Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

KÖPÇÜLIKLEÝIN WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 15-nji iýunynda dikuçarda paýtagtymyzda we Ahal welaýatynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşlygy mahalynda 28-nji iýulda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galýandygyny belläp, şol günüň ertesi, 29-njy iýulda ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryna we işgärlerine welosipedlerde işe gelmegi teklip etdi.

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy mynasybetli Ahal welaýatynda şatlyk-şowhunly dabaralar geçirildi. Bu ajaýyp senäniň şanyna Ahal welaýat häkimliginiň, welaýatyň sport baradaky komitetiniň hem-de welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyndaky sport-sagaldyş ýörişi gadymy Ahal ýaýlasyndaky çäreleriň başyny başlady.

OŇYN ZÄHMET ŞERTLERI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul edýän uzakmöhetleýin maksatnamalarynda, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady hojalygynda işjeň gatnaşmak baradaky tabşyryklarynda gurluşyk, energetika we senagat pudaklaryna aýratyn ähmiýet berilýär.

BERKARARLYK BAGTYNYŇ SAÝASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ähli taraplaýyn ösüşlere eýe bolýar. Muny biz medeniýet ulgamyna, sporta, syýahatçylyga, ylym-bilime göz gezdirenimizde-de görýäris. Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň agzybirlikli çekýän zähmeti esasynda kemala gelýär.

КОГДА ЕСТЬ ДОБРЫЙ ПРИМЕР

В подразделениях предприятия «Дашогузтелеком» трудятся представители самой востребованной профессии в одной из ведущих отраслей экономики нашего государства.

GURAMAÇYLYK MESELELERINE GARALDY

Welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň III maslahaty boldy. Oňa TAP-nyň welaýat, etrap komitetleriniň ýolbaşçylarydyr jogapkär işgärleri, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de myhmanlar gatnaşdy.

BUÝSANJYMYZ — ARKADAG, GUWANJYMYZ — GÜL WATAN

Golaýda hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyzyň Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň durky täzelenen edara binasyna baryp, onuň enjamlaşdyrylyşy bu ýerde döredilen iş şertleri bilen tanyşmagy möhüm pursatlara öwrülip, ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň, agzalarynyň göwünlerini galkyndyrdy. В и waka mynasybetli gazetimiziň şu sanynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň ýürek buýsançlaryny okyjylarymyza ýetirýäris.

Belent sepgitlere tarap

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda il-ýurt bähbitli işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimizi kuwwatlandyrmaga, ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga gönükdirilen işler oňyn netijesini berýär.

TÄSIRLI GEZELENÇ

Hazaryň türkmen kenarynyň göwher gaşyna öwrülen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer döwlet syýasatynyň belent maksatlary öňde goýýandygynyň aýdyň kepilidir.

Wagyz-nesihat duşuşygy

Ýakynda Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynyň S.Nyýazow adyndaky Dokma toplumynyň mejlisler zalynda dokma toplumynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň we ilkinji ýaşlar guramasynyň bilelikde guramagynda «Sagdynlygyň açary ruhubelentlikdir» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.