2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Kanunçylyk

Bütindünýä welosiped güni

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.43

Baş Assambleýa
Ýetmiş ikinji sessiýa
Gün tertibiniň 11-nji bölümi

Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.42

Baş Assambleýa
Ýetmiş ikinji sessiýa
Gün tertibiniň 19-njy bölümi 
Durnukly ösüş

Baş Assambleýa,

RÖWŞEN GELJEGI NAZARLAÝAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde guramag

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýýan wezipelerinden we berýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp.

ZÄHMET HOWPSUZLYGY-WAJYP WEZIPE

Hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen zähmet adamSynyň iş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga uly üns berilýär.

MILLI GUWANÇ

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň kabul edilmegi bilen ýurdumyzyň saýlaw hukugynyň döwrebap kanunçylyk — binýady döredildi.

ARASSAÇYLYK WE ABADANLAŞDYRYŞ IŞLERI BOÝUNÇA IKI AÝLYK ÇÄRELERI GEÇIRMEK HAKYNDA

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, halkyň arasynda sagdyn durmuşy wagyz etmek, ýerlerde arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleriniň köpçülikleýin geçirilmegini gazanmak hem-de şäherleriň, etraplaryň, şäherçeleriň we

RAÝATLARYŇ HUKUKLARY GORALÝAR

Geçen hepdäniň anna güni Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda welaýat häkimliginiň, welaýat kazyýetiniň hem-de welaýat prokuraturasynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

OKUW MASLAHATY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de «Daşoguzsyýahat» DSK-nyň bilelikde guramagynda «Arkadagyň ak ýolundan barýarys» atly şygar astynda okuw-maslahaty geçirildi.

«Türkmenistan Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe» atly monografiýasyndan

1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasy  türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň ösüşiniň we kämilliginiň hukuk esasy bolup durýar. Onuň kabul edilmegi milli ylalaşyk, türkmen halkynyň täze döwletini gurmak üçin syýasy-hukuk esasy döretdi. Ol daşary ýurt döwletleriň, şeýle hem öz ýurdumyzyň hukugynda ençeme onýyllyklaryň dowamynda emele gelen häzirki döwrüň konstitusiýalaşdyrmasynyň esasyny we meýillerini özünde jemledi, döwleti we jemgyýeti ösdürmegiň hem-de kämilleşdirmegiň konseptual ugurlarynyň birnäçesini öz içine alýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.