2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

SAGDYN JEMGYÝET - BERKARAR DÖWLET

Ýakynda şeýle at bilen, jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SAGLYGYMYZ BAŞ BAÝLYGYMYZ

Ýaňy-ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň ýolbaşçylyk edýän garnizonynda ýerli welaýat kitaphanasynyň, Dӧwlet edaralary işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň şäher geňeşiniň, harby hassahananyň bilelikde guramaklarynda harby bӧlümleriň lukmançylyk gullugynyň başlyklar

TALYP ÝAŞLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda Daşoguzyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde «Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi, eziz Diýar» atly şygar bilen dӧredijilik bäsleşigi geçirildi.

PIKIR ALŞYLDY

Golaýda Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň, Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň we Türkmenabat şäher prokuraturasynyň guramagynda «Kämil hukuk binýady ösüşleriň özen

TÄZELIKLER

Sport ýaryşlary dӧwlet edaralarynyň iş­gärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň welaýatyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda maliýe edaralarynyň işgärleriniň arasynda hem sportuň kiçi futbol gӧrnüşi boýunça giň gerime eýe boldy.

WAJYP MESELÄ BAGYŞLAP

      Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň we Türkmenabat şäheriniň medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklarynda «Beýik Ýüpek Ýoly — ýürek ýoly» atly dabaraly maslahat geçirildi.

ZÄHMETIŇ GORAGYNDA

Golaýda Köpetdag etrap häkimliginiň mejlisler jaýy köp adamly boldy.

TÜRKMEN ÝIGITLERINE GUWANÇ

    Ýaňy-ýakynda Daşoguz welaýat kitaphanasynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň başlyklyk edýän garnizonynyň harby gullukçylarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda «Goç ýigitler demir galadyr» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýýan wezipelerinden we berýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp.

SPORT TÄZELIKLERI

Serdar etrabynyň sport mekdebinde Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň welaýatymyzdaky şahamçalarynyň işgärleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilip, stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça welaýat şahamçasyndan Parahat Hallyýew, küşt

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.