Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

Wagyz-ündew çäresi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýulýan möhüm wezipelerden we anyk tabşyryklardan ugur alyp, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalary tarapyndan ýurdumyzda amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgertmeleri halk köpçüliginiň arasynda düşündirmekde we wagyz-nesihat etmeklige, kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmaklyga, zähmet işjeňligini ýokarlandyrmaklyga, durmuş-zähmet hukuklarynyň we bähbitleriniň goraglylygyny üpjün etmeklige, jemgyýetimizde agzybirligi we jebisligi pugtalandyrmaklyga, sagdyn durmuş ýörelgelerini halk arasynda giňden ornaşdyrmaklyga gönükdirilen netijeli çäreler alnyp barylýar.

Ýollarymyz abadan, geljegimiz aýdyň

Gahryman Arkadagymyzyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen her ýylda çäreleriň uly toplumyny geçirmek barada başlangyçlary ýurdumyzyň her bir raýatynyň howpsuzlygyny pugtalandyrmak maksadyna eýermek bilen halkyň arasynda giň goldawa mynasyp boldy.

BAKY BAGTYÝARLYGYŇ GӦZBAŞY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe ata Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak wakalar, şanly baýramçylyklaryň dabaralary her günde diýen ýaly bolup dur. Olar ýurdumyzyň hemme taraplaýyn ӧsüşleriň ýolunda batly gadamlar bilen ӧňe barýandygyny aýdyň gӧrkezýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen amala aşyrylýan şeýle beýik işler taryhymyzyň sahypasyna altyn harplar bilen ýazylýar.

SPORT HABARLARY

«Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň guramagynda sportuň birnäçe görnüşi boýunça geçirilen ýaryşlarda birleşigiň işgärleri öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

BELENT ABRAÝYŇ KEPILI

Ak mermerli paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň türkmen sportuna uly ýeňişleri getirip, üstünlikli jemlenmegi kalbymyzy buýsançdan dolduryp, başymyzy göge ýetirdi.

Kämillik menzilleri

Eziz Watanymyzyň rowaçlyklara beslenýän ösüşli menzilleri medeniýet, sungat işgärlerini täze döredijilik joşgunyna besleýär. Mähriban Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli beýik işlerine, halkymyza bagyş edilen ömür ýoluna, paýhasly durmuş ýörelgelerine bagyşlanan «Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitap medeniýet, sungat işgärleriniň arasynda giň seslenme tapdy.

ULYNY SYLAN BEG BOLAR

Ýaşululara hormat goýmak gadymdan gelýän asylly däplerimiziň biridir. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň hut ӧzi hemmelere gӧrelde bolýar. Her bir dӧwletli işiň başyny başlanda, dili senaly ýaşulularymyza sala salýar. Haýsy welaýata barsa-da, ilki bilen, şol ýeriň ýaşululary bilen didarlaşýar. Olar bilen hal-ahwal soraşýar. Ýylyň-ýylyna ak bugdaýyň, ak pagtanyň ekişine hem bol hasylyň ýygnalyşyna, täze desgalaryň açylyşyna ak pata bermegi Gahryman Arkadagymyz ýa­şulularymyza ynanýar.

YHLASLY ZÄHMETIŇ NETIJESI

Gӧrogly etrabynyň «Aksaraý» daýhan birleşiginiň Jumadurdy Kerimow tarapyndan baştutanlyk edilýän 6-njy kärendeçiler toparynyň agzalary hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Watan harmanyna pagta tabşyrmak baradaky ýyllyk meýilnamalaryny artygy bilen berjaý edip, uly zähmet ýeňşini gazandylar.

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIKLER

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy, ýaş nesliň sagdyn, ruhubelent, giň dünýägaraýyşly ӧsmegi üçin edilýän aladalar ӧzüniň giň gerimliligi bilen haýran galdyrýar.

Ýeňijilere sowgatlar gowşuryldy

Ýurdumyzyň iri senagat kärhanalarynyň biri bolan «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň iş meýilnamasyna laýyklykda, sportuň woleýbol we kiçi futbol görnüşleri boýunça ýaryşlar guraldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.