2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde sazlaşykly alnyp barylýan giň gerimli işleriň ählisi agzybir halkymyzyň bähbidine we olaryň bagtyýar, bol

Определены лучшие женские команды

В административном центре северного региона страны прошли соревнования по во­лейболу среди женских команд, в составе которых выступали учителя средних школ.

HÜNÄR KAMILLIGINI GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

Taryhy ýyla bagyşlanan çäre

Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp zamanasynyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda okuwçy ýaşlaryň ýurdumyzyň taryhyny öwrenmeklerine giň mümkinçilikler döredilýär.

TÄZELIKLER

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Farap etrap geňeşiniň guramagynda Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli bilim işgärleriniň gatnaşmaklarynda etrabyň taryhy ýadygärliklerine gezelenç guraldy.

AJAÝYP IŞLER

Gahryman Arkadagymyzyň adalatly, ynsanperwer we parahatçylyk söýüjilikli döwlet syýasatynyň barha dabaralanmagy netijesinde, ýurdumyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikleri, il-günümiziň eýe bolýan eşretli durmuşy merdana halkymyzyň ýürek buýsanjyny joşduryp, ruhuny galkynd

BAÝLYGY EGSILMEÝÄN HAZYNA

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, ahlak taýdan arassa, ynsanperwer ýaşlary taýýarlamak we terbiýelemek halkymyzyň bagtyýar zamanada ýaşamagynyň esasy çeşmesidir.

Döwrümize bezeg berýän ösüşler

           Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň öüregi ýylynda ýurdumyzyň dazanýan şanly ösüşleri halkymyzyň ýüregini joşduryp, täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

YKJAM TAÝÝARLYK

         Gahryman Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan 2018-nji ýylyň möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakasy golaý gelýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.