2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

AWAZADAKY TÄZE ÝYL DABARASY

Golaýda TKA-nyň Milli Merkeziniň guramagynda Balkan welaýatynyň «Awaza» syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň bäş welaýatyndan, şeýle-de Aşgabat şäherinden TKA-nyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi.

AJAÝYP ÖSÜŞLERIŇ DIÝARY. “DAÝANÇ’ SAGALDYŞ MERKEZINDE.

Mähriban watanymyz Türkmenistan pasyllaryň ählisinde hem ajaýyp, owadan görnüşe eýedir. Her pasylda täze keşbe girýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bu günler baýramçylyk donuny geýdi.

ÖSÜŞ-ÖZGERTMELERE BUÝSANÇ

Ruhubelent ildeşlerimiz ýokary zähmet işjeňligi bilen Täze – 2019-njy ýyly mynasyp garşylaýarlar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerinde toý-dabaralary, bäsleşikler, maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

ARZUWLARYŇ ARZUWLARA ULAŞÝAN MEKANYNDA

Suratly reportaž.

Suratda: “Gülüstan” döwlet söwda merkezinde söwdanyň gidişinden görnüş. Surata düşüren Gündogdy GARAÝEW

 

ÝYLLAR ÝYLLARDAN ZYÝAT

Gahryman Arkadagymyz beýleki pudaklar bilen bir hatarda ylym-bilim ulgamyna aýratyn uly üns berýär. Biziň agrosenagat orta hünär okuw mekdebimizde hem ylymly, bilimli, saýlap alan hünärine ussat, iş başarjaň, Watana wepaly hünärmenler ýetişdirilýär.

MALDARLARYŇ GYŞ ALADALARY

Gyş möwsümi maldarçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň durmuşynda, iň jogapkärli synag döwri hasaplanýar. Şoňa görä-de, maldarlar öňde durýan gyş synagyna, esasan-da, ýylyň tomus we güýz pasyllarynda taýýarlyk çärelerini işjeň alyp barýarlar.

AWAZADAKY OKUW MASLAHATY

Gojaman Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy ildeşlerimiziň we daşary ýurtlularyň höwes bilen dynç alýan we saglygyny dikeldýän ýerleriniň biridir. Awazada şeýlede dürli maslahatlar geçirilip durulýar.

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ JEMLERI

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýygnaklar jaýynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň «Maru — şahu jahan» welaýat gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde yglan eden döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi.

BAGBANÇYLYKDAN ABRAÝ ALANLAR

Eziz Diýarymyzda Halkara Bitaraplyk güni, ýagny Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 23 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.