Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

TÜRKMEN NEBITÇILERINIŇ INNOWASION ÇÖZGÜTLERI

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurdumyzyň gury ýer çäklerinde ýerleşýän we köp ýyllaryň dowamynda işlenip geçilýän Nebitdag, Gumdag, Çeleken, Goturdepe, Barsagelmez, Ekerem, Gamyşlyja ýaly baýry nebitli we nebitgazly känleriň önümli gatlaklaryndan şu güne çenli çig nebitiň ugurdaş gaz bilen bilelikdäki uly möçberini çykarmak bilen, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine uly goşant goşdy.

USSATLAR ÖŇE SAÝLANDY

«Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» mynasybetli «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işgärleriniň arasynda küşt, şaşka we düzzüm boýunça golaýda guralan sport ýaryşlary örän çekeleşikli häsiýete eýe boldy.

SAGDYNLYGYŇ RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri şanly wakalara beslenýär. Ählimiziň bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen 2017-nji ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýlip yglan edilmegi halkymyzy diýseň buýsandyrdy.

ZENANLARYŇ BAÝRAMÇYLYGYNA BAGYŞLANDY

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzyň edara-kärhanalary, jemgyýetçilik guramalary, ýokary we orta okuw mekdepleri 8-nji mart baýramçylygyny diýseň gowy garşy aldy. Ýerlerde baýramçylyk, sport çäreleri, konsertler, sergiler, gözellik bäsleşikleri guraldy.

BEÝIK IŞLER BAKYLYGA MYNASYP

Şu ýylyň 7-nji martynda welaýatymyzda dünýä ähmiýetli wakalar bolup geçdi. Gahryman Arkadagymyz we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenabat-Farap demirýol we awtomobil köprüleriniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar we olaryň işine ak pata berdiler.

DÖWREBAP DESGALARY GURÝARYS

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasatlarynyň netijesinde amala aşyrylýan beýik işler biziň her birimiziň ruhumyzy göterýär. Şäherlerimiz, obalarymyz uly gurluşyklara beslenýär. Gurlup, ulanylmaga berilýän döwrebap binalar bolsa biri-birinden owadan.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ruhubelent ýaşlary taýýarlamak, ilatymyzyň saglygyny goramak we berkitmek, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýӧrelgesine eýermegini gazanmak bilen, kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek Arkadag Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasatynyň esasy ugruna ӧwrüldi.

SPORT ÝARYŞY

Türkmen oba hojalyk insti­tutynyň talyplarynyň arasynda «Berkarar dӧwletiň ruhubelent talyplary» ady bilen sportuň küşt, tanap çekmek, stol tennisi, milli gӧreş, agyrlyk daşyny gӧtermek gӧrnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ony «Turkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bӧlümi, Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşi hem-de Türkmen oba hojalyk instituty bilelikde guradylar.

TÄSIRLI GEÇEN BÄSLEŞIK

Berkarar dӧwletiň bagtyýarlyk dӧwründe türkmen dӧwletiniň ýeten belent derejesini wagyz-ündew etmek hem-de halkymyzyň dilewarlyk, ugurtapyjylyk ýaly ӧzboluşly milli häsiýetlerinden ugur alyp, diňleýjileriň gӧwnüni açyp, ruhuny gӧterip bilýän dilewar, hoş sӧzli ýaşlary ýüze çykarmak mak­sady bilen welaýat medeniýet müdirligi, Türk­menistanyň Kärdeşler arkalaşyk­larynyň we­laýat birleşmesi, Türk­menistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi bilen bilelikde «Dilewarlyk kӧňül açarydyr» atly dabaralary alypbaryjylaryň arasynda bäsleşik yglan edipdi.

Beýik işleri aýy

2017-nji ýylyň — Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň geçen aýy ykbalçözüji jemgyýetçilik-syýasy wakalara baý boldy. Şol wakalaryň esasysy-da 12-nji fewralda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarydyr. Şu waka biziň ýurdumyzyň häzirki wagtda dünýä bileleşigi tarapyndan demokratiýanyň hem-de durmuş ösüşiniň ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde kabul edilýändigini ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.