2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

GÖKDERE — ŞADYÝANLYGYŇ MEKANY

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary şu günler gyşky dynç alşyny ertekileri ýadyňa salýan gözel Gökdere jülgesinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, welaýatlardaky dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde, paýtagtymyzyň gözel ýerlerinde dynç almak, gezelenç etmek bilen geçirýär.

ROWAÇLYK ÝYLYNA BAGYŞLANAN DABARA

Baýramaly etrabynyň Medeniýet öýünde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli «Gülleýän Diýarym — Türkmenistanym» atly aýdym-sazly medeni çäre geçirildi.

MERKEZLER ÇAGALARA GUJAK AÇDY

Täze ýylyň ilkinji günlerinde eziz Diýarymyzdaky çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezleri ýaş nesliň wekilleri üçin gapylaryny giňden açdy.

WELAÝAT USULY-AMALY MASLAHATYNDA

Golaýda Baýramaly etrabyndaky 47-nji orta mekdepde bilim işgärleriniň «Beýik Ýüpek ýoly dostluk-doganlyk ýoludyr» atly welaýat maslahaty bolup geçdi.

ÖŇE BARÝAN WATANYM

Agzybir, jebis il-ulsumyz toý desserhanynyň başynda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Täze ýyly syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gazanylan üstünlikler bilen garşylady.

AJAÝYP GÜNLERIŇ ÝAKYMY

Ýürekde arzuw bar bolsa, asylly maksatlar täzelenip durýan bolsa, bu biziň durmuşymyzyň barha ajaýyplaşýandygyndan habar berýär. Çünki jemgyýet özgerdigi, ösdügisaýy ynsanyň ýaşaýşa bolan islegi, talapy artýar.

ÝYLLAR ÝYLLARDAN ZYÝAT

Gahryman Arkadagymyz beýleki pudaklar bilen bir hatarda ylym-bilim ulgamyna aýratyn uly üns berýär. Biziň agrosenagat orta hünär okuw mekdebimizde hem ylymly, bilimli, saýlap alan hünärine ussat, iş başarjaň, Watana wepaly hünärmenler ýetişdirilýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda Gubadag etrabynyň etrap merkezinde ýerleşýän Medeniýet öýünde «Ogulabat ejemilletiň nusgalyk enesi» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Babadaýhan şäherinde täze gurlup ulanylmaga berlen sport mekdebinde Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň guramagynda, etrapda zähmet çekýän bilim işgärleriniň, mugallymlaryň arasynda «Sport sa

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.