2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

DURMUŞ TÄMIZLIGI GORALMALYDYR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «Tejenelektrikulgamy» kärhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we kärhananyň kä

YHLASYMYZY GAÝGYRMARYS

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler, milli maksatnamalar we durmuşa geçirilýän taslamalar döwlet Baştutanymyzyň adam hakda aladalaryndan gözbaş alýar.

ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY

Golaýda Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, önümçilik kärhan

BAGBANÇYLYKDAN ABRAÝ ALANLAR

Eziz Diýarymyzda Halkara Bitaraplyk güni, ýagny Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 23 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen halkyň saglygyny goramakda, berkitmekde uly işler bitirilýär. Häzirkizaman enjamlary bilen abzallaşdyrylan döwrebap hassahanalarda näsaglara ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty ýola goýulýar.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemlenmegi mynasybetli dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.