR

Täze syýasy-medeni, durmuş-ykdysady ösüşleri başdan geçirýän Garaşsyz döwletimizde zenanlar bilen baglanyşykly meselelerde—jemgyýetde aýal-gyzlaryň işjeňligini ýokarlandyrmak, olaryň durmuşdaky deň hukuklylygyny üpjün etmek, zenan mertebesini has-da beýgeltmek, maşgalany gorama

DÖWLETLILIKDEN NYŞAN

Türkmen halky hemişe maşgala mukaddesligini belentde tutupdyr. Gyz-gelinleriň, enelerimiziň sarpasyny saklap, olara iň gowy zatlary bagyş edipdirler. Munuň şeýledigini şahyrlaryň şygyrlarynda, zergärleriň ajaýyp şaý-seplerinde görmek bolýar.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Hormatly Prezidentimiz ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn kämil, Watanymyza, halkymyza wepaly, milli we ruhy-ahlak ýörelgelerimize ygrarly, sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegi barada uly aladalar edýär.

BUÝSANJA BESLENEN MASLAHAT

Mähriban Arkadagymyzyň Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet sapary halkymyzyň arasynda gyzgyn goldaw tapdy. Bu barada ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly buýsanja beslenen maslahatlar giň gerimde ýaýbaňlandyryldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.