2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Makalalar

TARYHDA YZ GALDYRAN LUKMAN HEKIM

«Beýik şahsyýetleriň ömrüni, olaryň hünär döredijiligini, ylmy mirasyny öwrenmek nesillerimiziň mukaddes borjudyr.

BUÝSANÇLY ÝYLYN ÝAKYMLY ÝATLAMASY

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

TÄZE ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary we Zenanlar birleşigi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatda ýeten şöhratly ösüşleri we ýurdumyzda am

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli babatda, şol sanda kanunçylyk binýady babatda hem yzygiderli kämilleşýär.

ÖSÜŞLERI ROWAÇ BOLÝAN DIÝARYM

Bäherden etrabynyň Medeniýet öýünde «Berkarardyr, Bitarapdyr — Watanym» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

HEREKET - SAGLYK

Pyýada ýöremek saglygy, bedeni, berkitmegiň iň ýeňil we howpsuz usulydyr. Pyýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine, rahatlanmagyna ýardam berýär. Adamlar pyýada ýöränlerinde gündeki gaýgy-aladalardan daşlaşýarlar, güýjüni tiz dikeldýärler.

KANUNY DÖWLET KUWWATLYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ähli babatda gülledip ösdürmek, onuň şan-şöhratyny arşa götermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, şonuň bilen baglanyşykly milli kanunçylygy kämilleş

GYMMATLY RUHY HAZYNAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin elýeterli etmek, ýurdum

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HALKARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ WEZIPELERI

Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan döreýän ajaýyp kitaplar halkymyzda uly ruhubelentlik duýgusyny döredýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.