2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Işler gyzgalaňly barýar

Bahar paslynyň gelmegi bilen, babadaýhanlarymyzyň işi has köpeldi. Ekin meýdanlarynda taýýarlyk işleri gyzgalaňly alnyp barylýar.

ÝAZ EKIŞINE TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR

Babadaýhan daýhan birleşigi boýunça «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda pagtaçy kärendeçiler 2940 gektar meýdana gowaça ekip, bol hasyl ýetişdirmegi maksat edinýärler.

Malym — janym

Ýakynda biz Tagtabazar etrabynyň «Maldar» maldarçylyk hojalygynda bolduk. Maldarlar gyş paslyny taýýarlykly geçirdiler. Geçen ýylyň ýazynda taýýarlanan iri baldakly otlaryň we dürli görnüşlerdäki samanlaryň küde bedeleri mallaryň gyşdan dok çykarylmagyna mümkinçilik berdi.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ ŞU GÜNLERDÄKI ALADALARY

Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumyny ösdürmek barada uly işleri durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda biziň Lebap welaýatymyzda hem obasenagat toplumyna degişli kärhanalaryň birnäçesi halka hyzmat edýär.

MILLI MIRASA SARPA

Türkmeniň bäş müňýyllyk taryhyna nazar aýlanyňda, mukaddes topragymyzda dünýäniň ösen medeniýetine ägirt uly goşant bolan ähmiýetli wakalaryň bolup geçendigini görýärsiň. Bu toprakda ylmyň, medeniýetiň, sungatyň gülläp ösendigini dünýä jemgyýetçiligi, ylmy jemgyýetçilik bir eyýäm ykrar etdi.

Bol hasyla taýýarlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny özgertmek, ony düşewüntli pudaga öwürmek barada beren tabşyryklaryna jogap edip, Babadaýhan etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň daýhanlary «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly ýokary üstünlikle

YHLASLY ZÄHMET ÇEKÝÄRLER

SA.Nyýazow adyndaky etrabyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň «ak altyn» ussatlary Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny uly üstünliklere beslemek üçin yhlasly zähmet çekýärler.

GOWY TOHUM – ÝOKARY HASYL

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Nowruz» pagta arassalaýjy kärhanasynda ýakynlaşyp gelýän ýaz ekişine gyzgalaňly taýýarlyk görülýär. Kärhanada tohumlyk pagtany gaýtadan işläp, tohumlyk gowaça çigidini taýýarlamak işi ahyrky tapgyra gadam basdy.

Tohumlyk çigit taýýarlanylýar

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Nowruz» pagta arassalaýjy kärhanasynda ýakynlaşyp gelýän ýaz ekişine gyzgalaňly taýýarlyk görülýär. Kärhanada tohumlyk pagtany gaýtadan işläp, tohumlyk gowaça çigidini taýýarlamak işi ahyrky döwre gadam basdy.

Ýaz ekişine taýýarlyk

Ýurdumyzyň oba hojalygynyň ösüşlerine mynasyp goşandyny goşýan Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň agzybir kärendeçileri el-ele berip zähmet çekýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.