2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Türkmenabat şäher Birleşmesi

PIKIR ALŞYLDY

Golaýda Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň, Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň we Türkmenabat şäher prokuraturasynyň guramagynda «Kämil hukuk binýady ösüşleriň özen

ŞANLY BAÝRAM MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenabat şäherine görk berip oturan „Lebap“ söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekd

ŞÖHRATLY ÝOLUŇ WASPY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Çärjew etrap  birleşmesi tarapyndan Çärjew etrap häkimliginde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, il sylagly ýaşulularyň, dürli pudaklarda zähmet çekýän ýaş hünärmenleriň uly toparynyň işjeň gatnaşmagynda „Türkmeni

SPORT KALBYMYZY JOŞDURÝAR

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde her ýyl saglyk aýy guramaçylykly geçirilýär. Bu biraýlygyň çäginde biziň kärhanamyzda hem geçirilmeli işleriň meýilnamasy işlenilip düzüldi.

GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELESI

          Hormatly Prezidentimiz ilat üçin zerur bolan önümleriň öndürilişini düýpli artdyrmak, önümçilikde zähmet çekýänler üçin kadaly iş we durmuş şertlerini döretmek boýunça anyk wezipeleri kesgitledi.

SALDAMLY GOŞANDYMYZ BAR

       Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen başlanan gowaça ekişini wagtynda we agrotehnikanyň talaplaryna laýyk geçirmek, atyzlarda gowy gögeriş almak şu günüň wajyp meseleleriniň biri bolup durýar. Biziň etrabymyzda hem bu jogapkärli işe uly joşgun bilen girişildi.

WAJYP MESELÄ BAGYŞLAP

      Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň we Türkmenabat şäheriniň medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklarynda «Beýik Ýüpek Ýoly — ýürek ýoly» atly dabaraly maslahat geçirildi.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ

В Туркменабате финишировали со­ревнования по национальным видам спорта, организованные Лебапским велаятским объединением профсоюзов. Они прошли на базе современной спор­тивной школы №7.

HÜNÄR BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

       Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilýän hünär bäsleşikleri öz işine ussat, başarjaň hünärmenleri ýüze çykarmakda uly ähmiýete eýedir.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň adyl hem parasatly syýasatyndan ýalkanan, döwletli-döwranly zamana eýe bolan merdana halkymyzyň toý-baýramlaryny we şanly senelerini dünýä nusgalyk derejede toýlamak däbi aýratyn röwüşe, döwrebap äheň

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.