2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Kanunçylyk

ÝÜREK GUWANÇDAN DOLY

Ýakynda, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar barada aýdyldy.

DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar BMG-niň Baş Assambleýasynyň 82-nji mejlisinde «Bütindünýä welosiped güni» hem-de «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halk

MÖHÜM KARARNAMALAR

14-nji aprelde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen KararnamalarTürkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy

Bütindünýä welosiped güni

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.43

Baş Assambleýa
Ýetmiş ikinji sessiýa
Gün tertibiniň 11-nji bölümi

Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.42

Baş Assambleýa
Ýetmiş ikinji sessiýa
Gün tertibiniň 19-njy bölümi 
Durnukly ösüş

Baş Assambleýa,

RÖWŞEN GELJEGI NAZARLAÝAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde guramag

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýýan wezipelerinden we berýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp.

ZÄHMET HOWPSUZLYGY-WAJYP WEZIPE

Hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen zähmet adamSynyň iş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga uly üns berilýär.

MILLI GUWANÇ

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň kabul edilmegi bilen ýurdumyzyň saýlaw hukugynyň döwrebap kanunçylyk — binýady döredildi.

ARASSAÇYLYK WE ABADANLAŞDYRYŞ IŞLERI BOÝUNÇA IKI AÝLYK ÇÄRELERI GEÇIRMEK HAKYNDA

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, halkyň arasynda sagdyn durmuşy wagyz etmek, ýerlerde arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleriniň köpçülikleýin geçirilmegini gazanmak hem-de şäherleriň, etraplaryň, şäherçeleriň we

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.