2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Baýramçylyk

BERKAKARLYGYŇ DABARALARDAKY WASPY

TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen baýramçylyk dabarasy hem toýly günleriň ajaýyp wakalarynyň üstüni ýetirdi.

GARAŞSYZLYGYŇ ŞANYNA

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri syýasatynda döwletimiziň ähli ugurlaryny sazlaşykly ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

ŞANLY TOÝUŇ ŞANYNA

Tejen şäherindäki «Bagt ýoly» toý mekanynda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly hem-de şanly Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk toýy mynasybetli dabara geçirildi.

GARAŞSYZLYK MUKAMY

Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralar ýurdumyzyň ähli ýerlerine baýramçylyk şowhunyny çaýýar. Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynyň ilkinji günlerinden başlap, özygtyýarly, asuda, parahatçylyk-söýüji döwlet hökmünde dünýä meşhur boldy.

GARAŞSYZLYK ŞANLY TOÝUMYZ

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllygy mynasybetli welaýatymyzda baýramçylyk dabaralary giň gerim alýar.  Änew  şäherindäki “Bagt ýyldyzy” toý mekanynda geçirilen baýramçylyk dabarasy hem şeýle çäreleriň biri boldy.

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

HÜNÄR BAÝRAMÇYLYGYNYŇ DABARASY

21-nji iýulda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni Ahal welaýatynda hem giňden bellenilip geçildi. Şanly sene mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde aýdym- sazly dabaralar ýaýbaňlandyryldy. Şol gün Bäherden etrabynyň çägindäki "Ýyly suw" şypahanasynda geçirilen baýramçylyk dabarasynyň şowhuny aýratyn ýatda galyjy boldy.

MELHEMLER MESGENINDÄKI DABARA

Welaýat häkimliginiň, welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde Mollagara şypahanasynda geçiren aýdym-sazly dabarasyna welaýatyň saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri ýokary işjeňlikde gatnaşdylar. Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi çäksiz buýsanja we uly ruhubelentlige beslendi.

«AMUL — HAZAR 2018» SPORT ÇÄRELERI WELAÝATYMYZDA ÝAÝBAŇLANDYRYLAN MEDIA FORUMDA ÖZ BEÝANYNY TAPDY

ÖŇŇIN welaýatymyzyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda «Amul—Hazar 2018» halkara awtorallisine hem-de onuň çäklerindäki welosipedli ýörişe we ylgaw ýaryşyna bagyşlanyp geçirilen mediaforum hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen gural

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Adalat köşgüniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.