2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Çäreler

DÄNE ORAGY GYZYŞÝAR

Bäherden etrabynyň gallaçylary däne oragyna guramaçylykly girişip, oba hojalygyndaky bu möhüm işiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

ENE MUKADDESLIGINE TAGZYM

Şu günler welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda, medeni ojaklarynda döwlet Baştutanymyzyň «Enä tagzymmukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň

GALLAÇYLARYŇ ARMASY ÝETIRILDI

Ekerançylyk meýdanlarynda bol hasyly kemala getirýän edermen gallaçylaryň, mehanizatorlaryň, we awtoulag sürüjileriň armasyny ýetirmek maksady bi­len, meýdan düşelgelerinde guralýan medeni çäreler gallaçylary täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

KÄRENDEÇILERIŇ ÜSTÜNLIGI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda gallaçy kärendeçilerimiz şertnamalaýyn borçnamalaryny amal edip başladylar. Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri ak bugdaý ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrýarlar.

ÖWÜT-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ÝAŞLAR GELJEGIMIZDIR

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň etrap Geňeşi bilen bilelikde etrapdaky 9-njy orta mekdepde-de etrapdaky orta mekdeplerde okuwy tamamlaýan uçurymlar üçin wagyz-nesihat d

BÄSLEŞIKLER YGLAN EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, Ahal welaýatynda, il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda, galla oragyna guramaçylykly girişildi.

TAGTABAZARLYLARYŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Döwletimiziň ykdysadyýetiniň möhüm pudagy bolan gallaçylygy ösdürmek meselesi ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

ÇAGALARYŇ GYZYKLY DÖWRI

Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän şu günlerin­de çagalaryň wagtlaryny şadyýan geçirmegini, täze okuw ýylyna ruhubelent ýagdaýda barmagyny gazanmak maksady bilen,  Sa­rahs etrap häkimliginiň hem-de etrap bilim bölüminiň meýilnamasy esasynda etrapda ne

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - НА ВЕЛОСИПЕД

Дашогузцы, как и все наши соотече­ственники, всё активнее приобщаются к занятиям физкультурой и спортом. Например, работники подразделений велаятского предприятия электросвя­зи «Дашогузтелеком» серьёзно увлекаются ездой на велосипеде.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.