2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Baýramçylyk

ALKYŞA ÝUGRULAN ARZUWLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyryldy.

ARKADAG SAHAWATYNYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň nurana bahary hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlaryndan has-da gӧrk alyp, halkara derejesinde bellenilip geçilýän zenanlar gününiň ajaýyp pursatlaryna ӧwüşgin çaýýar.

ARKADAGYMYZYŇ PUL SOWGATLARY GOWŞURYLDY

Hormatly Prezidentimiziň Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň zenanlaryny pul sowgatlary bilen sylaglamak bilen baglanyşykly resminamasyndan ugur alyp, welaýatymyzyň ähli ýerinde aýal-gyzlara, enelere döwlet Baştutanymyzyň pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda go

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

UZAK ÝAŞLY ENE

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Burunojar geňeşliginiň ýaşaýjysy Enegyz Aşyrowa welaýatda iň uzak ýaşly eneleriň biridir. Ol 113 ýaşynda.

HALKARA ZENANLAR GÜNI

Bahar pasly ýene-de türkmen topragyna söýgi hem mähir bilen bakýar. Bu bakyş dünýäni gül-gülälege, läle-reýhana besleýär. Munda daragtlar pyntyk ýarsa, güller bir-birinden ajap gözellikleri bilen joşa gelýär.

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.