2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Makalalar

GYZ GYLYGY

Pederlerimiz janyndan eý görýän bedew atlarynyň tarypyny ýetirjek bolsalar «Gyz gylykly» sözüni hem getirýärler. Eýsem, gyz gylygy näme? Ol nähili bolmaly?

Gelin-gyzlary bezeýän gylyk-häsiýetler şular bolsa gerek:

ÝURDUMYZ BERKARAR — ZENANLAR BAGTYÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe jemgyýetiň esasy düzüm birligi bolan maşgalanyň möhüm durmuş we terbiýeçilik ähmiýetine yzygiderli üns berilýär. Maşgala ojagynyň daýanjy, çagalara edep-terbiýe berýän mährem ynsan bolsa enelerimizdir.

BAŞ MAKSAT-ÝAGTY GELJEK

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda eziz Diýarymyzyň dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryndaky mynasyp ornuny has-da pugtalandyrmaga, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny ü

ARKADAG ÝOLY BILEN — BELENT ÖZGERIŞLERE TARAP

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalar, gazanylan üstünlikler, halkymyzyň bolelin, bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagy hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli hem-de beýik başlangyçlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

TÜRKMEN MILLI DESSURLARY: ÖÝ TUTMAK

Halkymyzda öý tutmak bilen bagly bilip goýaýmaly täsin dessurlar bar. Bu dessuryň hemişelik oturymly ýer bilen bagly «öý tutunmak» diýlip atlandyrylmak bilen bir hatarda «ýurt tutunmak» diýlip aýdylyşy hem bar.

IŞJEŇLERIŇ IŞLERI ILERI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesinde ýerli işjeňleriň maslahaty boldy.

ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRAN DUŞUŞYK

Hormatly Prezidentimiz mähriban Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, ýurdumyzda ýaşaýan, döredýän, işleýän her bir raýatyň mertebesini belent tutmak babatda uly işleri amala aşyrýar.

ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy we çuňňur pähim-paýhasy netijesinde gazanylýan ägirt uly üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler her bir ynsanyň kalbynda guwanç duýgusyny döredýär.

ARKADAGLY WATAN – KUWWATLY WATAN

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

—      Döwlet bilen halkyň jebisligi ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň mizemezligidir. Döwlet bilen halkyň jebisligi eziz Diýarymyzyň rowaçlygydyr.

ROWAÇLYKLARDAN RUHLANYP

Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edarasyna gelip, bu ýerde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, şeýle hem medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi biziň başymyzy göge ýetiren begençli hem-

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.