2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

Täze ýyl sowgady

Her ýylyň şu günlerinde çagalaryň hemmesi ene-atalaryndan, özlerinden uly doganlaryndan, terbiýeçilerdir mugallymlardan Aýaz baba hat ýollaýarlar. Hatyň mazmunynda özleriniň arzuwlaryny, sowgatlyklary beýan edýärler. Özüm terbiýeçi hökmünde her ýylda körpeleriň adyndan Aýazbaba hat ýollaýaryn.

Aýdym-sazly dabara

Ajaýyp baýramçylyk bolan Täze ýyl baýramçylygynyň golaýlap gelýändigini ýatladýan bezemen arçalar her bir adama ruhubelentlik eçilýär. Bu günler ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda Täze ýyl baýramyna bagyşlanan dabaralar yzygider geçirilýär.

ПРАЗДНИК НА БЕРЕГУ МОРЯ

Череду праздничных мероприятий, посвящённых встре­че Нового года, открыл в городе Туркменбаши массовый детский утренник, состоявшийся на Авазинском взморье в оздоровительном центре «Даянч» Национального центра профсоюзов Туркменистана.

Gyzykly geçen bäsleşik

Ýakynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, Ahal

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda dünýä bilelşigi bilenbilelikde ilkinji gezek Halkara Bitaraplyk güni giňden dabaralandyrylýar. Ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýatlarda bu şanly waka myynasybetli köpçülikleýin çäreler ýaýbaňlandyryldy.

ABADAN, ERKANA ÝAŞAÝŞYŇ GIREWI

  Şu günler ýurdumyzyň saýlap alan hem-de barha kämilleşdirýän parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň bütindünýä ykrarnamasyna öwrülen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 22 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaraly çäreler welaýatymyzyň ähli etrap-şäherlerinde uly ruhubelentlikde dowam

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

24-nji noýabrda paýtagtymyzyň «Bagtyýarlyk» sport toplumynda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda sport çäresi geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygy bilen gutlady

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda giňden bellenilýän berkarar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

TOÝ DABARALARYNA BESLENÝÄN GÜNLER

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäheriniň Medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Garaşsyzlyk-dillerimde dessanym» ady bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi. Şol gün «Gӧzel» toý mekanynyň içi we onuň ýanaşyk ýerleri baýramçylyga mahsus bezeg aýratynlygy bilen ӧzüne çekiji täsirlere beslendi.

GARAŞSYZLYK—BAGTYM MENIŇ

Bereket etrap häkimligi we iri jemgyýetçilik guramalary bilelikde şäheriň merkezinde ýerleşýän «Älem» toý mekanynda Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygyna bagyşlap, «Garaşsyzlyk-bagtym meniň» diýen at bilen aýdym-sazly çäre geçirdiler. Oňa il sylagly ýaşulular, köp çagaly eneler, önümçiligiň öňdebaryjylary, bilim, saglygy goraýyş işgärleri, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşyp, ýeňiji bolan türgenler, ýaşlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.