2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

HOWPSUZ IŞ SERTLERI

Ýakynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» diýen at bilen Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda: Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük hem-de Dokma fabriklerinde, Bäherden etrabyndaky «1-nji Göçmesuwgurluşyk» önümçi

TÄSIRLI BOLDY

“Tejenkarbamid” zawodynyň mejlisler  jaýynda  hormatly  Prezidentimiziň  “Enä  tagzym  —  mukaddeslige tagzym” atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi.

ASYRYŇ MÖHÜM GURLUŞYGY

Garagumuň merkezinde «Altyn asyr» Türkmen kölüniň gurulmagy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem tutuş sebitde iňňän uly wakalaryň biri boldy. Asyryň möhüm gurluşygy adyny alan bu kölüň gurulmagy ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli pudaklaryna özüniň oňaýly täsirini ýetirýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlup işe girizilen «Lebap» sement zawodynda neşekeşlige, arakhorluga, korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmäge bagyşlanyp maslahat geçirildi.

YHLASLY ZÄHMETIŇ MIWESI

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenabat Halkara howa menziline  barýan ýoluň ugrunda 20-den gowrak ýaşaýyş jaýynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi diňe bir welaýatymyzyň däl, eýsem, tutuş ýurdumyzyň taryhynda hem uly wakalaryň biridir.

YKDYSADY GATNAŞYKLARYŇ HALKARA BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda günsaýyn özgerýän Watanymyz bu gün öz ösüşiniň täze basgançaklaryna gadam basýar.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

TMÝG-niň Bäherden etrap Geňeşi hem-de Kärdeşler Arkalaşygynyň birleşmesi etrabyň işçi-gullukçylarynyň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikleri yzygiderli guraýar.

ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝALKYMY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstümizdäki 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip atlandyrylmagy mynasybetli giň gerimde köpçülikleýin gezelençler ýaýbaňlandyrylýar.

AMUL GALASYNA GEZELENÇ

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby bilen adybir ýylda erkana Watanymyzyň, keremli topragymyzyň gadymy hem baý taryhyna üns has-da artdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.