2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

SOWAT ÖWRETMEK SAPAGYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaş nesil üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Döwrebap orta mekdepler, çagalar edaralary, sport mekdepleri gurlup, ulanylmaga berilýär.

AÝDYŇ ÝOLLAR

Mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär. Munuň özi bilim işgärleriniň işini täzeçe, döwrebap guramagyna itergi berýär.

ÝEŇIŞLI MENZILLERIŇ ALADASY

Gahryman Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli işleriň gadamy batlanýar, Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly bolan üstümizdäki ýylda ýetilýän sepgitler guwanjymyza guwanç goşýar.

TÄSIRLI ÇÄRELERE GIŇ GERIM BERILÝÄR

Merdana, zähmetsöýer halkymyz hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda öz taryhy ykbalynyň iň bagtyýar pursatlaryna, asudalygyň, bolelinligiň we rysgal-berekediň joş urýan döwletli-döwranyna — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne eýe boldy.

TEJRIBE ALŞYLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesinde maslahat geçirildi.

TALYPLAR BILEN TÄSIRLI DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň köpugurly, il bähbitli, ýurt ähmiýetli syýasatlaryny halk köpçüliginiň arasynda wagyz etmek ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde möhüm wezipedir.

KITAPHANADAKY DUŞUŞYK

Ak bugdaý etrabyndaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň kitaphanasynda geçirilen duşuşyk «Kitap — gymmatly hazyna» diýlip atlandyryldy.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

EDEPLI GYZ GYZYLDAN GYMMAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Çärjew etrap birleşmesiniň guramagynda, etrapdaky 29-njy orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa ýaşuly nesliň wekilleri, mekdep okuwçylary ýaşlar gatnaşdylar.

ÖSÜŞLERIŇ SAKASYNDA ARKADAG

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraýy has-da pugtalanýar, hal

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.