2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

ÝOLLAR GELJEGE BARÝAR

Ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Ýewropa bilen Aziýany ygtybarly baglanyşdyrmak üçin «DemirgazykGünorta» hem-de «GündogarGünbatar» ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek başlangyjyny öňe sürdi.

MÜŞDERILERIŇ HOŞALLYKLARY ARTÝAR

    Ykbaly  gӧterilip, bagtyýarlygyň dӧwran sürýän ajaýyp zamanamyzda gündelik durmuşymyzyň dürli aragatnaşyk serişdesiz, gazet-žurnalsyz gӧz ӧňüne getirmek mümkin däl.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

24-nji noýabrda paýtagtymyzyň «Bagtyýarlyk» sport toplumynda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda sport çäresi geçirildi.

Döwrüň derwaýyş talaby

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň binýadynda okuw maslahaty geçirildi.

BARDYR KӦÇÄŇ DÜZGÜNI, OKA, ӦWREN, BIL ONY

Şäher bolsun, şäherçe bolsun, oba bolsun, tapawudy ýok, kӧçe-ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek ynsan saglygyny goramakda uly ähmiýete eýedir. Ulaglaryň sanynyň artmagy bolsa ýol hereketi barada oňyn çӧzülmegini talap edýän meseleleri dӧredýär. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň yglan eden «Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça 10 ýyllyk maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen, 2012-nji ýylyň 31-nji martynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi.

SPORT ÝARYŞY

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Aşgabatda V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklarynyň «Biz Aziýada barýarys» atly şygar astynda geçirilen sportuň kiçi futzal görnüşi boýunça ýaryşlary uly ruhubelentlige beslendi.

Турнир по мини-футболу

В Туркменабате на малой спортивной арене  спортивного комплекса прошел турнир по мини-футболу среди команд, представляющих различные отрасли народного хозяйства велаятского центра. Соревнования были посвящены предстоящим Играм «Ашхабад 2017» В спор по круговой системе вступили 6 команд.

HALYPALAR — ÝӦRELDE MEKDEBI

Şeýle at bilen golaýda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen maslahata medeniýet, hyzmat ulgamy işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň, gurluşyk we senagat, awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher guramalarynyň agzalary gatnaşdylar.

КОГДА ЕСТЬ ДОБРЫЙ ПРИМЕР

В подразделениях предприятия «Дашогузтелеком» трудятся представители самой востребованной профессии в одной из ведущих отраслей экономики нашего государства.

ӦKDELER OŇE SAÝLANDY

«Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýlip yglan edilen, şeýle hem ak mermere bürenen paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we sӧweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň sagdyn durmuş ýӧrelgesi boýunça amala aşyrýan işlerine kärdeşler arkalaşyklarynyň derejedäki guramalary agzalarymyzyň arasynda sportuň dürli gӧrnüşleri boýunça ýaryşlary guraýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.