2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

TÄZELIKLER

«Ahal  durmuşynyň»  habarçylary ýerlerden habar berýärler.

 

TEJEN.

BÄSLEŞIGIŇ JEMLEÝJI TAPGYRY

Ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde TKA-nyň wela­ýat birleşmesiniň wela­ýat Baş bilim müdirligi bilen welaýatyň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş dӧwründe wagtlaryny peýdaly geçirmek maksady bilen yglan eden «Bagtyýarlyk

GEÇMIŞIM BAR-GELJEGIM BAR

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň şöhratly geçmişimizi öwrenmekde ähmiýeti örän uludyr.

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY – ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen halkymyzyň durmuşynyň abadan hem parahat bolmagy üçin ägirt uly işler amala aşyrylýar.

DÜNÝÄNIŇ NAZARY TÜRKMENISTANDA

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber uly tagallalarynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ünsüni özüne çekýän ajaýyp ýurda öwrülýär. Haýsy ulgama ser salsaňam, Türkmenistan dünýä derejesinde iň bir öňdebaryjy ýurt hökmünde özüni görkezýär.

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINDE BOLAN DABARALY MASLAHAT

Öňňin welaýat häkimliginiň uly mejlisler zalynda Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň Mary welaýatyna iş saparynyň jemlerine, saparyň dowamynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde utgaşykly dolanyşykda işleýän, ýurdumyzdaky ilkinji elektrik stansiýasynyň açylyp, ulan

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda netijeli häsiýete eýe bolýar.

HALKARA ÝARYŞY GOLAÝLADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen sporty barha ýokary galýar. Halkara giňişligindäki abraýynyň has-da artmagy bilen türkmen sportunyň muşdaklarynyň hem sany köpelýär.

MILLI BILIM BILEN BEÝGELÝÄR WATAN

Şeýle mowzukda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.