2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

BUÝSANÇLY MENZILLERIŇ WASPY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň her güni täze-täze üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda alnyp barylýan işler netijeliligi bilen tapawutlanýar.

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Ýakynda Dänew etrap bilim bölümi bilen bilelikde ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşi “Ýylyň mugallymy — 2019” bäsleşigini geçirdi.

MUGALLYMLAR ӦZ BAŞARNYKLARYNY GӦRKEZDILER

Golaýda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda orta mekdepleriň mugallymlarynyň arasynda geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

TÜRKMENIŇ ASYL DARAGTY

Türkmen topragy baý hem-de ӧzboluşly tebigaty, toprak-howa şertleri bilen tapawutlanýar. Diýarymyzyň çar künjünde ýerleşen dag-tokaýlar, sähra-düzler belli bir derejede halkymyzyň ruhy-medeni durmuşynda hem uly ähmiýete eýedir.

ÝYLYŇ MUGALLYMY

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdepde «Ýylyň mugallymy — 2019» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

HALKYŇ ROWAÇLYGY UGRUNDA

Mähriban Prezidentimiziň üstümizdäki ýylyň 14-nji fewralynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi, onda çuň manyly çykyş etmegi biz — mugallymlary Watan rowaçlygy ugrundaky işlere ruhlandyrdy.

TÄZEÇE IŞIŇ TÄSIRI

Mugallymçylyk kärini 24 ýyldan bäri dowam etdirip gelýärin. Ýolbaşçylyk edýän 3-nji «B» synpymda 29 okuwça bilim we terbiýe berýärin. Okuwçylaryň ählisi hem göreldeli okuwçylaryň hatarynda tanalýar.

HÜNÄRE HÖWES BAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny ösdürmek baradaky görkezmelerinden ugur alnyp, bu ugurda uly işler amala aşyrylýar.

MUGALLYMLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Darganata etrabyndaky orta mekdepleriň mugallymlarynyň arasynda «Ýylyň mugallymy — 2019» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde geçirilen woleýbol ýaryşyna gyzyklanma diýseň ýokary boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.