2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

ÖWÜT-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ÝAŞLAR GELJEGIMIZDIR

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň etrap Geňeşi bilen bilelikde etrapdaky 9-njy orta mekdepde-de etrapdaky orta mekdeplerde okuwy tamamlaýan uçurymlar üçin wagyz-nesihat d

SERÇE ÝÜREGI

Mundan 20 ýyldan gowrak öň Wekilbazar etrabynyň 20-nji orta mekdebinde welaýat çäginde mugallymlaryň usuly-amaly okuw maslahaty geçirilipdi.

ÇAGALARYŇ GYZYKLY DÖWRI

Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän şu günlerin­de çagalaryň wagtlaryny şadyýan geçirmegini, täze okuw ýylyna ruhubelent ýagdaýda barmagyny gazanmak maksady bilen,  Sa­rahs etrap häkimliginiň hem-de etrap bilim bölüminiň meýilnamasy esasynda etrapda ne

HEMIŞE SERESAPLYLYK GEREK

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap Geňeşi bilim işgärleriniň arasynda dürli mazmunly çäreleri yzygider gurap durýar. Şeýle çäreleriň biri etrapdaky 25-nji orta mekdepde geçirildi.

ÜSTÜNLIKLER ÝAR BOLSUN!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde şu günki günde mekdeplerde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary dowam edýär. Mekdep howlusyndan gadam basan okuwçylar bu günki günde gutardyş synaglaryny üstünlikli tabşyrýarlar.

ÇAGALARYŇ DYNÇ ALŞY - BAŞ ALADAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Ýakynda Kerki etrap bilim bölüminde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramagynda, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyna bagyşlanyp, bilim işgärleriniň arasynda etrap birinjiligini almak ugrunda küşt, şaşka boýunça ýaryş geçi

ÇÄJIŇIZE BEREKET, EDERMEN DAÝHANLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe däp bolup gelşi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýakynda göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli iş maslahatynda iýun aýynyň 6-ynda ýurdumyzyň Ahal.

ERKANA ÝAŇLANÝAR ÇAGA GÜLKÜSI

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň uly topary tomusky dynç alyş möwsümini eziz, Diýarymyzyň gözel ýerlerinde, tebigatyň salkyn saýaly ajaýyp künjeklerinde, Awazanyň we Gökderäniň goýnundaky merkezlerde şadyýan geçirýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.