2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Awtoulag we ýol hojalygy işgärleriniň KA-sy

KÄMIL ӦSÜŞLERIŇ GӦZBAŞY

Türkmen halky Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň eşretli günleriniň hӧzirini gӧrüp ýaşaýar. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ajaýyp dӧwrümiziň her bir ýyly uly üstünliklere beslenýär.

ЗРЕЛИЩНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ МИНИ ФУТБОЛ

На поле с зеленым газоном Дашогузской специализированной школы олимпийского резер­ва прошли соревнования по мини-футболу среди команд трудовых коллективов сфер связи, транспорта, строительства и промышленности.

«POLAT ÝOLLARYŇ» HOWPSUZLYGY

Watanymyzyň ynamly ösüşine mynasyp goşandyny goşýan we barha kuwwatlanýan demir ýol ulaglary pudagynyň Büzmeýin ýol we desgalar edarasy jogapkärli işleri berjaý edýär.

SAGLYGYŇ SAKASY

Golaýda Daşoguz şäherindäki ýӧriteleşdirilen Olimp sport mekdebinde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Dӧwlet baýdagynyň dӧredilen gününiň baýramçylygyna bagyşlap, şeýle-de ýurdumyzda şu ýylyň maý aýynyň 1-31-i aralygynd

ÝOLAGÇY ÝOLDA ÝAGŞY

Halkymyzyň arasynda ir wagtlardan bäri ýol sözi aýratyn ähmiýete eýe bolupdyr.

DÜNÝÄ DOLAN DABARA

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy ösdürmek boýunça geljegi nazarlaýan tutumlarynda Hazarýaka sebitimize aýratyn orun berilýär.

OKUW MASLAHATY

Ýurdumyzda ýetilen beýik ösüşleri giňden wagyz etmekde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri öz goşantlaryny goşýarlar.

Dabaraly maslahat geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynda ýerleşýän «Daşoguz» myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň Daşoguz welaýat ulaglar we aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalar bilen bilelikde guramagynda, hormatly

MEDENI TARYHY ÝERLERE GEZELENÇ

     Üstümizdäki ýyly şygaryna laýyk dabaralandyrmak maksady bilen, golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesi we «Daşoguzawtoulag» ӧnümçilik birleşigi tarapyndan «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli KA-nyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Bagtyýarlygyň rӧwşen belentliklerine tara

ÄLEM IÇRE ÝAN SALÝAR TÜRKMEN BITARAPLYGY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 7-nji fewralynda bolup geçen mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakynda çözgüt kabul edilenligi mynasybetli türkmen halkyna ýüzlenme

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.