2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Baýramçylyk

ÖMRÜŇ UZAK BOLSUN ARKADAGYMYZ

Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň Adybir obasynda ýaşaýan asyrlaryň janly şaýady Ajapsoltan Hajyýewa 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň adyndan Täze ýyl sowgady gowşuryldy.

TÄZE ÝYL BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARA GEÇIRILDI

Täze, 2019-njy ýyl halkymyza bagt nuruny eçilip geldi. Güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde baýramçylyk mynasybetli arçalar bezelip, Aýazbabadyr Garpamygyň hem-de ertekileriň gahrymanlarynyň gatnaşmagynda şowhunly dabaralar guraldy.

KALPLARA JOŞGUN PAÝLAN DABARA

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat, Şatlyk şäher birleşmeleriniň welaýat medeniýet müdirligi hem-de welaýat kazyýeti bilen bilelikde guramagynda dabaraly çäre geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Täze ýyl baýramy mynasybetli, paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde «Üstünlikler seniň şanyňa, Täze ýyl!» diýen at bilen çäre guraldy.

AÝAZBABALARYŇ WE GARPAMYKLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Golaýda 2019-njy ýylda Täze ýyl baýramçylygyny ýokary ruhubelentlikde geçirmek üçin zehinli Aýazbabalary we Garpamyklary saýlap almak maksady bilen Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen bilelikde yglan

TOÝLAR TUTÝARYS TÄZE ÝYLYŇ ŞANYNA

Şu günler welaýatymyzda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli şatlykly dabaralar giňden ýaýbaňlanýar.

YNSANPERWER ÝÖRELGÄNIŇ BAÝRAMÇYLYK BEÝANY

Häzirki günlerde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen buýsançly şygara eýe bolan ýetip gelýän 2019-njy ýyly şatlykly garşylamaga gönükdirilen baý- ramçylyk dabaralary ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BIR ASYRYŇ ŞAÝATLARY

100 WE ŞONDAN HEM KÄN ÝAŞAN ILDEŞLERIMIZE TÄZE ÝYL MYNASYBETLI SOWGATLAR GOWŞURYLDY.

 

ARKADAGY ALKYŞLAÝAR ENELER

Her bir güni toý-baýramlara beslenýän eziz Diýarymyzda bagtyýar halkymyz parahat, ak säherlerde lowurdap asmana galýan nurly Güni alnyna sylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.