2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Bagtyýarlygyň binýady

Bagtyýar türkmen halky hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýene bir şan-şöhratly ýylyny arka atyp, ýagşy arzuw-umytlar bilen 2018-njiTürkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna uly joşgun bilen gadam bas

Dabaraly maslahat

Golaýda Serdar şäherindäki Wagon abatlaýyş zawodynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly masl

Türkmeniň aýdyň ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar.

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň hem-de etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda, Etrek etrap bilim bölüminiň ýygnaklar jaýynda «Biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdir» atly duşuşyk geçirildi.

GEZELENÇ GURALDY

Üstümizdäki ýyly şygaryna laýyk dabaralandyrmak maksady bilen, golaýda dӧwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Alp Arslan adyndaky ýӧriteleşdirilen harby mekdebi bilen bilelikde Kӧneürgenç etrabyndaky ýadygärlikler toplumyna gezelenç çär

SAPAKLAR IŞJEŇ GURALANDA

Tagtabazar etrabynyň 10-njy orta mekdebiniň mugallymlaryndan Orazjemal Akmämmedowanyň 9-njy synpda «Dessanlarda akyl-paýhasyň çeper beýany», Jeren Taýyrowanyň 10-njy synpda Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür bagşy» powesti, Akbike Amanowanyň 10-njy synpda «Dessanlaryň halkyň durmuşyny we däp-dessurlaryn

WAGTYHOŞ NESILLER

Ýolöten şäheriniň merkezinde açylan «Bagtyýarlyk şuglasy» atly çagalar dynç alyş seýilgähi etrabymyzyň mekdep okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň ajaýyp sowgady boldy.

MÖHÜM WEZIPELER BELLENILDI

Golaýda etrabymyzyň 1-nji orta mekdebinde «Biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdir» diýen tema boýunça geçirildi.

TEJRIBE ALYŞDYLAR

Wekilbazar etrabyndaky 38-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda etrabyň bilim işgärleriniň ýanwar maslahaty geçirildi. Maslahata mekdep we çagalar baglarynyň müdirleri, bilim ulgamynda göreldeli zähmet çekip ýören mekdep mugallymlary, çagalar baglarynyň terbiýeçileri gatnaşdylar.

MEÝDAN IŞLERI DOWAM EDÝÄR

Welaýatyň hasyl ussatlary häzirki wagtda ýerleri ýaz ekişine taýýarlamakda işjeňlik görkezýärler. Olar gyş meýdan işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede ýokary hilli alyp barýarlar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.