2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

ÝURDUMYZYŇ BUÝSANJY

Ýakynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň mejlisler zalynda «Gender deňligi we onuň türkmen jemgyýetinde tutýan orny» diýen at bilen maslahat geçirildi.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň bilelikde guramagynda, pudagyň işgärleriniň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly içeri syýasaty esasynda ýurdumyzda jemgyýeti ruhy taýdan ösdürmek, milli gymmatlyklarymyzy wagyz etmek, ata-baba dowam edip gelýän adatlarymyzy we däp-dessurlarymyzy gorap saklamak babatda köptaraply işler amala aşyrylýar.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

EŞRETLI GELJEGI NAZARLAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

MÜŞDERILERIŇ HOŞALLYKLARY ARTÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli ulgamlar bilen birlikde ýurdumyzyň poçta aragatnaşyk kärhanasy hem ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara ulaşýar.

BAKY BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Gӧzümiziň gӧrejine deňelýän eziz Watanymyz, halkymyz indi 27 ýyldan bäri baky bagtyýarlyk bossanynda gülläp ӧsýär, ӧzgertmeleriň belent sepgitlerine çykýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.