2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistany

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde amala aşyrylýan giň möçberli ulgamlaýyn özgertmeleriň ygtybarly hukuk esasyny üpjün etmekde döwletimiziň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähmi

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Jemgyýetçilik

EGSILMEZ BUÝSANJA BESLENDI

Belent Serkerdebaşymyzyň tutumly başlangyçlary bilen gülleýän, gül açýan hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň serhetçileri hem döwletimiz tarapyndan uly üns bilen gurşalyp alnandyr.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz barha ýokary ösüşlere eýe bolýar.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Adalat köşgüniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

KAZYÝET IŞGÄRLERINE TOÝ SOWGADY

Düýn Sarahs etrabynyň merkezinde etrap kazyýetiniň täze edara binasynyň açylyş dabarasy boldy.

JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNDA

Golaýda dӧwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi TGM-niň harby garnizony, welaýat kitaphanasy bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly täze eseriniň ähmiýetini açyp gӧrkezmek maksadynda harby gullukçylaryň gatnaşmagynd

HOŞNIÝETLI ARZUWLAR

Ýaňy-ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň serkerdelik edýän harby bӧlüminde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň harby gullugyny birkemsiz tamamlap, ätiýaja ugradylmagy mynasybetli «Hoş gal, gulluk ýyllarym!» atly aýdym-sazly dabaraly çäre guraldy.

HALALLYK HEMRAMYZ BOLMALYDYR

Golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň guramagynda maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.