2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

EŞRETLI GÜNLERIŇ HÖZIRI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär.

GAZÇYLAR GEZELENÇDE

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda milli mirasymyzy öwrenmek, şan-şöhrata beslenen geçmişimizi dünýä ýaýmak, ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz-nesihat etmek möhüm meseleligine galýar.

ROWAÇLYK ÝYLYNYŇ AÝDYŇ BELENTLIKLERI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň birinji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna täze ajaýyp sahypalary ýazdy. Bu aýda iri jemgyýetçilik-syýasy wakalar bolup geçdi.

KITAPHANADAKY DUŞUŞYK

Ak bugdaý etrabyndaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň kitaphanasynda geçirilen duşuşyk «Kitap — gymmatly hazyna» diýlip atlandyryldy.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ÇEPER IŞLERIŇ DABARALARDAKY BEÝANY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň golaýda welaýat tapgyry geçirildi.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

“HALAL MAŞGALA – ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.