2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

KITAPHANADAKY DUŞUŞYK

Ak bugdaý etrabyndaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň kitaphanasynda geçirilen duşuşyk «Kitap — gymmatly hazyna» diýlip atlandyryldy.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

EDEPLI GYZ GYZYLDAN GYMMAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Çärjew etrap birleşmesiniň guramagynda, etrapdaky 29-njy orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa ýaşuly nesliň wekilleri, mekdep okuwçylary ýaşlar gatnaşdylar.

ÖSÜŞLERIŇ SAKASYNDA ARKADAG

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraýy has-da pugtalanýar, hal

BILIM ULGAMYNDA. BIR ETRAPDAN IKI HABAR.

Ýakynda Babadaýhan etrap medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrap bilim hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Alkyş size, şöhrat size Arkadag!» diýe

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasy» esasynda durmuşa geçirilýän işler kärdeşler arkalaşy

GÜÝÇLI TOPARLAR INDIKI TAPGYRDA

Tejen şäheriniň sport mekdebinde 2002 — 2004-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda basketbol ýaryşy geçirildi.

BAGTYÝARLYK MEKANY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyny ähli ugurlarda üstünliklere beslemek eziz Diýarymyzyň goýnunda ýaşaýan her bir adamyň baş maksadydyr.

TUTUMLY ÝYLYŇ ALADALARY

Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halky ýokary ruhubelentlik bilen Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylyna gadam goýdy. Hemişe bolşy ýaly, täze — 2019-njy ýyl hem özi bilen belent maksatly täze wezipeleri alyp geldi.

KÄMIL BILIMIŇ BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda sanly bilim ulgamyna geçmegiň häzirki täze taryhy eýýamda derwaýysdygyny, onuň bilim ojaklarynda ýaş neslimize berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmakda, hilini dünýä derejesine laýyk getirmegi üpjün etmekde ähmi

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.