2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Türkmenabat şäher Birleşmesi

Il-günüň buýsanjyna öwrüldi

Gahryman Arkadagymyzyň gadymynyň Lebap topragyna düşmegi mynasybetli, bu ýerde bolup geçen şanly wakalar döwletli-döwrana ýeten merdana halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy.

 

Dokmaçy zenanlaryň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly hormat goýulýar, sarpalanylýar. Munuň şeýledigine gelin-gyzlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikler hem aýdyň güwä geçýär.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ ŞU GÜNLERDÄKI ALADALARY

Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumyny ösdürmek barada uly işleri durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda biziň Lebap welaýatymyzda hem obasenagat toplumyna degişli kärhanalaryň birnäçesi halka hyzmat edýär.

AJAÝYP IŞLER

Gahryman Arkadagymyzyň adalatly, ynsanperwer we parahatçylyk söýüjilikli döwlet syýasatynyň barha dabaralanmagy netijesinde, ýurdumyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikleri, il-günümiziň eýe bolýan eşretli durmuşy merdana halkymyzyň ýürek buýsanjyny joşduryp, ruhuny galkynd

Döwrümize bezeg berýän ösüşler

           Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň öüregi ýylynda ýurdumyzyň dazanýan şanly ösüşleri halkymyzyň ýüregini joşduryp, täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda „Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatlylyk

Täzelikler

Ýakynda Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň, şeýle hem Türkmenabadyň agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda welaýat maliýe we ykdysady ösüş müdirliginiň mejlisler zalynda wagyz-ündew

TALYPLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana halkymyzyň gadymy taryhyny, milli mirasymyzy, köp öwüşginli milli medeniýetimizi we sungatymyzy öwrenmeklige, maddy hem ruhy gymmatlyklarymyzy dikeltmeklige, olary dünýä ýaýmaklyga giň şertler dö

ÝYLYŇ ZENANY – 2018

Zenan maşgala ojagynyň agzybirliginiň, jebisliginiň söýesidir. Ata Watanymyzyň bagtyýar geljegi hasaplanylýan çagalaryň ilhalar nesil bolup ýetişmeginde enelere, gelin-gyzlara uly orun degişlidir. Bu ugurda türkmen zenanlary hemmelere görelde mekdebidir.

MILLI KANUNÇYLYGYMYZ KÄMILLEŞDIRILÝÄR

SPORT WE ÝAŞLAR BARADAKY SYÝASAT ROWAÇLANÝAR

 

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.