2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

Il-günüň buýsanjyna öwrüldi

Gahryman Arkadagymyzyň gadymynyň Lebap topragyna düşmegi mynasybetli, bu ýerde bolup geçen şanly wakalar döwletli-döwrana ýeten merdana halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy.

 

Ýörelgämiz — ýagşy ündew

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli wagyz-nesihat çäreleridir maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

ӦKDELER ӦŇE SAÝLANDY

Golaýda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň başlyklyk edýän garnizonynyň harby bӧlümleriniň arasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Terbiýeçilik işleri boýunça müdirligi tarapyndan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň düzüminde çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Berkara

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda maliýe-ykdysadyýet toplumynyň we bank ulgamynyň welaýatdaky edaralarynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň agzalarynyň gatnaşmaklarynda Lebap welaýat kitaphanasynda dabaraly maslahat geçirildi.

ULY TOÝ TUTULDY SENIŇ ŞANYŇA, WATAN GORAGÇYSY, BELENT ADYŇA!

Ýakynda Garaşsyz Watanymyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni uludan baýram edildi.

SAGDYNLYK-BAGTYÝARLYK

    Şeýle şygar astynda golaýda, Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde sportuň woleýbol we küşt gӧrnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi.

WATANYM – ŞIRIN JANYM

«Türkmenistan —  ýolunyň ýolunyň ýüregi» ýylyna uly ösüşler we özgerişler bilen gadam basan Diýarymyzda Türkmenistanyň Milli Goşuny we Watan goragçylary hakynda edilýän aladalar bimöçberdir.

BAÝ TARYHYMYZA BUÝSANÇ

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň taryhy, medeni we ruhy gymmatlyklary dünýä derejesine çykaryldy.

Türkmeniň aýdyň ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar.

Gezelenc guraldy

Üstümizdäki ýyly şygaryna laýyk dabaralandyrmak maksady bilen, golaýda döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Alp Arslan adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebi bilen bilelikde Köneürgenç etrabyndaky ýadygärlikler toplumyna gezelenç çär

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.