2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

MUKADDESLIGIŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň atalyk aladalaryna jogap edip, hemmetaraplaýyn ösen şahsyýetleri kemala getirmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek, çagalary we ýetginjekleri ýaramaz endiklerden goramak, tertip-düzgüni berkitmek boýunça wagyz-nesihat çärelerine giň gerim beri

HÖWES BILEN ÝAZYLÝARYS

Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän ähli bilim ojaklarynyň hem-de mekdebe çenli terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri 2019-njy ýylyň birinji ýarymy üçin abuna ýazylyşygyna ýokary guramaçylyk bilen başladylar.

ALKYŞ AÝDÝARYS ARKADAGA

Gülläp ösüşlere eýe bolýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda halkara at-abraýy barha belende göterilýär.

SPORT BÄSLEŞIGI

Golaýda Görogly etrabynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda nobatdaky 10-njy spartakiada ýaryşyna badalga berildi.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň, Zenanlar guramasynyň şäher bölüminiň, şeýle-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Serdar şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Enä tagzymmuka

HALYPALAR GÖRELDE

Gahryman Arkadagymyzyň: «Men halkymyzyň eşretli durmuşynyň göz-başlaryny ylym-bilim ulgamynyň kämilleşmeginde görýärin» diýen para-satly sözlerinden ugur alnyp, beýleki pudaklar bilen bilelikde bilim ulgamyny ösdürmekde hem tutumly işler amala aşyrylýar.

ПОБЕЖДАЮТ ЮНЫЕ ТЕНИСИСТЫ

Массовый турнир по популярному среди молодежи виду спорта был инициирован Дашогузским городским отделом (МФСО) молодежной физкультурно-спортивной организации «Туркменистан», велаятским главным управлением образования, городским советом профсоюза работников науки и образования и

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI

Golaýda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň uly mejlisler zalynda TDP-niň Syýasy geňeşiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, TKA-nyň Milli Merkeziniň, TMÝG-niň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bil

ŞÄHRYSLAMA SYÝAHAT

Bäherden etrabynyň çägi taryhy we täsin künjeklere baýdyr. Şähryslam ýadygärligi hem şeýle ýerleriň biri­dir. Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşi tarapyndan bu taryhy künjege häli-şindi syýahat guralýar.

SAGDYN NESILLER

Şeýle at bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda şäherdäki Sport mekdepde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.