Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

АВАЗЕ ОТДЫХАЮТ УЗБЕКСКИЕ ДЕТИ

На живописном берегу Национальной туристической зоны «Аваза» отдыхают узбекские школьники, прибывшие по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова. В профсоюзной здравнице «Даянч» юные гости нашей страны проводят содержательное время вместе со своими туркмен­скими сверстниками.

KORRUPSIÝA GARŞY HEREKET ETMEGIŇ HUKUK ESASLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň işiniň dürli ugurlarynda öňdebaryjy özgertmeler amala aşyrylyp, olaryň hukuk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär.

SAGDYN DURMUŞ UGRUNDA

Ýakynda Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň guramagynda ykdysadyýet we maliýe ulgamynyň işgärleriniň arasynda temmäkä garşy göreşmek boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Maliýe, Ykdysadyýet we ösüş hem-de Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrlikleriniň, Baş döwlet salgyt gullugynyň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň, «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň, Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň Baş maliýe müdirlikleriniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda geçirildi.

ŞALY EKIŞI GYZGALAŇLY BARÝAR

Daşoguz welaýatynda ýetişdirilýän şaly Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ekilýär. Şu ýyl hem welaýat boýunça 8100 gektar meýdanda bu gymmatly ekiniň hasylyny ýetişdirmek göz öňünde tutulýar.

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВОГО ДУХА

Активные занятия спортом, приверженность массовому спортивному движению, являющиеся основой принципов здорового образа жизни, утверждённых в нашем обществе, стали нормой и повседневным правилом для мно­гих представителей подразде­лений велаятского предприятия электросвязи «Дашогузтелеком».

DÖWLETIŇ SARSMAZ BINÝADY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ähli ulgamlar bilen birlikde, ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamy dӧwrebap şekilde ӧzgerdilýär, täze basgançaklara çykýar. Bu bolsa halkyň ýaşaýyş-durmuşynyň dӧwrebap hem-de dünýä derejeli keşbini emele getirýär.

ALADA BILEN GURŞALÝAR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz  tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ösüp gelýän ýaş nesil hakynda atalyk alada edilýär. Ýaşlara döwrebap bilim, terbiýe bermek we hünär öwretmek boýunça alnyp barylýan işler göwnüňi ganatlandyrýar.

BIZ AZIADA -2017-ä BARÝARYS

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýip yglan etmegi türkmen halkynyň kalbyny joşa getirdi. Bu günki günde sportuň we bedenterbiýäniň täsiriniň uludygyna sporta gatnaşýanlar doly göz ýetirýär. Sport türkmen halkynyň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýedir. Çünki sport türkmeniň bagtly durmuşynyň işjeň hereketleri bilen baglydyr.

TÜRKMEN BEDEWI BARADA

Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şӧhratymyz.

WETERAN BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Daşoguz şäherindäki «Ýaşlar» merkezinde weteran bilen duşuşyk geçirildi. Welaýat kӧpugurly hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Watan gerçekleri unudylmaýar» ady bilen geçirilen aýdym-sazly duşuşyk çäresine saglyk ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.