2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

DILLERIŇ SENASY

Goşa baýramçylyk mynasybetli dabaralar TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Baş Kanunym dillerimde dessanym, belentde parlaýar ýaşyl Baýdagym» ady bilen geçirildi.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň Tagan Baýramdurdyýew adyndaky Geňeşligiň çägindäki sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi.

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞYNDA

Änew şäherindäki sport mekdebinde, saglygy goraýyş edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň, arasynda sport ýaryşlary geçirildi.

ARKADAGYŇ GÜL EÝÝAMYNDA BAGTDAN PAÝLY ZENANLAR

Şu günler Türkmenistanyň Kar­deşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda wagyz-ündew maslahatlary geçirilýär.

ŞANLY BAÝRAM MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenabat şäherine görk berip oturan „Lebap“ söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekd

TARYHY ÝERLERE GEZELENÇ

        Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda adam we onuň saglygy barada giň möçberli aladalar edilýär. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde saglygy goraýyş merkezleri, hassahanalar, saglyk öýleri, şypahanalar gurlup, ulanylmaga berilýär.

GADYMYÝETIŇ ÝAŇY – KÖŇÜL OWAZY

        Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda biri-birine utgaşýan şanly we taryhy wakalar özboluşly sazlaşygy döredýär.

SAGLYGYŇ SAKASY

Golaýda Daşoguz şäherindäki ýӧriteleşdirilen Olimp sport mekdebinde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Dӧwlet baýdagynyň dӧredilen gününiň baýramçylygyna bagyşlap, şeýle-de ýurdumyzda şu ýylyň maý aýynyň 1-31-i aralygynd

KERWEN GEÇEN ÇÖLDEN GAZ GEÇER

        Şu ýylyň 23-nji fewralynda diňe sebitde däl, eýsem. Has giň gerimde ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etjek transmilli TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna girişildi.

BUÝSANDYRYJY ESER

Şöhratly geljegine beýik buýsanç bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber uly tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ösüşleriň täze belentliklerine çykyp, älem-jahany haýrana goýýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.