2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Adalat köşgüniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

ÇAGALAR AWTOŞÄHERÇESINDE

Düýn Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Çagalar awtoşäherçesinde «Berkarar Watanymyzda bagtyýardyr körpeler» atly medeni-köpçülikleýin çäre geçirildi.

ÇAGA BAGTYÝARLYGY

Bedew budy bilen äňe barýan, gülleýän, gül açýan ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň, çagalaryň abadan geljegini we mynasyp durmuşyny üpjün etmek, ylym-bilim kämilligine ýardam bermek döwletimiziň esasy üns merkezinde saklaýan meseleleriniň biridir.

MEKDEP DURMUŞYNYŇ IŇ SOŇKY JAŇY

Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp ӧwredilýän ýӧriteleşdirilen 26-njy orta mekdepde-de «Soňky jaň» dabarasy guramaçylykly geçirildi. Dabarany mekdebiň müdiri Ýazmyrat Gurbanow giriş sӧzi bilen açdy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Berkarar döwletimi

DÖWLET BERKARARLYGYNYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan ýylymyzda eziz Diýarymyzda toýlar toýlara ulaşýar.

ESASY KANUNYŇ SAÝASYNDA ŞUGLA SAÇÝAR BAÝDAGYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň, çar künjeginde uly ruhubelentlik bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramy uly dabaralara beslenýär.

GOŞA TOÝUŇ ŞANYNA

Türkmenistanyň Konstitusiýamyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Ak bugdaý etrabynda hem şowhunly baýramçylyk dabaralary geçirilýär. Änew şäherindäki «Çynar» toý mekanynda bolan aýdym-sazly dabarada şol şanly senä bagyşlandy.

ESASY KANUN

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasaty eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

BERKARARLYK BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.