2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Makalalar

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimziň başda durmagynda Garaşsyz we baky Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýar.

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

DABARALY MASLAHAT

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ildeşlerimizi ruhubelentlige atarýar.

НАРОДОВЛАСТИЕ, ДЕМОКРАТИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором фор­мирования политической системы любого демократического и правового государства служит наличие гражданского общества.

HALKYMYZYŇ JEBISLIGINI PUGTALANDYRAR

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm waka öwrüljek Türkmenistanyň Halk maslahatynyň ilkinji taryhy forumyny guramaçylykly hem-de ýokary derejede geçirmeklige giňden taýýarlyk görülýär.

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde amala aşyrylýan giň möçberli ulgamlaýyn özgertmeleriň ygtybarly hukuk esasyny üpjün etmekde döwletimiziň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähmi

GIŇDEN ÝAZYP DESSERHANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň halkymyza eçilýän bagtyýarlygynyň saýasynda toýlarymyz toýa ulaşýar.

DEMOKRATIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLY BILEN

Täze taryhy döwrümizde Türkmenistan Watanymyzy kuwwatly ýurda öwürmek, ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi çaltlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

ASYLLY DÄPLERE EÝERILÝÄR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi 2018-nji ýylyň 24 — 25-nji sentýabrynda Merkezi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçiriler.

GEZELENÇ GURALDY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän, Kaka etrabynyň çägindäki «Abiwerd», «Hywaabat» galalaryna gezelençleri gurady.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.