2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Makalalar

ENE BAGTY - MUKADDESLIGIŇ BAGTY

Golaýda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly üç dilde neşir edilen täze kitaby elimize gelip gowuşdy.

SERÇE ÝÜREGI

Mundan 20 ýyldan gowrak öň Wekilbazar etrabynyň 20-nji orta mekdebinde welaýat çäginde mugallymlaryň usuly-amaly okuw maslahaty geçirilipdi.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

On bäşinji dünýä çempionaty 1994-nji ýylyň 17-nji iýuny — 17-nji iýuly aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçirildi. Ol ilkinji gezek Demirgazyk Amerikada guraldy.

DÜÝE MALYM — DÜNÝE MALYM

Gadym döwürlerde hojalygynda düýe malyny saklap, onuň idegini ýetirip, düýe çalyny, agaranyny goňşy-golamlara hödür edýän adamlara aýratyn sarpa goýupdyrlar. Çünki düýe janawara ata-babalarymyz halal mal hökmünde garapdyrlar.

PILEÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça oba hojalyk işgärleriniň öňünde anyk wezipeleri goýdy. Şol wezipeleri wagtynda berjaý etmek üçin, ilkinji nobatda, ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg etmegi guramak gerek.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

On ikinji dünýä çempionaty 1982-nji ýylyň 13-nji iýuny — 11-nji iýuly aralygynda Ispaniýada geçirildi. Onuň oýunlary bu ýurduň 14 şäheriniň 17 stadionynda guraldy. Bu rekord görkezijidir.

ÄHMIÝETLI ÄHTNAMA

Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara, esasanda goňşy döwletlere amala aşyrýan iş, döwlet saparlary hemişe özara bähbitleriň çuňňur mazmunyna eýe bolýar. Muny ýurt Baştutanymyzyň Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet sapary hem tassyklady.

BAGTA BARÝAN WATANYM!

Hormatly Prezidentimiziň kaşaň binalardyr desgalary, ýollary gurmak, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, halkymyzyň ýaşaýyş medeniýetini ösdürmek, medeni mirasymyzy baýlaşdyrmak ugrunda alyp barýan beýik işleri barha rowaçlanýar.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

Altynjy dünýä çempionaty 1958-nji ýylyň 8-nji — 29-njy iýuny aralygynda Şwesiýada geçirildi.

Şotlandiýaly Robert Kollinz Paragwaý bilen bolan duşuşygyň 75-nji minutynda dünýä çempionatlarynyň taryhynda 500-nji pökgini geçirdi.

YKLYMLARYŇ BIRIGÝÄN MERKEZI

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby şöhratly taryhymyzyň buýsançdan doly sahypalarynyň çuňňur mazmunyny açyp görkezýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.