2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - НА ВЕЛОСИПЕД

Дашогузцы, как и все наши соотече­ственники, всё активнее приобщаются к занятиям физкультурой и спортом. Например, работники подразделений велаятского предприятия электросвя­зи «Дашогузтелеком» серьёзно увлекаются ездой на велосипеде.

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Ynsan saglygy diýlende, ilki bilen, sagdyn durmuş ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝAR ÇAGALARY

Tomus paslynyň ilkinji günlerinde adamzadyň dostluk hem-de parahatçylyk ýörelgelerini dabaralandyrýan Çagalary goramagyň halkara güni bütin dünýä bileleşigi bilen birlikde şanly sene hökmünde bellenilýär.

ЗРЕЛИЩНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ МИНИ ФУТБОЛ

На поле с зеленым газоном Дашогузской специализированной школы олимпийского резер­ва прошли соревнования по мини-футболу среди команд трудовых коллективов сфер связи, транспорта, строительства и промышленности.

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Golaýda Ýaşlar merkeziniň mejlisler eýwanynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy gӧreşmek baradaky dӧwlet gullugynyň welaýat bӧlüminiň, şeýle hem aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalaryň bilelikde guramaklarynda «Halal zähmet-bagtyýa

SAGLYGYŇ SAKASY

Golaýda Daşoguz şäherindäki ýӧriteleşdirilen Olimp sport mekdebinde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Dӧwlet baýdagynyň dӧredilen gününiň baýramçylygyna bagyşlap, şeýle-de ýurdumyzda şu ýylyň maý aýynyň 1-31-i aralygynd

ALMAGÖZ BEDEWIŇ WASPYNY DIÝSEM...

    Özüniň milli gymmatlyklary bilen dünýäni haýrana goýýan türkmen halkynyň ýene bir buýsanjy bedew atydyr. Bedew atyň, has takygy, ahalteke bedewiniň tarypyny etmedik şahyr ýa ýazyjy, megerem, ýok bolsa gerek.

RUHUBELENTLIGE BESLENEN SPORT BÄSLEŞIKLERI

  «Sport ruhubelent ýaşaýşyň, güýç-kuwwatyň çeşmesidir» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sporty ӧsdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýar.

Wajyp meselelere seredildi

          Jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini we bitewiligini üpjün etmekde, halk hojalygynda ýokary netijeleri gazanýan zähmetkeşleri goldamakda, zähmet öndürijiligini maddy we ruhy taýdan höweslendirmekde jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Kärdeş

OKUW MASLAHATY

Ýurdumyzda ýetilen beýik ösüşleri giňden wagyz etmekde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri öz goşantlaryny goşýarlar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.