2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

BAGTYÝAR BALALARYŇ BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Welaýatymyzdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde zehinli çagalaryň arasynda yglan eden «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

ILKINJI ÇILIK ÝARYŞY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň guramagynda çilik ýaryşy geçirildi.

ÖZGERIŞLER GÖWÜNLERIŇ GÖRKI

Ajaýyp zamanamyz taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Her säher, her gün, pursatlar şatlyga beslenýär.

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

IŞI ROWAÇ DIÝARYM

Ýaňy-ýakynda mekdebimizde Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Rowaçly Watanym» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi, Oňa mekdebiň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünäri ýokarlandyryş okuw merkeziniň mugallymlary we okuwçylar gatnaşdylar.

KUWWATLY ZAWODLAR TOPLUMY

Düýn Bäherden etrabynyň garagan geňeşliginiň çäginde gurlan gazbeton we gury gurluşyk garyndylaryny öndürýän zawodlar toplumynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga berilmegi welaýatyň ilatynda egsilmez şatlyk döretdi.

PÄK ZÄHMET MIWESINI BERÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesil hakyndaky aladalarynyň çäksizdigi halkymyzy tüýs ýürekden buýsandyrýar.

ÝAŞLAR SAGDYN DURMUŞ BILEN

Tejen şäheriniň sport mekdebinde bilim işgärleriniň, ýaşlaryň, şol sanda ýaş türgenleriň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladalary bilen, ýurdumyzyň her bir güni rowaçlyklara beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan taryhy ösüşler kalplarda buýsanç duýgularyny döredýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.