2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Demirýolçylaryň KA-sy

DÖWLETLI IŞLER GÖWÜNLERE GANAT BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň her bir güni ajaýyp üstünliklere beslenýär.

DEMIR ÝOL PUDAGY ÖSÜŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ýurdumyzyň gülläp ösmegine, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyrylmagyna ýakyndan ýardam berýän Demir ýol ulaglary ministrliginde milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda birnäçe beýik işler durmuşa geçirilýär

Dabaraly maslahat geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynda ýerleşýän «Daşoguz» myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň Daşoguz welaýat ulaglar we aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalar bilen bilelikde guramagynda, hormatly

DATLY DESTERHAN

“GARLY DEPEJIK”

DABARALY MASLAHAT

20-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Ylymlar akademiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinema

ŞANLY WAKANYŇ ÝAKYMY

Ajaýyp zamanamyzyň her gününi zähmet üstünliklerine besleýän halkymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaýar. Taryha altyn harplar bilen girjek günleriň ýakymy kalplara mähir bolup çaýylýar. Mary welaýatynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny almak dabarasy ýatdan çykmajak wakalara baýlygy bilen tapawutlandy.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Aşgabat şäherindäki «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli «Mertler Watany beýgeldýär» ady bilen dabaraly çäre geçirildi.

GOÇ OBANYŇ GOÇ OGLY DEMIRÝOLÇY GAHRYMAN

Bu gürrüňleri Ogulbike eje oglunyň Watan goragyna gidişini aýdypdy. Agşamara çaý-nahar taýýarlap, oglumyň demir ýoldan işden gelerine garaşyp otyrdym. Ine, gapydan girip: «Eje, men ertir şähere gitmeli. Watanyň üstüne ganym duşmanlar çozup, weýran edip ýörkä, men bu taýda durup bilmen. Watany goramaga gitjek» diýdi.

GAHRYMANLARA BAKY ŞÖHRAT!

Adamlaryň birek-birege goýýan sarpasy, sylag-hormaty ynsanyýet ölçeginden beýik bolan duýgularyň hatarynda görülýär. Aslynda-da, özüňden ulyny sylamak, diňlemek, sözüne eýermek owaldan gelýän dessur. Munuň üstesine, seniň barlygyň, diriligiň, dowamatyň üçin janyny gurban eden, gyzgyn güllelerden, gözüňi awadýan tüsselerden çekinmän, jeň meýdanynda edermenlik görkezen atalarymyza bolan sarpamyz ähli ölçeglerden beýikdir.

ÝOLLAR AZIADA BARÝAR

Ösüşlere beslenýän Türkmenistan Watanymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ähli ugurlarda ösüşler gazanylýar. Ýurdumyzyň alyp barýan dost-doganlyk syýasatynyň netijesinde soňky ýyllarda halkara derejesinde uly üstünlikler gazanylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.