2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

TÄSIRLI GEZELENÇ

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Bäherden etrap Geňeşiniň guramagynda öňdebaryjy bilim işgärleriniň gatnaşmagynda etrabyň çäginde ýerleşýän Köwata ýerasty kölüne gezelenç guraldy. Bu gezelenç täsirliligi bilen tapawutlandy.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

Ýakynda Boldumsaz etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň guramagynda etrabynyň Medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň - Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinj

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ

На беговых дорожках стадиона спортивного со­оружения «Гарашсызлык» в Дашогузе прошли со­ревнования по лёгкой атлетике в рамках городского тура десятой Общенациональной спартакиады среди учащихся средних общеобразовательных школ.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

DÜNÝÄ MÄHIR BILEN NURLANÝAR

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

SAGDYN DURMUŞA ÇAGYRYŞ

Ýakynda Balkan welaýatynyň Esenguly şäherindäki 9-njy orta mekdepde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Esenguly etrap Geňeşiniň Esenguly etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda, «Sagdyn durmuşa çagyrýarys» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

ÖWRAN-ÖWRAN OKAÝARYS

Halkymyzyň ruhy dünýäsi barha baýlaşýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň döwlet galamynyň astyndan çykan ajaýyp kitaplaryň hem ummasyz ähmiýeti bardyr.

HORMATLANÝAN HALYPA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, jemgyýetimizi ösdürmekde, ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermekde mugallymçylyk kärine aýratyn orun degişlidir.

SELEŇ SÄHRANYŇ MELHEMI

Ol özüniň bütin ömrüni Şyhmansur ýaýlasynda geçirdi. Köp ýyllap Sakarçäge etrabynyň «Sakarçäge — Hutor» diýlip atlandyrylýan ýaýla obasyndaky mekdebiň müdiri bolup işledi. Soňra bolsa düýedarçylyk hojalygyna birnäçe ýyllap ýolbaşçylyk etdi.

WAJYP MESELÄ BAGYŞLANDY

Ýakynda etrabymyzdaky 30-njy orta mekdepde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmäge, ony ilatyň, esasan-da, ýaşlaryň durmuş ýörelgelerine öwürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.