2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Baýramçylyk

YNSANPERWER ÝÖRELGÄNIŇ BAÝRAMÇYLYK BEÝANY

Häzirki günlerde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen buýsançly şygara eýe bolan ýetip gelýän 2019-njy ýyly şatlykly garşylamaga gönükdirilen baý- ramçylyk dabaralary ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BIR ASYRYŇ ŞAÝATLARY

100 WE ŞONDAN HEM KÄN ÝAŞAN ILDEŞLERIMIZE TÄZE ÝYL MYNASYBETLI SOWGATLAR GOWŞURYLDY.

 

ARKADAGY ALKYŞLAÝAR ENELER

Her bir güni toý-baýramlara beslenýän eziz Diýarymyzda bagtyýar halkymyz parahat, ak säherlerde lowurdap asmana galýan nurly Güni alnyna sylýar.

TÄZE ÝYL ARÇASYNYŇ ŞOWHUNY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda toýlanýan baýramçylyklar uly şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Ajaýyp toýdur baýramlar mynasybetli guralýan aýdym-sazly dabaralar bolsa, ruhubelentlige beslenýär.

TÄZE ÝYL BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARA

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda «Salam, Täze ýyl!» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

AK ARZUWLARYŇ ALKYŞLARDAKY BEÝANY

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem Täze ýyla bagyşlanan dabaralar ýokary ruhubelentlik bilen, şatlyk-şowhuna beslenip bellenip geçilýär. Şu günler arzyly baýram mynasybetli dürli medeni çärelerdir dabaralar giň gerime eýe bolýar.

ÖSÜŞ-ÖZGERTMELERE BUÝSANÇ

Ruhubelent ildeşlerimiz ýokary zähmet işjeňligi bilen Täze – 2019-njy ýyly mynasyp garşylaýarlar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerinde toý-dabaralary, bäsleşikler, maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

AWAZANYŇ TÄZE ÝYL ARÇASY

Awazanyň gyşky keşbi-de örän owadan. Ownuklap ýagýan ýagyş, pessaýja ösýän şemal, başyny çalaja yraýan göm - gök baglar, jana şypa berýän tämiz howa... Bularyň bary ynsan kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar.

ÝÜREKLER BUÝSANÇDAN DOLY

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.