2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Baýramçylyk

AK ARZUWLARYŇ ALKYŞLARDAKY BEÝANY

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem Täze ýyla bagyşlanan dabaralar ýokary ruhubelentlik bilen, şatlyk-şowhuna beslenip bellenip geçilýär. Şu günler arzyly baýram mynasybetli dürli medeni çärelerdir dabaralar giň gerime eýe bolýar.

ÖSÜŞ-ÖZGERTMELERE BUÝSANÇ

Ruhubelent ildeşlerimiz ýokary zähmet işjeňligi bilen Täze – 2019-njy ýyly mynasyp garşylaýarlar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerinde toý-dabaralary, bäsleşikler, maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

AWAZANYŇ TÄZE ÝYL ARÇASY

Awazanyň gyşky keşbi-de örän owadan. Ownuklap ýagýan ýagyş, pessaýja ösýän şemal, başyny çalaja yraýan göm - gök baglar, jana şypa berýän tämiz howa... Bularyň bary ynsan kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar.

ÝÜREKLER BUÝSANÇDAN DOLY

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi.

BITARAPLYK TOÝY TOÝLANDY

ÖŇŇIN Halkara Bitaraplyk güni eziz Diýarymyzda dabaraly bellenip geçildi. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň çärelerini dabaralandyran şanly senäniň şanyna gadymy Ahal ýaýlasynda hem şatlyk-şowhunly baýramçylyk dabaralary geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

ASUDALYGYŇ ŞUGLASY

Eziz Diýarymyzyň ähli ýerinde bellenilip geçilişi ýaly, Halkara Bitaraplygynyň şanly baýramçylygyna bagyşlanyp, Tagtabazar etrabynyň medeniýet köşgünde «Bitaraplyk parahatçylygyň we asudalygyň şuglasy» diýen at bilen aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

“BITARAPLYK – BAGT SAKASY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk – ba

WATANYMYZYŇ GUWANJY

Biziň ata Watanymyz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesi bilen beýleki döwletlerden tapawutlanýar. Türkmenistan dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwletdir.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.