2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

ILKINJI ÇILIK ÝARYŞY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň guramagynda çilik ýaryşy geçirildi.

ÝEŇIŞLERE BADALGA

Biziň sport mekdebimizde sportuň görnüşi boýunça ýaşlara türgenleşik sapaklary geçirilýär.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda Milli sport oýunlarynyň Daşoguz Şäher tapgyry geçirildi. Oýunlar sportuň milli göreş, düzzüm, küşt, ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça guralyp, juda çekeleşikli boldy.

ROWAÇLY ÖSÜŞLERDEN RUHLANÝAN ZENANLAR

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan welaýatymyzyň etrap-şäherlerinde  maşgala ojagynyň eýeleri zenanlaryň arşsynda «Rowaçly ösüşlerden ruhlanýan zenanlar» ady bilen wagyz-nesihat çäreleri geçiri

KIM-DE-KIM BIR AGAÇ EKSE ÝADYGÄR

Ýurdumyzy bagy­bossanlyga öwürmek babatda alnyp barylýan tutumly işlere ähli watandaşlarymyz özleriniň goşantlaryny goşýarlar. Welaýatlarda we paýtagtymyzda agaç nahallaryny ekmek çäresine ýaşulular hem, ýaşlar hem işjeň gatnaşýarlar.

ÝARYŞLAR TAMAMLANDY

Watanymyzda giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biri 8-nji mart - Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Zenanlar guramasynyň, Türkmen

ÝARYŞLARYŇ JEMI JEMLENDI

Ýakynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Demokratik partiýanyň Syý

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

SUNGAT ESERLERINDEN DÜZÜLEN BÄSLEŞIK

Döwletli, döwranly ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, gyz­gelinlere, enelere goýulýan hormat­sarpa bimöçberdir. Ýurdumyzda her ýyl uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Watanymyzyň ähli ýerlerinde baýramçylyklara giň orun berilýär.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.