2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Dokma senagaty işgärleriniň KA-sy

Dokmaçy zenanlaryň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly hormat goýulýar, sarpalanylýar. Munuň şeýledigine gelin-gyzlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikler hem aýdyň güwä geçýär.

Milli mirasymyz sarpalanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde dokma pudagy bedew bady bilen uly ösüşlere beslenýär.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ-НАСТАВНИЦЫ

В зале торжеств «Багтыярлык» города Байрамали прошёл велаятский тур конкурса среди женгцин по искусству рукоделия, посвящённый приближающемуся Международному женскому дню 8 Марта.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň dokma pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik yglan edildi.

Bäsleşik geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Atçylyk toplumynda ýerleşýän «Bedew» toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda „Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatlylyk

ÇEPER ELLERIŇ ÖÝDÜMI KÖŇÜLLERIŇ AÝDYMY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny dabaralandyrmaga degişli çäreler ýurdumyzyň dokma senagaty pudagyna-da gӧnüden-gӧni baglydygy bilen tapawutlanýar.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geç

Dokmaçy zenanlaryň başarnygy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynda işleýän öňdebaryjy zenanlaryň arasynda yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatl

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.