Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

RӦWŞEN GELJEGE ВADALGA

Her gün merkeziň bosagasyndan ätläp, täze doglan bäbek sesini eşideniňde kalbyňy egsilmez şatlyk duýgusy gurşap alýar. Çünki, bu näzijek owaz şeýle bagtyýar günleri arzuwlan peder nesliniň dowamat-dowamdygynyň, halkymyzyň asuda asmanyň astynda ünji-aladasyz ýaşaýandygynyň, işleýändiginiň, gurýandygynyň, dӧredýändiginiň buşlukçysydyr.

MIZEMEZLIGIŇ NYŞANY

Baýdagymyz döwletimiziň özbaşdaklygyny, agzybirligini, Bitaraplygyny alamatlandyrýan resmi nyşandyr. Ol türkmenistanlylaryň guwanjy hem buýsanjydyr, halkyň azatlygynyň, erkinliginiň kepilidir.

TÄZE WEZIPELERE BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň mejlisler eýwanynda medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalary işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň hem-de dokma, energetika, awtoulaglar we ýol hojalygy pudaklarynyň KA-nyň Daşoguz şäher ilkinji guramala­ry bilen bilelikde guramagynda «Berkarar dӧwletiň bagtyýarlyk dӧwründe kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň tutýan orny we olaryň işini kämilleşdirmek» ady bilen okuw maslahaty geçirildi.

HALK YNAMY MUKADDES

Gahryman Arkadagymyzyň açyklyk hem-de giňden ýaýbaňlanýan milli demokratiýamyz esasynda geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanyp, ählihalk tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentligine täze mӧhlete saýlanmagy Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny bezeýän, halk sӧýgüsine, ýürek buýsanjyna beslenen şanly wakalaryň seresi boldy.

PEDERLERIŇ ÝÖRELGESINE EÝERIP

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi 2017-nji ýylyň meýilnamasyna  laýyklykda fewral aýynyň 1-4-i aralygynda Lebap welaýatynda iş saparynda boldy.

HYZMATYŇ GERIMI GIŇELÝÄR

Şu günler welaýatymyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, biziň etrabymyzyň aragatnaşyk ulgamynda hem giň mӧçberli ӧzgertmeler amala aşyrylýar. Etrabymyz welaýatymyzda giň ýaýrawly, kӧp ilatly etraplaryň biri.

USULY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş-dynç alyş merkezinde usuly okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan guralan maslahata Ahal welaýatyndan hem wekiller gatnaşdy.

GӦRELDELI ÇOPANLARYŇ ZÄHMETI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagyny hem düýpgӧter ӧzgertmek, täze sepgitlere ýetirmek, obanyň ykdysadyýetini ýokary gӧtermek üçin ähli tagallalary edýär.

KITAPHANAÇYLARYŇ ALKYŞY

Baýramçylygyň öň ýanynda hemişelik Bitarap ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dürli baýramçylyk çäreleri geçilýärdi. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde, ministrligiň garamagyndaky kitaphanalaryň arasynda «Garaşsyzlyk galkyndyrdy ruhumy» ady bilen yglan edilen hünär bäsleşiginiň jemini jemlemek boýunça dabara Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda geçirilipdi.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ

С радостью и чувством огромной гордости за нашу любимую Отчизну восприняли дашогузцы, как и все туркменистанцы, добрую весть о принятии 2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых На­ций Резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.