2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Demirýolçylaryň KA-sy

ŞANLY SENÄNIŇ BUÝSANJY

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň ýene bir buýsançly senesi — Halkara Bitaraplyk gününiň uly toýy ýetip gelýär. Bu şanly sene türkmen halkynyň parahat, asuda, abadan durmuşynyň baýramydyr.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

GADYMY MEDENIÝETIŇ OJAGY

Gadymy türkmen topragy ekerançylygyň ösen iň gadymy medeni merkezleriniň biridir. Dünýäniň gadymy medeniýetiniň bäşinji ojagy hökmünde ykrar edilen gadymy Merw topragynyň çäginde ýerleşýän ýadygärlikler dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşant goşan buýsançlarymyzdyr.

DÖWLETLI IŞLER GÖWÜNLERE GANAT BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň her bir güni ajaýyp üstünliklere beslenýär.

DEMIR ÝOL PUDAGY ÖSÜŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ýurdumyzyň gülläp ösmegine, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyrylmagyna ýakyndan ýardam berýän Demir ýol ulaglary ministrliginde milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda birnäçe beýik işler durmuşa geçirilýär

Dabaraly maslahat geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynda ýerleşýän «Daşoguz» myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň Daşoguz welaýat ulaglar we aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalar bilen bilelikde guramagynda, hormatly

DATLY DESTERHAN

“GARLY DEPEJIK”

DABARALY MASLAHAT

20-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Ylymlar akademiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinema

ŞANLY WAKANYŇ ÝAKYMY

Ajaýyp zamanamyzyň her gününi zähmet üstünliklerine besleýän halkymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaýar. Taryha altyn harplar bilen girjek günleriň ýakymy kalplara mähir bolup çaýylýar. Mary welaýatynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny almak dabarasy ýatdan çykmajak wakalara baýlygy bilen tapawutlandy.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Aşgabat şäherindäki «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli «Mertler Watany beýgeldýär» ady bilen dabaraly çäre geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.