2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Çäreler

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ, РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Под таким девизом в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся маслахат представителей образовательных учреждений столицы.

MӦWSÜMI TAÝÝARLYKLY GARŞYLAÝARYS

Daýhançylykda mӧhüm ähmiýetli dӧwür—pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekişi mӧwsümi ýetip geldi. Kärendeçileriň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýralyn orun degişli bolup durýar. Şonuň üçin hem kärhanamyzda bu mӧwsüme oňat taýýarlyk gӧrüldi.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi“ ýyly şeýle hem Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmenistanyň

ÝARYŞLY IŞ – ÝEŇIŞLI IŞ

Etrabymyzyň  hojalyklarynda tutanýerli zähmet çekýän pagtaçy kärendeçilerimiz, ýüwrük elli   ýygymçylarymyz, kombaýynçylarymyz her ýyl özara bäsleşip işlemek bilen, ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden gelýärler.

ŞATLYK-ŞOWHUN BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda baýramçylyklar, däp-dessurlarymyzyň milliligine şuglasyny çaýyp, şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär. Türkmeniň gadymy baýramlarynyň biri hem Gurban baýramydyr.

SPORT SAGLYGYŇ GÖZBAŞYDYR

Şeýle at bilen Tejen etrabynyň sport mekdebinde maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň guramagynda etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi.Oňa etrabyň edara-kärhanalarynyň hem-de daýhan birleşikleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary we gazna

BAÝ MANY-MAZMUNA BESLENDI

Kaka etrap medeniýet öýünde «Arkadagly Watan beýik ösüşlere barýar» atly dabaraly maslahat geçirildi.

MÖWSÜME TAÝÝARLYK MÖHÜM WEZIPEDIR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda 2018-nji ýylyň pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek, möwsümde tehniki howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek, ýangyna garşy gör

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.