2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

KALBA YLHAM BOLAN KITAP

Mähriban Arkadagymyzyň her bir eseri halkymyz üçin gymmatly kitap bolmak bilen, kalplaryň töründen orun alýar. Hormatly Prezidentimiziň çuň zehininden dörän «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» kitabynyň elimize gowuşmagy hem şatlygymyzy artdyrdy.

DÜÝELI TÜRKMENIŇ DERTLI BOLŞUNA MEN HAÝRAN

2017-nji ýylyň tomsunda halk hakydasyndaky aýtgylary, rowaýatdyr tymsallary ýygnap ýören «Nesil» gazetiniň bölüm müdiri, zehinli žurnalist Rahmet Gylyjow bilen duşuşmak nesip edipdi.

БУДУЩЕЕ - ЗА СИЛЬНЫМИ ПРОФСОЮЗАМИ

Модернизация системы образования-один из ключевых факторов в стратегии инновационного развития нашей страны в эпоху могущества и счастья. Большую роль в процессе модернизации образования играют профес­сиональные союзы, которые оказывают поддержку всем преобразованиям, происходящим в жизни независимого нейтрального Туркменистана.

ŞATLYGA BESLENÝÄN GÜNLER

Gökdere jülgesindäki “Bagtyýar nesiller” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminiň üçünji tapgyry dowam edýär. Ahal welaýat häkimliginiň garamagyndaky bu merkezde çagalaryň uly topary wagtyny şadyýanlykda geçirýär.

HALASGÄR

Ir zamanlar kerwen bilen argyşa giden bir ýigit üsti haryt ýüklenen düýesini yzyna tirkäp, dogduk mekanyna sowulýan ýola ýetende kerwenden aýrylyp, öýüne tarap rowana bolupdyr. Ol az ýöräp, köp ýöräp bir jeňňeliň üstünden barypdyr.

GÜNLER GYZYKLY GEÇÝÄR

Etrabymyzyň  9-njy orta mekdebiniň binasynda hereket edýän „Güneş“ çagalar dynç alyş meýdançasynda okuwçylaryň sagdyn ösmekleri, gowy dynç almaklary üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Oňa gatnaýan çagalar „Joşgun“ hem-de „Jeýhun“ toparlara bölünip, wagtlaryny hoş geçirýärler.

«AMUL - HAZAR 2018»

Şu ýyl Türkmenistan sport çärelerine baý ýyl bolup taryha girer. Olaryň hatarynda döwlet Baştutanymyzyň teklibi geçiriljek «Beýik Ýüpek ýoly» diýlip atlandyrylan ugur boýunça «Amul - Hazar 2018» awtorallisi, welosiped ýaryşy we uzak aralyga ylgamak ýaly çäreler bar.

«Amul – Hazar 2018»

Türkmenabat şäheri «Beýik Ýüpek ýoly» boýunça ýaryşlaryň başlanýan ýeri. Bu şäheriň üstünden gadym wagtlar Beýik Ýüpek ýoly geçip, ol Hytaýdan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Eýrana, Ortaýer deňzine çenli uzalypdyr.

GÖKDERÄNIŇ GUJAGYNDA

Bagtyýar  çagalygyň  mekany  bolan ata Watanymyzda ýaş nesil çäksiz söýgi we alada bilen gurşalandyr. Ýurdumyzda çagalaryň bilim almagy, öwrenmegi, döretmegi, berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagy we ähli taraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda hemme şertlerdir mümkinçilikler bar.

GYZYKLY GÜNLER

Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşynda wagtlaryny hoş hem şadyýan geçirmekleri üçin etrap bilim bölümi hem degerli işleri durmuşa geçirýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.