2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Kanunçylyk

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ ALTYN SAHYPASY

Döwletli işiň başy tutulanda, halk köpçüligine, ýaşululara geňeşmek bilen bagly gadymy ýörelgeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem täze öwüşgine eýe bolýar.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistany

НАРОДОВЛАСТИЕ, ДЕМОКРАТИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором фор­мирования политической системы любого демократического и правового государства служит наличие гражданского общества.

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde amala aşyrylýan giň möçberli ulgamlaýyn özgertmeleriň ygtybarly hukuk esasyny üpjün etmekde döwletimiziň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähmi

ESASY KANUNYŇ SAÝASYNDA ŞUGLA SAÇÝAR BAÝDAGYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň, çar künjeginde uly ruhubelentlik bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramy uly dabaralara beslenýär.

ESASY KANUN

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasaty eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

AWAZADAKY OKUW MASLAHATY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň has-da gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerini wagyz etmäge Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri öz goşantlaryny goşýarlar.

DIÝARYMYZYŇ HALKARA ABRAÝY ARTÝAR

Ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen Kararnamalar bütin halkymyz üçin şanly waka boldy.

HALALLYK TÜRKMENI ARŞA GÖTERER

      Ýakynda Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi.

HALKARA DEREJESINDÄKI BEÝIK IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak barada alyp barýan ýadawsyz aladalary bu gün halkara derejesinde giňden goldaw tapýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.