Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

“BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE TÜRKMENISTANYŇ ZÄHMET KANUNÇYLYGYNYŇ DÖWREBAP KÄMILLEŞMEGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrün

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi.

ZÄHMETKEŞLERIŇ HUKUKLARYNYŇ GORAGYNDA

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly içeri we daşary syýasatlarynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiz ähli ugurlarda tapgyrlaýyn ösdürilýär. Zähmet gatnaşyklarynyň pugtalanmagynyň hukuk esaslary berkidilýär.

KARDEŞLER ARKALAŞYKLARY: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE WEZIPELER

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary zähmetkeşler birleşiginiň taryhy taýdan emele gelen guramaçylyk görnüşi bolup, şol bir wagtda jemgyýetimiziň we döwletimiziň syýasy ulgamynyň wajyp bölegidir.

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARY WE RAÝAT JEMGYÝETI

Kabul edilýän täze kanunlar we kadalaşdyryjy namalar jemgyýetçilik birleşikleriň ähmiýetini, olaryň jemgyýetde tutýan ornuny artdyrmaga, şeýle hem raýat jemgyýetini ösdürmäge gönükdirilendir.

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY - HALK HÄKIMIÝETINIŇ IŇ MÖHÜM INSTITUTY

2017-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bolup geçen Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmeler bilen berk baglanyşykly we halkymyz üçin ykbal çözüji ähmiýeti bolan bir

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli babatda, şol sanda kanunçylyk binýady babatda hem yzygiderli kämilleşýär.

KANUNY DÖWLET KUWWATLYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ähli babatda gülledip ösdürmek, onuň şan-şöhratyny arşa götermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, şonuň bilen baglanyşykly milli kanunçylygy kämilleş

Türkmenistanyň Kanuny

Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda

 

 

Şu Kanun durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topary döretmegiň we onuň işiniň hukuk esasyny kesgitleýär.

 

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ ALTYN SAHYPASY

Döwletli işiň başy tutulanda, halk köpçüligine, ýaşululara geňeşmek bilen bagly gadymy ýörelgeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem täze öwüşgine eýe bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.