2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Baýramçylyk

TÜRKMENISTAN — BAHAR BAÝRAMY!

Milli bahar baýramynyň dabaralary Bal­kan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky Sumbar jülgesinde ýerleşýän Düýedaş ýaýlasynda uludan tutuldy.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli etrabyň 8-nji çagalar bagynda «Nowruz nagmalary» ady bilen Nowruz baýramyna bagyşlanyp geçirilen bäsleşik milli bilim ulgamynyň kämil taraplaryny äşgär edýän çäreleriň biri boldy.

ÇAGALAR NOWRUZY WASP ETDILER

Türkmen topragyny gülzarlyga bezäp gelen bahar tebigatyň gözelligine gözellik çaýdy. Bu ajaýyp pasylda ýurdumyzda giňden bellenilýän Nowruz baýramy hemmeleriň kalbyna joşgun paýlaýar.

ERJELLER ÖŇE SAÝLANDY

Şu günler Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatymyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar giň gerim alýar. Änew şäherindäki sport mekdebinde hem şeýle ýaryşlaryň biri geçirildi.

Toýlar toýa ulaşýar

         Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasatyndan ýalkanan, ata Watanymyzyň ajaýyp ýeňişlerinden galkynan, baky bagtyýarlygyň döwletli-döwranly zamanyna eýe bolan merdana halkymyzyň toý-baýramlaryny we şanly senelerini dünýä nusgalyk

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI ZENANLAR

Serdar etrabynda TMÝG-niň etrap geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan «Berkarar Watanymyzyň bagtyýar zenanlary» diýlip atlandyrylan aýdym-sazly baýramçylyk çäresi «Mynasyp» toý mekanynda giňden ýazylan toý saçagynyň başynda guraldy.

BAHAR ÝALY OWADAN

Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde şäher Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň guramagynda geçirilen aýdym-sazly dabara «Bahar ýaly owadan» diýlip atlandyryldy.

SIZ — ZEMINE ÝARAŞYK

Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň guramagynda aýdym-sazly çäre geçirildi.

DURMUŞYMYZYŇ ZYNATY

Türkmen halkynda öý-ojagyň bagtyna, mähir-söýgä ýugrulan sözleri kerem-keramata, gözelligi bahar paslynyň gül-gunçalaryna deňelýän, mertebe tugy saýylýan zenanlara goýulýan hormat-sarpa nusgalykdyr.

JAHANA BAGT EÇILÝÄN ENELERIŇ BAÝRAMY

Bahar paslynyň gelmegi bilen eziz Diýarymyzda ilkinji toýlanýan baýram — 8-nji mart Halkara zenanlar baýramydyr, Bu baýramçylygyň öňüsyrasynda her ýylda paýtagtymyz Aşgabatda durmuşy bahar-ýaz, ojaklary bagtyýar enelere hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Ene mähri» diýen

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.