2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Baýramçylyk

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

ŞA SERPAÝYŇYZA TAŇRYÝALKASYN, EZIZ ARKADAGYMYZ!

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Balkan welaýatynyň Esenguly etraby 2018-nji ýylyň jemleri boýunça welaýatlaryň, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda durmuş, ykdysady we m

ROWAÇ GADAMLARDAN GÜLLEÝÄN MEKAN

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda şu ýylyň 1-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2018-nji ýylda bitirilen işlere anyk seljerme berlip, onda kabul edilen çözgütler, öňde goýlan wezipeler ýakyn geljekde milli ykdys

WATAN GORAGÇYLARYNYŇ GÜNÜNE

Garaşsyz ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli 1941 — 1945-nji ýyllardaky gazaply söweşlere gatnaşan, parahat döwrümiziň uruş weteranlary hökmünde sarpalanýan ýaşulularymyz sowgatlar bilen sylaglandylar.

TÄZE ÝYLYŇ ŞATLYGY

Ýakynda Tejen şäherindäki «Bagt kenary» toý mekanynda Täze ýyl dabarasy geçirildi.

MERKEZLER ÇAGALARA GUJAK AÇDY

Täze ýylyň ilkinji günlerinde eziz Diýarymyzdaky çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezleri ýaş nesliň wekilleri üçin gapylaryny giňden açdy.

ÖMRÜŇ UZAK BOLSUN ARKADAGYMYZ

Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň Adybir obasynda ýaşaýan asyrlaryň janly şaýady Ajapsoltan Hajyýewa 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň adyndan Täze ýyl sowgady gowşuryldy.

TÄZE ÝYL BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARA GEÇIRILDI

Täze, 2019-njy ýyl halkymyza bagt nuruny eçilip geldi. Güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde baýramçylyk mynasybetli arçalar bezelip, Aýazbabadyr Garpamygyň hem-de ertekileriň gahrymanlarynyň gatnaşmagynda şowhunly dabaralar guraldy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.