2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Kanunçylyk

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY – HALKYMYZYŇ BAGTYÝAR WE EŞRETLI DURMUŞYNYŇ KEPILI

“...Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz Watanymyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeleriň ýokary halkara ölçegine laýyk gelýän hukuk binýady bolmalydyr, döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny demokratik ýol bilen ösdürmäge ýardam bermelidir. Esasy Kanunymyz ösen raýat jemgyýetiniň kemala gelmegini, netijede, halkymyzyň mundan beýläk-de gülläp  ösmegini üpjün etmelidir” - Gurbanguly Berdimuhamedow.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda

Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär. 

KONSTITUSION ÖZGERTMELER: ösen raýat jemgyýeti gurulýar

Häzirki zaman konstitusion özgertmeleriň möhüm wezipesi esasy kanunyň düzgünlerini döwrüň talabyna laýyk getirmekden ybaratdyr. Konstitusion özgertmeler taryhy-hukuk kanunalaýyklykdyr, çünki bu jemgyýetde we döwletde demokratik ýörelgeleriň mundan beýläk hem ösmegine we kämilleşmegine ýardam edýär.

RAÝAT JEMGYÝETINIŇ KEMALA GELMEGINIŇ ESASY UGRY

Türkmenistan 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda özüniň Konstitusiýasyny kabul etdi. Konstitusiýada adamyň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem Türkmenistanyň Özygtyýarly we Garaşsyz döwlet hökmünde, onuň prezident respublikasy görnüşinde döredilýändigi beýan edildi.

"Döwlet gullugy hakynda" Türkmenistanyň Kanuny

Şu Kanun Türkmenistanda döwlet gullugynyň hukuk we guramaçylyk esaslaryny Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet gullugyna bolan hukuklaryny durmuşa geçirmeginiň şertlerini we tertibini kesgitleýär.

"Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda" Türkmenistanyň kanuny

Şu Kanun döwlet gullukçysynyň ahlak keşbine we işewür sypatlaryna talaplary ýokarlandyrmasa gönükdirilendir we döwlet gullukçysynyň hünär işini тупаsyp amala aşyrmagy üçin onuň umumy etiki kadalaryny we özüni аlyp baryş düzgünlerini belleýär.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY TÜRKMENISTANYŇ PAÝTAGTYNYŇ HUKUK ÝAGDAÝY HAKYNDA

Şu Kanun Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär we Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň paýtagtynyň wezipelerini amala aşyrmagynyň hukuk, guramaçylyk we ykdysady şertlerini berkidýär.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY MILLI TARYHY-MEDENI MIRASYŇ GOZGALÝAN GYMMATLYKLARYNY GORAMAK, ÄKITMEK WE GETIRMEK HAKYNDA

Şu Kanun milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklarynyň ýüze çykarylmagy, aýawly saklanylmagy, peýdalanylmagy, ýaýradylmagy, döwlet tarapyndan goralmagy, äkidilmegi we getirilmegi babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýär, türkmen halkynyň öz milli-medeni özboluşlylygyny gorap saklamaga we ösdürmäge bolan hukugyny üpjün edýär, milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak babatda gatnaşyklary belleýär, olaryň bikanun äkidilmeginden, getirilmeginden we olara bolan eýeçilik hukugynyň berilmeginden goramaga gönükdirilendir we halkara medeni hyzmatdaşlygyny ösdürmeklige ýardam etmäge niýetlenendir.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «DAÝHAN HOJALYGY HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNA ÜÝTGETME GIRIZMEK HAKYNDA

I. 2013-nji ýylyň 9-njy noýabrynda kabul edilen «Daýhan hojalygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 4, 75-nji madda) 4-nji maddasynyň ikinji bölegini şu görnüşde beýan etmeli:

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.