Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

IŇ GÖRELDELI SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRI

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli «2017-nji ýylyň iň göreldeli saglygy goraýyş işgäri» atly bäsleşigiň welaýat we şäher tapgyrlary dowam edýär. Düýn Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda bäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyrlary geçirildi.

TEBIGAT BILEN SAZLAŞYK

Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň saýasynda tebigatyň köpdürlüligini gorap saklamak, bag ekmek, tokaý zolaklaryny döretmek we dikeltmek köpçülikleýin häsiýete eýe bolýar.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary täze üstünlikler bilen ösýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet, sport, syýahatçylyk ulgamlarynda ýetilýän belentlikler her ädimde göze ilýär. Munuň özi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraý-mertebesiniň artmagyna oňyn täsir edýär.

КУЛЬТУРА ДУША НАРОДА

Под таким девизом прошла творческая встреча работников культуры с поэтами, писателями, артистами и музыкальными исполнителями Мероприятие, организованное Союзом женщин при поддержке Национального центра профсоюзов Турк­менистана, приурочено ко Дню работников культуры и искусства, отмечаемого в Туркменистане 27 июня.

HALALLYGY HEMRA EDINMELI

Esenguly etrap häkimligi bilen etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa edara-kärhanalaryň işgärleri, etrabyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar.

BEDEW BATLY DIÝARYM

Bagtyýar halkymyzyň täze taryhynda saýlap alan özboluşly ýoly dost-doganlykdan, ynsanperwerlikden gözbaş alýar. Hormatly Prezidentimiziň daşyna berk jebisleşip, nurana geljeginiň binýadyny gurýan halkymyz «Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygarymyzy ýörelge edinip, ösüşiň ýoly bi­len ynamly öňe barýar. Ählumumy bähbitlere gönükdirilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejelere göterjek iri möçberli tutumlar arkaly dünýäde uly abraýa eýe bolan milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli ýerle­rinde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

FUTBOLÇYLARYMYZ ÝEŇIJI BOLDULAR

Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Aziada-2017-niň oýunlarynyň şanyna guralýan medeni-sport çäreleri ýurdumyzyň günbatar sebitinde-de barha giň gerim alýar.

BAÝLYKLARYMYZA AÝAWLY ÇEMELEŞMELI

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň badalga beren ähli ykdysady-durmuş taslamalarynda ekologik howpsuzlyk ýagdaýy doly göz öňünde tutulýar. Täze önümçilik kärhanalarynyň gurluşygy, hereket edýän tehnologik we beýleki desgalaryň durkuny täzelemek,

olary döwrebaplaşdyrmak işleri daşky gurşawa ýetirilýän zyýanyň öňüni almagyň kämil tehnologiýalaryny hem-de tehniki çözgütlerini ulanmak arkaly alnyp barylýar.

HALAL ZÄHMET – BAGTYÝAR DURMUŞ

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda korrupsiýa we parahorluga garşy wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň merkezi edarasynyň we pudaklaýyn kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdy. «Halal zähmet bagtyýar durmuş» şygary bilen geçirilen çärede Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň tehniki gözegçisi Geldimyrat Seýtiýew, Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň 2-nji bölümçesiniň başlygy Rüstem Salamatow, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Dädebaý Nazkulyýew, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Myrat Baýramgylyjow dagy çykyş etdi.

«Döwletabatgazçykaryş» müdirliginde

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gazçylary gaz känlerinden «mawy ýangyç» çykarmak we ony düýpli arassalap, sarp edijilere ugratmak işlerini ýokary depgin bilen alyp barýarlar. Şonuň bilen birlikde, müdirligiň ulanyş guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmeklige-de uly ähmiýet berilýär. Şu ugurda bellenilýän iş meýilnamalary üstünlikli berjaý edilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.