2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

BASKETBOL, FUTBOL WE WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň we etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda basketbol, futbol we woleýbol boýunça ýaryş geçirildi.

“SAGDYN DURMUŞ – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň hem-de T

“BITARAPLYK – BAGT SAKASY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk – ba

HALALDA HORMAT BAR

Mähriban Diýarymyzda önümçiligiň ähli ugurlarynda uly ösüşlere eýe bolunýar. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ýaşaýjylary agzybir hem öndürijilikli zähmet çekýärler.

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

DURMUŞDA NUSGALYK MEKDEP

Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde maslahat geçirildi.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Etrek etap birleşmesi bilen bilelikde guramagynda, etrap bilim bölüminiň ýygnaklar zalynda Arkadag Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasynyň miwesi bolan «Enä

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.