2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

EŞRETLI GÜNLERIŇ HÖZIRI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär.

ALKYŞLAR BAR ENELERIŇ DILINDE

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserini okanyňdan soň, ene hökmünde täsin tolgunmany başdan geçirýärsiň.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Şäherlerimiziň, obalarymyzyň keşbi düýpli özgerýär.

OKUW MASLAHATY

«Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda geçen maslahata degişli hünärmenler gatnaşdy.

BAGTYÝAR DÖWÜRDE SAGDYN NESIL

Häzirki döwrüň ösen derejesi bizden ähli tarapdan kämilleşmegi talap edýär. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň milli aňyýetini kämilleşdirmekde uly wezipeleri goýýar. Şol ynama hötde gelmek Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň güllemegine goşant goşmakdyr.

EŞRETLI DÖWRÜMIZ BAR

Tejen şäherindäki «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda maslahat geçirildi.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

ENE WASPY BELENTDE ÝAŇLANÝAR

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary mähriban Watanymyzyň abraý-mertebesini has belende galdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan her bir tutumly işler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly goldawa eýe bolýar.

EŞRETLI GELJEGI NAZARLAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.