2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

MÄHRIBAN ENELER HORMAT-SARPA EÝEDIR

Şahyrlaryň biri şeýle belleýär: «Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş hem enäniň öňünde egilýändir». Enä baş egmek mukaddeslige tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmakdyr.

HALK MASLAHATYNA TAÝÝARLYK

Ýurdumyzyň taryhy senenamasyna ýazyljak möhüm syýasy wakalaryň biri bolan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk işleri Türkmengala etrabynda hem giň gerim bilen ýaýbaňlanýar.

NUSGALYK GÖRELDÄ EÝERIP

Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak işine uly ähmiýet berip, ony döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

GYMMATLY GOLLANMA

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň guramagynda Bäherden etrabynyň 7-nji orta mekdebinde tejribeli mugallymlaryň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik eseriniň 10-njy jiltiniň

BAGTYŇ AÇARY

Azabyndan gaçmasaň, yhlas baryny siňdirseň, sahy toprak eçilibilenini eçilýär.

ÝAŞ HÜNÄRMENLER BILEN DUŞUŞYK

Ýakynda Sarahs etrap bilim bölüminde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ýörite we ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlap gelen ýaşlaryň saýlap alan ugurlary boýunça işe ugradyş dabarasy boldy.

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda güneşli Diýarymyzyň bitim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler we ösüşler sanardan köpdür.

GYMMATLY HAZYNA

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň taryhy günlerinde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabaralary toý ruhunda geçirilýär.

AÝDYM-SAZLY DABARA

«Çaga gülküsiniň eşidilen ýerine bagt gülüp bakarmyş» diýilýär.

GÖZELLIGIŇ BEÝANY

Dag tebigatynyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde guralýan dürli mazmunly bäsleşikler ýaş nesilde unudylmajak täsirleri galdyrýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.