2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

SELEŇ SÄHRANYŇ MELHEMI

Ol özüniň bütin ömrüni Şyhmansur ýaýlasynda geçirdi. Köp ýyllap Sakarçäge etrabynyň «Sakarçäge — Hutor» diýlip atlandyrylýan ýaýla obasyndaky mekdebiň müdiri bolup işledi. Soňra bolsa düýedarçylyk hojalygyna birnäçe ýyllap ýolbaşçylyk etdi.

BUÝSANJA BESLENEN MASLAHAT

Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Balkanabat şäheriniň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň geňeşiniň bilelikde guramaklarynda maslahat geçirildi.

BEDEW BADY BILEN RÖWŞEN GELJEGE

Garaşsyzlygymyzy gazananymyzdan soň ýurdumyzyň taryhynda täze bir döwür başlandy. Bu döwür ata Watanymyzyň ykdysady, syýasy we medeni taýdan okgunly ösýän we galkynýan döwri bolup, dünýä ýaň saldy, hakydalara ornady.

ОНИ В ДУШЕ КАК ПРЕЖДЕ МОЛОДЫ

Все времена года прекрасны по-своему. Сегодня за окнами — осень, которой посвящено много песен, стихов, художественных полотен. Её воспевали во все века, по праву называя осеннюю пору «золотой».

ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞ

Kaka etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň sport zalynda we meýdançasynda geçirilen ýaryşlar uly gyzyklanma eýe boldy.

IŞJEŇLIGI BILEN ALAMATLANDY

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli Ahal welaýat kazyýetiniň, welaýat prokuraturasynyň, welaýat polisiýa müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ak bugdaý etrap birleşmesiniň bilelikde guramagynda täsirli çäreleriň

ÝOLUM ABAT — ILIM ABAT

Şeýle at bilen Gökdepe etrabyndaky 1-nji çagalar bagynda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy mynasybetli wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Şu günler Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ähli künjeginde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk dowam edýär.

ÝOL HEREKETINIŇ DÜZGÜNLERI ÖWREDILÝÄR

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli bilim-terbiýeçilik ojaklarynda geçirilýän çäreleriň netijeliligini gazanmak babatynda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan uly tagalla edilýär.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllygy mynasybetli Ak bugdaý etrabynyň edara-kärhanalarynda, bilim we medeni ojaklarynda geçirilýän baýramçylyk dabaralary uly ruhubelentlige beslenýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.