2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

MӦWSÜMI TAÝÝARLYKLY GARŞYLAÝARYS

Daýhançylykda mӧhüm ähmiýetli dӧwür—pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekişi mӧwsümi ýetip geldi. Kärendeçileriň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýralyn orun degişli bolup durýar. Şonuň üçin hem kärhanamyzda bu mӧwsüme oňat taýýarlyk gӧrüldi.

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýetli möwsümleriň biri-de, pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekiş möwsümidir. Bu işlerde kärendeçi daýhanlara ýakyn hemaýatçy bolýan oba hojalyk tehnikalary aýratyn ähmiýetli bolup durýar.

BOL HASYL UGRUNDA

 «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda kärendeçi daýhanlarymyz 2000 gektardan gowrak gowaça tohumyny ekdiler. 

AK BUGDAÝDAN GOWŞAN HABARLAR

Etrabyň pagta arassalaýjy kärhanasynda geçirilen wagyz­nesihat duşuşygy “Sagdyn ýaşlar geljegimiziň aýnasydyr” diýlip atlandyryldy.

GIŇ GERIME EÝE BOLÝAR

Ynsan ogly elmydama halkyň hormatyny, söýgüsini gazanmak, ile-güne haýyrly bolmak maksady bilen ýaşaýar. Köpüň alkyşyna mynasyp bolmak, asylly görelde görkezmek biziň her birimiziň durmuşymyzyň manysy- maňzydyr.

DER DÖKENLER REHNET GÖRÝÄR

Daýhan birleşigimiz etrapda iri gallaçylyk hojalyklarynyň biri bolmak bilen her ýyl gallaçylykda gowy zähmet netijelerini gazanýar.

KÄRIZÇILERIŇ YHLASY

Hormatly Prezidentimiziň  «Türkme­nistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip yglan eden ýylynda «Suw — ýaşaýşyň gözbaşy» diýen şygardan ugur alyp işleýän «Bäherdenagyzsuw»  müdirliginiň kärizçileri, ata-babalarymyzdan miras galan kärizleri dikeltmekde we ene ýeriň süňňünden syz

IŞLERI ILERI, GADAMY ŞOWLY EKERANÇYLAR

Ekerançylykda gyzgalaňly döwür bolan gowaça ekişiniň möwsümi pagtaçy kärendeçileri birneme tijendirdi. Daýhanyň iş orny ekerançylyk meýdanlarynda.

GALLAÇY DAÝHANLARYŇ ARASYNDA

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek üçin yzygiderli alada edýär. Bu pudagyň tehniki binýadynyň üsti täze döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.