2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

HALALDA HORMAT BAR

Mähriban Diýarymyzda önümçiligiň ähli ugurlarynda uly ösüşlere eýe bolunýar. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ýaşaýjylary agzybir hem öndürijilikli zähmet çekýärler.

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

DURMUŞDA NUSGALYK MEKDEP

Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde maslahat geçirildi.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Etrek etap birleşmesi bilen bilelikde guramagynda, etrap bilim bölüminiň ýygnaklar zalynda Arkadag Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasynyň miwesi bolan «Enä

DOST DOGANLYK ÝOLY

Arkadag Prezidentimiziň neşir edilip, halk köpçüligine gowuşýan gyzyldan gymmatly kitaplary uly gyzyklanma döredýär. Il-günümiziň guwanjyna guwanç goşýar. Sebäbi bu gymmatly eserleriň nesil terbiýesindäki ähmiýeti örän uludyr.

МАМА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Свое почетное место в календарях знаменательных дат многих государств мира занимает прекрасный празд­ник-День матери.

GÖZEL PAÝTAGTA GEZELENÇ

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ak bugdaý etrap birleşmesiniň, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň bilim bölüminiň bilelikde guramagynda paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gezelenç guraldy.

Страницы




You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.