2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMY

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň we tutuş adamzadyň abadançylykly ӧsüşiniň we bagtyýar geljeginiň hatyrasyna gӧnükdirilen täzeçil içeri we daşary syýasaty, tutumly işleri, beýik başlangyçlary Watanymyzy dünýäniň ykdysady, ruhy-medeni taýdan sazlaşykly we gülläp ӧsýän kuwwatly

WATAN GERÇEKLERINE ŞÖHRAT

Ýeňiş hak iş üçin başyny gurban eden ogullaryň, mert gerçekleriň şu günki, geljekki nesillere goýup giden azatlyk, erkinlik, baky bagtyýarlyk atly ebedi peşgeşidir.

ARKADAGYMYZA ALKYŞLAR

Uruş weteranlarymyzyň, mährem enelerimiziň dilleriniň senasyna öwrüldi

WATAN GAHRYMANLARYNYŇ ŞANYNA

1941— 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi. Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen aýdym-sazly dabara hem şeýle çäreleriň biri boldy.

IKI FRONTYŇ ESGERI

1941 — 1945-nji ýyllaryň urşy dogrusynda gürrüň gozgalanda, hormatly Prezidentimiziň: «Durmuşyň her bir geçen güni bizi şol nägehan urşuň bolan wagtyndan barha daşlaşdyrýar.

HORMATYŇ WE SARPANYŇ AÝDYŇ BEÝANY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň esasynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerleri baýramçylyk dabaralary bilen gurşalýar.

BAÝRAMA BAGYŞLANDY

1941 - 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli Diýarymyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem baýramçylyk dabaralary giňden ýaýbaňlandyrylýar.

HALKARA DEREJESINDÄKI BEÝIK IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak barada alyp barýan ýadawsyz aladalary bu gün halkara derejesinde giňden goldaw tapýar.

BUÝSANJYMYZYŇ ÇÄGI ÝOK

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen KararnamalarTürkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy» atly

ÝÜREK GUWANÇDAN DOLY

Ýakynda, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar barada aýdyldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.