2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

AGZYBIRLIGIŇ SAÝASYNDA

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda mähriban Watanymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri barha rowaçlanýar.

ARKADAGLY DIÝARA HOŞ GELIPSIŇ, TÄZE ÝYL!

Şeýle at bilen «Tejenkarbamid» zawodynda Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa Tejen etrabynyň we şäheriniň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, zawodyň zähmetkeşleri we olaryň çagalary gatnaşdylar.

Woleýbol ýaryşy

Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Tejen şäherindäki “Tejenkarbamid” zawodynda woleýbol ýaryşy geçirildi. Zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda geçen ýaryşa zähmetkeşlerden düzülen toparlar gatnaşyp, özara güýç synanyşdylar.

ÖMRI MEKDEP— PENDI EDEP

Ýaşuly nesil ýaşlarda baý durmuş tejribesini terbiýelemekde nusgalyk ömri bilen görelde bolup ýaşaýan arzyly ynsanlardyr. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen her ýylyň oktýabr aýynyň ilkinji gününde Ýaşulularyň halkara güni uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.

ÖMRI MEKDEP— PENDI EDEP

Ýaşuly nesil ýaşlarda baý durmuş tejribesini terbiýelemekde nusgalyk ömri bilen görelde bolup ýaşaýan arzyly ynsanlardyr. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen her ýylyň oktýabr aýynyň ilkinji gününde Ýaşulularyň halkara güni uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.

OŇYN ZÄHMET ŞERTLERI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul edýän uzakmöhletleýin maksatnamalarynda, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady hojalygyna işjeň gatnaşmak baradaky tabşyryklarynda gurluşyk, energetika we senagat pudaklaryna aýratyn ähmiýet berilýär.

ÖMRI MEKDEP— PENDI EDEP

Ýaşuly nesil ýaşlarda baý durmuş tejribesini terbiýelemekde nusgalyk ömri bilen görelde bolup ýaşaýan arzyly ynsanlardyr. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen her ýylyň oktýabr aýynyň ilkinji gününde Ýaşulularyň halkara güni uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.

JOŞÝAR ÝÜREKLERDE WATAN SÖÝGÜSI

Paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli jemlendi. Oýunlaryň dowamynda sportuň 21 görnüşi boýunça gyzgalaňly geçen bäsleşiklere dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen myhmanlar bilen birlikde ýurdumyzyň paýtagtyndan we welaýatlaryndan gelen tomaşaçylar janköýerlik etdiler.

DABARA GEÇIRILDI

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli Tejen şäherindäki «Bagt ýoly» toý mekanynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesi hem-de «Tejenkarbamid» zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilelikde guradylar.

«Aşgabat 2017-ä» bagyşlandy

Ildeşlerimiz Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda bütin dünýä ýaň saljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Golaýda Tejen şäherinde ýerleşýän «Bagt ýoly» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de «Tejenkarbamid» zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda, ajaýyp aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.