2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

EŞRETLI DÖWRÜMIZ BAR

Tejen şäherindäki «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda maslahat geçirildi.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

ENE WASPY BELENTDE ÝAŇLANÝAR

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary mähriban Watanymyzyň abraý-mertebesini has belende galdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan her bir tutumly işler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly goldawa eýe bolýar.

EŞRETLI GELJEGI NAZARLAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara ulaşýar.

DÜZGÜNLER BERJAÝ EDILMELIDIR

«Daşoguzýolgurluşyk» ӧnümçilik birleşiginiň giň mejlisler eýwanynda guralan kӧpçülikleýin çäre hem «Ýol hereketiniň Howpsuzlygy ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlandy.

WOLEÝBOL ÝARYŞYNDA

Tejen şäheriniň çägindäki «Tejenkarbamid» zawodynda woleýbol ýaryşy geçirildi.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGELERI WAGYZ EDILDI

Golaýda «Daşoguzaltynasyrtürkmenkӧlgurluşyk» dolanyşygynyň mejlisler eýwanynda ýurdumyzda Esasy Kanunymyzyň esasynda kabul edilýän kanunçylyk namalaryny we sagdyn durmuş ýӧrelgelerini wagyz etmek boýunça duşuşyk geçirildi.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

HOWPSUZ IŞ SERTLERI

Ýakynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» diýen at bilen Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda: Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük hem-de Dokma fabriklerinde, Bäherden etrabyndaky «1-nji Göçmesuwgurluşyk» önümçi

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.