2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Demirýolçylaryň KA-sy

DATLY DESTERHAN

“GARLY DEPEJIK”

DABARALY MASLAHAT

20-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Ylymlar akademiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinema

ŞANLY WAKANYŇ ÝAKYMY

Ajaýyp zamanamyzyň her gününi zähmet üstünliklerine besleýän halkymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaýar. Taryha altyn harplar bilen girjek günleriň ýakymy kalplara mähir bolup çaýylýar. Mary welaýatynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny almak dabarasy ýatdan çykmajak wakalara baýlygy bilen tapawutlandy.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Aşgabat şäherindäki «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli «Mertler Watany beýgeldýär» ady bilen dabaraly çäre geçirildi.

GOÇ OBANYŇ GOÇ OGLY DEMIRÝOLÇY GAHRYMAN

Bu gürrüňleri Ogulbike eje oglunyň Watan goragyna gidişini aýdypdy. Agşamara çaý-nahar taýýarlap, oglumyň demir ýoldan işden gelerine garaşyp otyrdym. Ine, gapydan girip: «Eje, men ertir şähere gitmeli. Watanyň üstüne ganym duşmanlar çozup, weýran edip ýörkä, men bu taýda durup bilmen. Watany goramaga gitjek» diýdi.

GAHRYMANLARA BAKY ŞÖHRAT!

Adamlaryň birek-birege goýýan sarpasy, sylag-hormaty ynsanyýet ölçeginden beýik bolan duýgularyň hatarynda görülýär. Aslynda-da, özüňden ulyny sylamak, diňlemek, sözüne eýermek owaldan gelýän dessur. Munuň üstesine, seniň barlygyň, diriligiň, dowamatyň üçin janyny gurban eden, gyzgyn güllelerden, gözüňi awadýan tüsselerden çekinmän, jeň meýdanynda edermenlik görkezen atalarymyza bolan sarpamyz ähli ölçeglerden beýikdir.

ÝOLLAR AZIADA BARÝAR

Ösüşlere beslenýän Türkmenistan Watanymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ähli ugurlarda ösüşler gazanylýar. Ýurdumyzyň alyp barýan dost-doganlyk syýasatynyň netijesinde soňky ýyllarda halkara derejesinde uly üstünlikler gazanylýar.

SAGDYNLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMYNА

Saglyk hiç zat bilen bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Saglyk ynsanyň bagtyýar ýaşamagynyň girewidir. Çünki diňe sagdyn adam bu dünýäniň eşretlerine guwanyp, bagtyýar ýaşap bilýär. Hut şonuň üçin hem ynsana berlen iň uly baýlygy — saglygy gorap saklamak, ony berkitmek bu günki günüň ilkinji nobatdaky wezipesidir.

BAG EKMEK ÝAŞAÝŞYŇ REHNETI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy bagy-bossanlyga, gül-gülzarlyga öwürmeklige gönükdirilen ýörelgäni şygar edinip, ýurdumyzda her ýylda giň gerimde bellenilip geçilýän Baýdak baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň işgärleri agzybirlikde ýokary ruhubelentlige beslenip, pudagyň ähli edara-kärhanalarynyň daş-töwereginde adam elleri bilen döredilen tokaý zolagynda ýowar geçirdiler.

DEMIR ÝOLÇULARYŇ BAÝRAMÇYLYK BUÝSANJY

Her güni toý-baýramlara beslenýän Garaşsyz döwletimiziň taryhynda möhüm orun alan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň döredilen gününe biziň-Mary lokomotiw depomyzyň demirýolçulary hem uly buýsanç bilen geldiler. Ata Watanymyza ähli ulgamlarda ýokary netijeli üstünlikleriň ýaran bolýan ýyl bolan-Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda giňden toýlanýan bu baýram köňüllere şatlyk paýlaýar. Çünki para| hat asmanda pasyrdaýan ýaşy! tugumyz halkymyzyň beýik gymmatlygy, mertebe belentligi, sarsmaz binýatly berkarar türkmen döwletimiziň mukaddesligi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.