2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly içeri syýasaty esasynda ýurdumyzda jemgyýeti ruhy taýdan ösdürmek, milli gymmatlyklarymyzy wagyz etmek, ata-baba dowam edip gelýän adatlarymyzy we däp-dessurlarymyzy gorap saklamak babatda köptaraply işler amala aşyrylýar.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

EŞRETLI GELJEGI NAZARLAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

MÜŞDERILERIŇ HOŞALLYKLARY ARTÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli ulgamlar bilen birlikde ýurdumyzyň poçta aragatnaşyk kärhanasy hem ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara ulaşýar.

BAKY BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Gӧzümiziň gӧrejine deňelýän eziz Watanymyz, halkymyz indi 27 ýyldan bäri baky bagtyýarlyk bossanynda gülläp ӧsýär, ӧzgertmeleriň belent sepgitlerine çykýar.

HALYPA GÖRMEDIK ADAM GÜN GÖRMEDIK DARAGTDYR

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe jemgyýetimiziň öňe gitmeginiň, döwletimiziň mundan beýläkde ösmeginiň binýady hökmünde bilime aýratyn üns berilýär.

ŞANLY WAKA BAGYŞLANAN SPORT ÇÄRESI

«Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisiniň başlanmagyna az wagt galdy. Bu halkara sport ýaryşy ýurdumyzda awtomobil sportunyň mundan beýläk-de ösdürilmegine uly ýardam berer.

BAŞ MAKSAT – ӦMÜRLERIŇ RAHATLYGY

Şu günler ähli ýerlerde hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanyp, maksada okgunly badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk bilen baglanyşykly çuň mazmunly çäreler, wagyz-nesihat işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

Aragatnaşyk hyzmatynyň gerimi giňeýär

Ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk etraplarynyň biri bolan S. Türkmenbaşy etrabynda obalaryň 112 sanysy bar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.